InCoax har genomfört en riktad nyemission om 38 MSEK

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

InCoax Networks AB (publ) (“InCoax” eller “Bolaget”) offentliggör idag att Bolaget har genomfört en riktad nyemission om 38 MSEK motsvarande 3 040 000 aktier i Bolaget. Nyemissionen offentliggjordes den 15 mars 2019 och mottogs med stort intresse av investerarna.

Styrelsen i InCoax har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 17 maj 2018, beslutat om en riktad nyemission av 3 040 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till en teckningskurs om 12,50 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras en bruttolikvid om 38 MSEK. Teckningskursen i den riktade emissionen har bestämts genom kapitaliseringsförfarandet som offentliggjordes den 15 mars 2019 och innebär en rabatt om cirka 2,6 procent mot InCoax stängningskurs den 15 mars 2019.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget har ett kapitalbehov och att en riktad nyemission innebär lägre kostnader och en snabbare process, vilket sammantaget och med tillräcklig styrka talar för att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen tecknades av Saugatuck Invest AB (2 000 000 aktier), BLL Invest AB (400 000 aktier), Norrlandspojkarna AB (400 000 aktier), Wilhelm Risberg (160 000 aktier) och Tramontane Invest AB (80 000 aktier). Kapitaltillskottet från den riktade emissionen kommer att användas för kommande bred kommersialisering av Bolagets lösning In:xtnd™ och för löpande rörelsekapital.

Den riktade emissionen medför en utspädning om cirka 24,6 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den riktade emissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 3 040 000 från 9 321 442 till 12 361 442. Aktiekapitalet ökar med 760 000,00 SEK från 2 330 360,50 SEK till 3 090 360,50 SEK. De nya aktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North när de har emitterats och registrerats. Betalning för de nyemitterade aktierna ska erläggas kontant senast den 20 mars 2019. Styrelsen äger rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

Som offentliggjordes den 15 mars 2019 har Bolaget också anlitat en rådgivare för att utreda möjligheten för Bolaget att uppta en lånefinansiering om cirka 30–50 MSEK. Rådgivaren är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Mer information om en eventuell lånefinansiering kommer pressmeddelas separat om och när lånefinansieringen upptas.

Rådgivare
Augment Partners AB var finansiell rådgivare i samband med den riktade emissionen.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2019 kl. 08:20 CET.

För ytterligare information:
Peter Carlsson, VD, InCoax Networks AB
peter.carlsson@incoax.com
+46 70-8563427

Om InCoax Networks AB
InCoax utvecklar innovativa lösningar för bredbandsuppkoppling. Med In:xtnd™ erbjuder vi världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer nästa generations smarta och hållbara nätverkslösningar. Lär mer om hur vi lever upp till vår devis ”Saving the world from complicated”www.incoax.com Augment Partners AB, tel. +46 8-505 651 72 info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.

Viktig information
Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i InCoax i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. InCoax har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med kapitaliseringen.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn på förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende kapitaliseringen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundande på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om InCoax anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering. 

Taggar: