InCoax Networks AB (publ) offentliggör utsedd valberedning

Report this content

Valberedningen i InCoax Networks AB ska bestå av fyra ledamöter med en representant vardera för de tre största aktieägarna per den siste september som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande.

Valberedningen är nu utsedd och består av Stefan Engström som representerar Saugatuck Invest AB, Anders Nilsson som representerar Norrlandspojkarna AB, Lars Berggren som representerar BLL Invest AB samt Peter Agardh i egenskap av styrelseordförande.

Valberedning ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

(a) ordförande vid årsstämma; 
(b) antal stämmovalda styrelseledamöter; 
(c) ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen; 
(d) arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott (i förekommande fall); 
(e) antal revisorer; 
(f) revisorer; 
(g) arvode till revisorer; 
(h) val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen; och 
(i) ersättning till ledamöterna i valberedningen (i förekommande fall). 

Denna information lämnades för offentliggörande den 13 oktober 2020 kl. 09.00 CEST.

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com
+46 73- 899 55 52

Om InCoax Networks AB
InCoax Networks AB (publ) utvecklar innovativa och framtidssäkrade lösningar inom bredbands-access. InCoax MoCA Access 2.5 plattform tillhandahåller nästa generations kostnadseffektiva multi-gigabit Fiber Access Extension lösningar till världens ledande telekom-, kabel TV- och bredbandsleverantörer. För mera information om Incoax, besök incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-505 651 72 info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.

Taggar: