InCoax Networks AB (publ) offentliggör utsedd valberedning

Report this content

Valberedningen i InCoax Networks AB ska bestå av fyra ledamöter med en representant vardera för de tre största aktieägarna per den siste september som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande.

Valberedningen är nu utsedd och består av Stefan Engström som representerar Saugatuck Invest AB, Anders Nilsson som representerar Norrlandspojkarna AB, Lars Berggren som representerar BLL Invest AB samt Peter Agardh i egenskap av styrelseordförande.

Valberedning ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

  1. ordförande vid årsstämma; 
  2. antal stämmovalda styrelseledamöter; 
  3. ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen; 
  4. arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott (i förekommande fall); 
  5. antal revisorer; 
  6. revisorer; 
  7. arvode till revisorer; 
  8. val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen; och 
  9. ersättning till ledamöterna i valberedningen (i förekommande fall). 

Denna information lämnades för offentliggörande den 29 oktober 2021 kl. 13.00 CEST.

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com
+46 73- 899 55 52

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) utvecklar system för återanvändning av byggnaders existerande infrastruktur till bredbandsuppkoppling. Vi erbjuder nätverkslösningar med multigigabitshastighet till världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer.

För mera information om företaget, besök incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55  info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.