InCoax Networks AB:s Bokslutskommuniké 2020

Report this content

Följdorder från strategiskt viktig operatör med god tillväxtpotential. Utvecklingsprojektet med den amerikanska Tier-1 operatören fortskrider enligt plan.


Finansiell utveckling

Oktober – december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 720 249 SEK (576 547), vilket motsvarar en kraftig ökning med 371 procent gentemot samma period föregående år, drivet av första faktureringen till stor amerikansk kund.
 • Rörelseresultatet uppgick till –8 637 219 SEK (–18 022 832), en förbättring på i huvudsak samtliga områden. Högre försäljning, generellt sänkta kostnader samt lägre personalkostnader. Därutöver har införda aktiveringsmodellen medfört lägre bokförda utvecklingskostnader.
 • Resultat efter skatt uppgick till –8 662 689 SEK (–18 359 744), och resultat per aktie uppgick till –0,32 SEK (–1,00).
 • Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för kvartalet uppgick till 13 999 743 SEK (6 908 729).

Helår 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 788 463 SEK (2 822 067), vilket motsvarar en ökning med
  34 procent gentemot samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till –57 405 382 SEK (–65 108 321), en förbättring drivet av ett väsentligt bättre kvartal fyra jämfört med föregående år. Årets resultat har belastats med lagernedskrivningar inom ett segment samt fått en positiv resultateffekt av att aktiveringsmodellen införts med start under tredje kvartalet avseende utvecklingskostnader.
 • Resultat efter skatt uppgick till –57 822 219 SEK (–65 760 609), och resultat per aktie uppgick till -2,11 SEK (–3,59).
 • Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för perioden uppgick till -12 643 002 SEK (21 745 099).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • InCoax emission registreras som fullt genomförd.
 • InCoax erhåller initial serieorder från amerikansk fiber/LAN-operatör.
 • Nordamerikansk Tier-1-operatör utökar samarbetet med InCoax och lägger order för fälttest.
 • Alf Eriksson väljs in som ny styrelseledamot.
 • Peter Hasselberg utses till interim CFO.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • InCoax erhåller följdorder om 3,2MSEK från amerikansk Fiber/LAN-operatör.
 • InCoax medlem i USA-baserade Fiber Broadband Association.
 • Initial order (via VAR) från USA-baserad systemintegratör specialiserad mot s.k. Garden Style Apartment Complexes.
 • InCoax, BBF och MoCA pressmeddelade att standarden TR-419 för Fiber Access Extension över koaxialnätverk är klar. InCoax som bolag fick stort genomslag i den internationella fackpressen med ett hundratal artiklar publicerade globalt.
 • InCoax annonserar en av huvudägarna Saugatuck Invest AB fullt ut garanterad företrädesemission på 41MSEK.

Se bifogad bokslutskommuniké i sin helhet. Bokslutskommunikén finns även tillgänglig på www.incoax.com.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 mars 2021 kl. 07:45 (CET).

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com
+46 73- 899 55 52

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) utvecklar innovativa och framtidssäkrade lösningar inom bredbandsaccess. InCoax MoCA Access 2.5 plattform tillhandahåller nästa generations kostnadseffektiva multi-gigabit Fiber Access Extension lösningar till världens ledande telekom-, kabel TV- och bredbandsleverantörer. För mera information om InCoax, besök incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-505 651 72 info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.

Taggar: