InCoax Networks AB:s delårsrapport, januari – september 2020

Initial seriebeställning från stor amerikansk Internet Service Provider (ISP), utökat projektavtal med nordamerikansk Tier-1 operatör samt ingått VAR-avtal i Storbritannien och Tyskland.


Finansiell utveckling

Juli – september 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 346 553 SEK (178 947) vilket motsvarar en ökning med 93 procent gentemot samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet uppgick till – 17 160 056 SEK (- 13 624 785), en försämring drivet av lagernedskrivningar på 3 891 000 SEK avseende ett produktsegment inom Hospitality som påverkats av en kraftigt fallande efterfrågan på grund av Covid-19. Därutöver har aktiveringsmodellen införts avseende utvecklingskostnader.
  • Resultat efter skatt uppgick till – 17 439 826 SEK (- 13 856 735), och resultat per aktie uppgick till – 0,95 SEK (-1,12).
  • Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för kvartalet uppgick till – 10 427 312 SEK
    (- 3 788 271). Lagernedskrivningen har inte någon kassaflödespåverkan.
  • Investeringar uppgick till 2 664 000 SEK (0).

Januari – september 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 068 214 SEK (2 245 520), vilket motsvarar en minskning med
    52 procent gentemot samma period föregående år.
  • Rörelseresultat uppgick till – 48 768 163 SEK (- 47 085 489), en försämring driven av lagernedskrivning inom ett produktsegment som till viss del möts av att aktiveringsmodellen införts från och med tredje kvartalet avseende utvecklingskostnader.
  • Resultat efter skatt uppgick till -49 159 530 SEK (- 47 400 864), och resultatet per aktie uppgick till – 2,69 SEK (-3, 83).
  • Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för perioden uppgick till – 26 642 745 SEK
    (14 836 369). Lagernedskrivningen har inte någon kassaflödespåverkan.
  • Investeringar uppgick till 2 664 000 SEK (0).

Väsentliga händelser under kvartalet

Juli - september

  • Technetix Group Ltd ingår återförsäljaravtal med InCoax.
  • InCoax genomför fullt garanterad emission om cirka 48 MSEK, kommunicerar nya mål samt ingår överenskommelse om kvittningsemission av konvertibler.
  • InCoax avslutar korttidspermittering i augusti.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Oktober

  • InCoax emission registreras som fullt genomförd.
  • Nordamerikansk Tier-1 operatör utökar samarbetet med InCoax och lägger order för fälttest.
  • Peter Hasselberg utses till interim CFO.
  • InCoax erhåller initial serieorder från amerikansk Fiber/LAN operatör.
  • Styrelsen tar beslut att belasta resultatet för kvartal 3 med lagernedskrivningar på 3 891 KSEK avseende ett produktsegment för Hospitality som påverkats av en kraftigt fallande efterfrågan på grund av Covid-19.

November

  • Styrelsen fattar beslut om att börja tillämpa aktiveringsmodellen för egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar med start fr.o.m. 2020-07-01. Under tredje kvartalet har
    2 664 kSEK aktiverats och motsvarande belopp har först till fond inom eget kapital.
  • Alf Eriksson väljs till ny styrelseledamot.

Se bifogad delårsrapport i sin helhet. Delårsrapporten finns även tillgänglig på www.incoax.com.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 november 2020 kl. 09:00 (CET).

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com
+46 73- 899 55 52

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) utvecklar innovativa och framtidssäkrade lösningar inom bredbandsaccess. InCoax MoCA Access 2.5 plattform tillhandahåller nästa generations kostnadseffektiva multi-gigabit Fiber Access Extension lösningar till världens ledande telekom-, kabel TV- och bredbandsleverantörer. För mera information om Incoax, besök incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-505 651 72 info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.

Taggar: