InCoax spridningsemission tecknad till cirka 15,3 MSEK – handel på Nasdaq First North väntas inledas den 20 december 2018

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. 

InCoax Networks AB (publ):s (”InCoax” eller ”Bolaget”) nyemission om högst 1 200 000 aktier, motsvarande 24 MSEK (”Erbjudandet”) tillförde Bolaget cirka 15,3 MSEK före emissionskostnader och blev därmed tecknad till cirka 63,8 procent. Genom Erbjudandet har InCoax fått över 200 nya aktieägare och Bolaget har säkerställt rörelsekapital för minst sex månader, vilket är ett av listningskraven på Nasdaq First North. Bolaget beräknar första dag för handel på Nasdaq First North till den 20 december 2018.

InCoax har genomfört en ägarspridning i Bolaget genom att inför den planerade listningen på Nasdaq First North erbjuda allmänheten och institutionella investerare i Sverige och Finland att teckna högst 1 200 000 aktier till ett pris om 20 SEK per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om högst 24 MSEK. Syftet med Erbjudandet och listningen är att bland annat säkerställa kommersialiseringen av Bolagets nya lösning, In:xtnd™, sprida ägandet i Bolaget samt främja Bolagets utveckling och fortsatta tillväxt. Listningen bedöms dessutom ha en positiv effekt på InCoax transaktionsflöde och dess relationer till samarbetspartners och potentiella kunder.

Erbjudandet tecknades till cirka 15,3 MSEK, vilket innebär att 766 066 aktier emitteras. Antalet aktier i Bolaget ökar därmed från 8 555 376 aktier till 9 321 442 aktier och aktiekapitalet ökar från 2 138 844,00 SEK till 2 330 360,50 SEK. Genom Erbjudandet har InCoax fått över 200 nya aktieägare. Erbjudandet säkerställer även Bolagets rörelsekapital för minst sex månader, vilket är ett av listningskraven på Nasdaq First North.

Styrelsen för InCoax har ansökt om att Bolagets aktier ska listas på Nasdaq First North. Bolaget beräknar första dag för handel till den 20 december 2018 under förutsättning av att Nasdaq First North godkänner Bolagets ansökan.

”Vi välkomnar alla nya aktieägare i InCoax och tackar för ert och befintliga aktieägares förtroende. Genom kapitaliseringen kan vi nu ta nästa steg i kommersialiseringen av vår In:xtnd™-lösning. Vi befinner oss i en intressant position med tydliga värdeskapande aktiviteter framför oss och med ett mycket stort intresse från potentiella kunder. Med hjälp av emissionslikviden kan vi ta tillvara på vår first mover-fördel på marknaden”, säger Peter Carlsson, VD för InCoax.

Preliminär tidsplan

  • Avräkningsnotor skickas ut den 14 december 2018.
  • Likviddag är den 18 december 2018.
  • Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North är den 20 december 2018.

Rådgivare
Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare avseende svensk rätt i samband med Erbjudandet. Invesdor Oy är arrangör och Nordnet Bank AB är Selling Agent i samband med Erbjudandet. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut. Augment Partners AB kommer att vara Bolagets Certified Adviser i enlighet med regelverket för Nasdaq First North.

För ytterligare information:
Peter Carlsson, vd, InCoax Networks AB                                                    
peter.carlsson@incoax.com                                                                      
+46 70-8563427

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2018 kl. 11.15 CET.

Om InCoax Networks AB
InCoax utvecklar innovativa lösningar för bredbandsuppkoppling. Med In:xtnd™ erbjuder vi världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer nästa generations smarta och hållbara nätverkslösningar. Lär mer om hur vi lever upp till vår devis ”Saving the world from complicated” på www.incoax.com.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i InCoax. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i InCoax har endast skett genom det memorandum som InCoax offentliggjorde den 27 november 2018. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av InCoax, för att tillåta erbjudande i andra jurisdiktioner än i Sverige och Finland.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom ett skriftligt godkännande från InCoax och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn på förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundande på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om InCoax anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.


Prenumerera

Dokument & länkar