Kommuniké från extra bolagsstämma i InCoax Networks AB

Report this content

Idag, den 10 november 2020, hölls extra bolagsstämma i InCoax Networks AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Val och arvodering av styrelse
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen fortsatt ska bestå av fem styrelseledamöter, att välja Alf Eriksson till ny styrelseledamot för tiden fram till nästa årsstämma vid sidan av hittillsvarande styrelseledamöter samt att styrelsearvode för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med 50 000 kronor till Alf Eriksson (motsvarande ett årligt arvode om 100 000 kronor).

Gävle den 10 november 2020
InCoax Networks AB (publ)

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2020 kl. 13:00 CET.

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com
+46 73-899 55 52

Om InCoax Networks AB
InCoax Networks AB (publ) utvecklar innovativa och framtidssäkrade lösningar inom bredbands-access. InCoax MoCA Access 2.5 plattform tillhandahåller nästa generations kostnadseffektiva multi-gigabit Fiber Access Extension lösningar till världens ledande telekom-, kabel TV- och bredbandsleverantörer. För mera information om InCoax, besök incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-505 651 72 info@augment.se, är bolagets Certified Adviser.

Taggar: