Kommuniké från extra bolagsstämma i InCoax Networks AB

Report this content

Idag, den 31 mars 2021, hölls extra bolagsstämma i InCoax Networks AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units

Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 11 mars 2021 om emission av högst 9 147 465 units. Vid full teckning i emissionen tillförs bolaget cirka 41 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras i emissionen kan bolaget tillföras ytterligare högst cirka 23 MSEK före emissionskostnader.

De som på avstämningsdagen den 8 april 2021 är registrerade som aktieägare i bolaget erhåller, för varje befintlig aktie, en (1) uniträtt och tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption serie TO 2021. Totalt omfattar emissionen högst 9 147 465 aktier och högst 9 147 465 teckningsoptioner serie TO 2021. Teckningskursen uppgår till 4,50 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 4,50 kronor. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.

Teckningstiden i emissionen löper under perioden från och med den 12 april 2021 till och med den 26 april 2021. Två (2) teckningsoptioner av serie TO 2021 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget, under perioden från och med den 1 december 2021 till och med den 31 december 2021, mot kontant betalning om 5 kronor per aktie. Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i emissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 2 286 866,25 kronor och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 2021 som emitteras i emissionen kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 1 143 433,00 kronor.

Gävle den 31 mars 2021
InCoax Networks AB (publ)

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021 kl. 15.00 CEST.

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com
+46 73- 899 55 52

Om InCoax Networks AB
InCoax Networks AB (publ) utvecklar innovativa och framtidssäkrade lösningar inom bredbandsaccess. InCoax MoCA Access 2.5 plattform tillhandahåller nästa generations kostnadseffektiva multi-gigabit Fiber Access Extension lösningar till världens ledande telekom-, kabel TV- och bredbandsleverantörer. För mera information om InCoax, besök incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55info@augment.se, är bolagets Certified Adviser.

Taggar: