Kommuniké från extra bolagsstämma i InCoax Networks AB den 13 augusti 2020

Report this content

Idag, den 13 augusti 2020, hölls extra bolagsstämma i InCoax Networks AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om företrädesemission av aktier'
Den extra bolagsstämman beslutade om företrädesemission av högst 9 147 465 aktier. De som på avstämningsdagen den 20 augusti 2020 är registrerade som aktieägare i bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 5,25 kronor per aktie. Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i företrädesemissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 2 286 866,25 kronor. Teckningstiden i företrädesemissionen löper från och med den 24 augusti 2020 till och med den 7 september 2020.

Gävle den 13 augusti 2020
InCoax Networks AB (publ)

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2020 kl. 13:30 CEST.

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com   
+46 73- 899 55 52

Om InCoax Networks AB
InCoax Networks AB (publ) utvecklar innovativa och framtidssäkrade lösningar inom bredbands-access. InCoax MoCA Access 2.5 plattform tillhandahåller nästa generations kostnadseffektiva multi-gigabit Fiber Access Extension lösningar till världens ledande telekom-, kabel TV- och bredbandsleverantörer. För mera information om Incoax, besök incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-505 651 72 info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

EGM