Modifierad revisionsberättelse i årsredovisningen för 2019

Report this content

Bolagets revisorer KPMG AB, har till bolagstämman i  InCoax Networks AB avgivit en revisionsberättelse innehållande en upplysning om väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift.

Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkning och balansräkning och disponerar resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Revisorns anmärkningar:
Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamhet på resultaträkningen och balansräk­ningen i årsredovisningen av vilka framgår att bolaget redovisar en förlust för räkenskapsåret. Det framgår av för­valtningsberättelsen att bolaget identifierat att det förelig­ger en risk att bolaget inte kan säkerställa tillräcklig finan­siering för verksamheten. En sådan finansiering inte är säkerställd vid tidpunkten för avgivandet av årsredovis­ningen. Dessa förhållanden tyder på att det föreligger en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvi­vel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.

Bolagets ledning och styrelse arbetar med hitta långsiktiga finansieringslösningar.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2020 kl. 16.00 (CET).

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com
+46 73- 899 55 52

Om in:xtnd
In:xtnd är lätt (EASY) att installera eftersom det använder byggnadens existerande kabelinfrastruktur för uppkoppling av bredbandslösningar (fiber access extension). Modemen kopplas enkelt in av användaren själv och systemet kan driftsättas i olika steg, vilket gör att den dagliga driften av exempelvis hotell och sjukhus störs minimalt. In:xtnd är snabbt (FAST), 2,5 Gbps data på varje kanal, i princip symmetriskt (lika snabb upp- som nedladdning av data). In:xtnd är smart (SMART) eftersom det använder existerande kabelnät och därmed även det miljömässigt smartare alternativet. Snabb och lätt driftsättning leder även till ökad tillgång till fastigheter och därmed flera abonnenter, samt kort tid till att tjänster kan driftsättas (short time to revenue). För mera information om våra produkter, besök inxtnd.com.

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax utvecklar innovativa lösningar för bredbandsuppkoppling. Med in:xtnd™ erbjuds världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer nästa generations smarta och hållbara nätverkslösningar. För mera information om InCoax besök corporate site incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-505 651 72 info@augment.se , är Bolagets Certified Adviser.