Fortsatt resultatförbättring för Infranord

Infranords omsättning under andra kvartalet 2014 var något lägre jämfört med föregående år. Rörelseresultatet förbättrades med 34 MSEK, till 25 MSEK (-9).

 

 

April – juni

• Orderingången under perioden var 1 092 MSEK (960)

• Intäkterna uppgick till 974 MSEK (1015)

• Rörelseresultatet uppgick till 25 MSEK (-9)

• Periodens resultat uppgick till 20 MSEK (-5)

• Engångskostnader för omstrukturering i perioden uppgick till 12 MSEK (4)

• Resultat per aktie uppgick till 0,14 kr (-0,03)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -147 MSEK (-108)

Januari – juni

• Orderingången under perioden var 2 155 MSEK (1652)

• Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 4 458 MSEK (3 987)

• Intäkterna uppgick till 1 720 MSEK (1 715)

• Rörelseresultatet uppgick till -42 MSEK (-137)

• Periodens resultat uppgick till -34 MSEK (-111)

• Engångskostnader för omstrukturering i perioden uppgick till 12 MSEK (7)

• Resultat per aktie uppgick till -0,25 kr (-0,82)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 MSEK (140)

• Antalet anställda uppgick i slutet av perioden till 2 289 (2 600)


Infranords omsättning under andra kvartalet 2014 var något lägre jämfört med föregående år. Rörelseresultatet förbättrades med 34 MSEK, till 25 MSEK (-9). Resultatförbättringen är främst en effekt av att vi fortsatt arbetet med att stärka lönsamheten och öka produktiviteten i organisationen. Vi har haft stort fokus på uppföljning och hur vi arbetar med erfarenhetsåterföring i projekten. Vi börjar se en positiv utveckling, men resultatet är fortfarande på en otillfredsställande nivå.

Orderingången var fortsatt gynnsam och uppgick under första halvåret till 2 155 MSEK (1 652), vilket i första hand förklaras av att anbudsframgången ökat. I slutet av juni fick vi besked av Trafikverket att Infranord tilldelats drift och underhållskontraktet på Västkustbanan Syd. Ordervärdet för kontraktet uppskattas till drygt 400 MSEK, men är inte inkluderat i periodens orderingång eftersom avtalet formellt skrivs först i augusti. Några av de större upphandlingar vi erhållit under andra kvartalet är kontaktledningsupprustning och markarbeten för Dals Rostock - Kornsjö (73 MSEK) samt drift och underhåll av detektorer på område Nord/Mitt, Syd/Väst/Öst (70 MSEK). Infranord tilldelades också ett uppdrag avseende bangårdsupprustning i Åstorp (62 MSEK).

Under andra kvartalet genomförde Infranord en säkerhetsvecka riktad till all personal. Syftet är att skapa ett ökat medvetande i organisationen om förebyggande säkerhetsarbete. Under Infranords säkerhetsvecka hölls sammanlagt 90 säkerhetsträffar runt om i landet.

Marknaden i Sverige och Norge har under 2014 varit stabil och vi ser en ökad anbudsframgång på anläggningsprojekt i projektstorlek om 20-100 MSEK. Under våren har regeringen fastställt den nationella transportplanen och den svenska järnvägen står inför stora underhålls- och investeringssatsningar de kommande åren. Vi står redo att möta de framtida behoven.

Lars Öhman, vd, tfn +46 (0)10 121 43 00
Lina Stolpe, CFO tfn +46 (0) 10 121 28 08

Infranord är Nordens ledande järnvägsentreprenör. Fokus ligger på att underhålla och modernisera dagens järnvägar samt att utveckla och bygga spåret mot framtiden. Våra drygt 2 500 medarbetare finns i Sverige, Norge och Danmark och vi omsätter 3,8 miljarder kronor.

Om oss

Infranord bygger och underhåller järnväg för samhällets bästa. Med 1900 anställda och en omsättning på över 4 miljarder är Infranord marknadsledande i Sverige och en betydande aktör i Norge. Verksamheten kännetecknas av gedigen järnvägskunskap, hög säkerhet, tydlig ansvarsfördelning och omfattande satsningar på att vara branschens mest uppskattade arbetsgivare. Mer information finns på Infranord.se

Prenumerera

Dokument & länkar