Dela

Kontakt

 • Infranord AB
  http://www.infranord.se
 • Louise Westerdahl

  Kommunikatör


  0730929047
 • Karin Nilsson Malmén

  Kommunikationschef Infranord AB


  070-358 43 06
 • Citat

  Med fokus på säkerhet och lönsamhet samt pågående effektiviseringar, ser jag framtiden an med tillförsikt. Infranord har en hög potential även om det finns utmaningar i branschen på kort sikt.
  Henrik Löfgren
  Det är mycket glädjande att det nu står helt klart att Infranord som underleverantör till Implenia fått uppdraget att ansvara för BEST-delarna i detta prestigefyllda infrastrukturprojekt.
  Jörgen Jumark, Regionchef Väst, Infranord
  - Det är glädjande att Infranord får fortsatt förtroende att säkerställa drift och underhåll på Inlandsbanan.
  Henrik Löfgren, VD Infranord
  - Det känns otroligt bra att vi genom detta projekt kan utveckla Infranords verksamhet i regionen än mer.
  Johan Andersson, Regionchef Mitt, Infranord
  Jag är övertygad om att Charlotte med sitt engagemang och breda erfarenhet väsentligt kommer bidra till ökad lönsamhet för Infranord.
  Henrik Löfgren
  Infranord har prioriterat säkerhet och skydd i många år och vi kan nu glädjas åt att olycksfallsfrekvensen för första halvåret var så låg som 2,5 olyckor per miljon arbetade timmar jämfört med 3,4 under samma period föregående år.
  Anders Nygårds tf VD Infranord
  Det kommer att finnas något för alla åldrar och målgruppen är ungdomar och barnfamiljer.
  Sofia Karlsson, Platschef Infranord Falköping
  Vi har tidigare arrangerat fyra framgångsrika öppna hus som har lockat över 140 besökare. Vår erfarenhet talar för att många är nyfikna på järnvägsbranschen i och med att det skrivs mycket om den, både vad beträffar de investeringar som ska göras under kommande tioårsperiod samt utmaningen att kompetensförsörja järnvägsbranschen. För Infranords del innebär det möjlighet till fler affärer samtidigt som vi får jobba hårt för att rekrytera duktiga medarbetare och locka fler unga att välja branschen. För teknikintresserade som vill underhålla och bygga klimatsmarta lösningar för hållbara transporter är järnvägen en framtidsbransch.
  Jörgen Jumark, Regionchef region väst
  Orderingången under det första kvartalet var mer än dubblerad jämfört med samma period förra året och uppgick till 1284 miljoner kronor. Nya affärer var bland annat basunderhåll av Mälarbanan och periodisk mätning av spår och kontaktledning.
  Anders Nygårds, tf VD Infranord
  Linas insatser för Infranord har varit viktiga för bolagets positiva utveckling och jag önskar henne varmt lycka till i sin nya roll.
  Helene Biström, VD Infranord
  Vi i styrelsen är stolta över att kunna presentera Henrik Löfgren som ny Verkställande direktör för Infranord. Vi ser att Henriks goda ledarskap, gedigna erfarenhet inom infrastruktur och engagemang för säkerhets- och hållbarhetsarbete kommer att bidra starkt till Infranords fortsatta utveckling.
  Eva Färnstrand, Styrelseordförande, Infranord
  Det känns inspirerande att med starkt fokus på säkerhet och lönsamhet och tillsammans med Infranords medarbetare och kunder vara med och bidra till hållbara transporter i Sverige och Norge säger Henrik Löfgren.
  Henrik Löfgren, tillträdande VD, Infranord
  Uppdraget på Mälarbanan är ett bra komplement till det basunderhåll som Infranord bedriver på Dalabanan och Bergslagspendeln med lyckat resultat. Samordningen mellan dessa projekt kompletterat med samordning av övriga arbeten i Stockholmsområdet kommer att göra att Infranord stärker positionen ordentligt i norra delen av Mälardalsområdet.
  Johan Andersson, Regionchef Mitt, Infranord
  Det här är ett förtroendeuppdrag från Trafikverket. Vi använder oss av moderna metoder och en nyhet är att vi med hjälp av bildteknik kommer att analysera spårkomponenters tillstånd.
  Göran Sandahl, Chef Mätenheten, Infranord
  Infranords rörelseresultat för helåret uppgick till 113 MSEK där resultatet tyngdes av en betydande förlust i ett enskilt projekt. Exkluderat förlustprojektet levererade resterande verksamhet en marginal som möter koncernens interna lönsamhetsmål.
  Helene Biström, VD, Infranord
  Det känns väldigt roligt att vi får leverera teknikhus till Trafikverket och på så sätt få bidra till utbyggnationen av signalsystemet ERTMS som håller på att implementeras i Sverige och i stora delar av Europa.
  Conny Magnusson, Försäljningsansvarig Infranord AB Components
  - Det här är ett strategiskt viktigt projekt och jag är glad att Infranord har fått förtroendet och därmed får vara del i förberedelserna för höghastighetsbanor i Sverige. Dessutom ger det oss möjlighet att etablera Infranord ytterligare i en expansiv region.
  Helene Biström, VD Infranord
  - Vi upplever att det är ett tätare samarbete inom branschen mellan spårägare, järnvägsföretag och Trafikverket. Till exempel har Infranord och Trafikverket under det senaste året intensifierat sin dialog.
  Malin Holen, Underhållschef på Trafikverket
  - Vi har bra diskussioner med Trafikverket och andra kunder om hur ballastrening, kartläggning och växelrenovering kan ske effektivare, mer miljövänligt och i en snabbare takt.
  Mikael Åstrand, Affärsutvecklingschef på Infranord
  Sammantaget uppgår intäkterna för årets första nio månader till 3 069 miljoner och rörelseresultatet till 53 miljoner. En större nedskrivning har gjorts i ett spårbytesprojekt på Västra Stambanan. I övrigt har verksamheten överträffat förväntningarna.
  Helene Biström, VD Infranord
  - Hög aktivitet gör att kvartalet och första halvåret genererat en högre omsättning och ett starkare resultat än motsvarande period föregående år. Infranord har under kvartalet vunnit viktiga kontrakt men orderingången summerar ändå lägre än första halvåret 2017. Vi ser en ökad marknad för Infranords kärnaffär med start under 2019 vilket ger goda förutsättningar att balansera orderstocken på sikt.
  Helene Biström, Infranords VD
  Resultatet för kvartalet ligger i nivå med föregående år. Orderingången har ökat jämfört med första kvartalet 2017, vilket gör att orderstocken är fortsatt hög.
  Helene Biström, VD, Infranord
  En stark affär under andra halvåret har genererat både en ökad omsättning och ett ökat resultat. Helårets omsättning summerade till 4 miljarder och var den högsta på flera år.
  Helene Biström, VD Infranord
  För dynamisk styvhetsmätning är Infranords RSMV unik i sitt slag. I detta specifika forskningsprojekt är Prorail uppdragsgivare och forskningsprojektet handlar om att bättre förstå spårnedbrytning och vibrationer i spår.
  Eric Berggren från Eberdynamics
  I takt med att trafiken ökar i spår kommer spårslitaget att öka liksom behovet att göra rätt underhåll i rätt tid. Vår förhoppning är att våra mätningar skall bidra till att identifiera underhållsbehov på ett tidigt stadium för att kunna initiera förebyggande åtgärder.
  Göran Sandahl, chef för Infranords mätenhet
  - Arbetet sker på en av Sveriges mest trafikerade järnvägssträckor som brukar benämnas som en flaskhals för tågtrafiken i Stockholm. Kombinationen av omfattande renoveringsarbeten och starkt begränsad tid är en utmaning som passar Infranords kompetens väl.
  Helene Biström, VD Infranord
  Omsättningen för kvartalet ligger något högre än samma period föregående år och resultatet är bättre än motsvarande kvartal förra året. Sammantaget kan vi säga att vi har en stabil affär men svagare orderingång, en situation vi bedömer kommer att bestå ytterligare en tid.
  Helene Biström, VD Infranord
  - Basunderhåll av järnvägsanläggningar Kust till Kustbanan Väst är ett stort och viktigt projekt för infrastrukturen i regionen och även för oss. Infranord har helt rätt kompetens för uppdraget samt erfarenhet av ingående bandelar. Uppdraget passar mycket bra in i Infranords affärsstrategi.
  Jörgen Jumark, Regionchef södra, Infranord
  Sverige har en järnväg med väldigt blandad teknik. Allt från räls och komponenter som är monterade under 50-talet till modern digitaliserad teknik. Infranord Components har rätt kunskap för att hantera hela spannet av teknik. Som en effekt av detta har vi också blivit väldigt kunniga vad gäller att renovera och återanvända järnvägskomponenter. För oss är järnväg hållbarhet i flera led
  Peter Cantby, verksamhetschef för Infranord Components
  Per-Erik har bidragit till Infranords utveckling och effektivisering och jag önskar honom lycka till med framtida uppdrag och utmaningar.
  Helene Biström, VD Infranord
  Vår målsättning är att bidra till en väl fungerande järnväg genom underhållstjänster i världsklass. Infranord vill leverera ”mer järnväg för pengarna” genom hög effektivitet, hög säkerhet och utvecklande kundsamarbete.
  Helene Biström, VD, Infranord
  - Rolfs gedigna erfarenhet från ledande befattningar i både privat och offentlig verksamhet kombinerat med hans ledarskap och dokumenterade förmåga att utveckla verksamheter i positiv riktning gör honom till helt rätt person att leda Infranords strategiskt viktiga utveckling i Norge.
  Helene Biström, VD
  - Både i Norge och Sverige görs stora satsningar på järnväg. Det ska bli spännande att leda Infranords satsning på att stärka sin position i Norge och dessutom få verka mer operativt än vad jag har gjort de senaste åren då jag framförallt har fokuserat på styrelseuppdrag.
  Rolf Roverud, tillträdande Administrerande Direktör för Infranord Norge AS
  Basunderhåll av Jönköpingsbanan är ett stort och viktigt projekt för infrastrukturen i regionen och även för oss. Vi ser att Infranord har helt rätt kompetens för uppdraget och vi har dessutom erfarenhet av ingående bandelar sedan tidigare kontrakt.
  Jörgen Jumark, Regionchef Södra, Infranord
  Rörelseresultatet är i linje med förväntningarna, orderstocken är historiskt hög och de politiska signalerna från våra marknader är positiva.
  Helene Biström, VD Infranord
  Det här är ett kunskapsintensivt uppdrag och vi är stolta över att Trafikverket gett oss förtroendet.
  Helene Biström, VD
  Jag är glad att Infranord har fått förtroendet att genomföra det här omfattande spårbytet. Infranord har en djupgående och bred kompetens som har varit en tydlig framgångsfaktor i upphandlingsprocessen. Att projektet dessutom är ett internationellt samarbete tydliggör än mer organisationens kapacitet .
  Lars Öhman, VD Infranord
  Helene Biström har en gedigen ledarerfarenhet kombinerat med en god kunskap om affärsdrivande bolag och kommer att bli en verklig tillgång för Infranord.
  Eva Färnstrand, Styrelseordförande Infranord
  Järnvägen är en viktig och i allra högsta grad hållbar samhällsfunktion och jag ser verkligen fram mot att få vara med och skapa framtidens järnväg tillsammans med Infranords kompetenta medarbetare och kunder. Hållbarhet, säkerhet och ledarskap genom delaktighet är områden som jag prioriterar högt .
  Helene Biström, tillträdande VD Infranord
  - Det finns givetvis inget perfekt tillfälle att säga upp sig, men jag ser att Infranord nu har en stabilitet och lönsamhet som gör det lättare att lämna över stafettpinnen, varför jag väljer att kliva av. Jag kommer att vara fullt operativ fram till min sista dag på Infranord och ambitionen är i allra högsta grad att bolaget inte ska tappa fart till följd av mitt beslut.
  Lars Öhman
  - Lars Öhmans insatser för Infranord har varit betydande och bolaget är idag en välskött och långsiktig aktör på marknaden för anläggning och underhåll av järnväg.
  Eva Färnstrand
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp