Citat

Förvärvet av ProRail AS är ett strategiskt viktigt steg för att stärka Infranords position inom digitalisering och proaktivt underhåll. Med ProRail AS spetskompetens inom signal och projektledning har vi möjlighet att leverera ett ännu bättre erbjudande till våra kunder för att bygga och underhålla framtidens järnväg.
Henrik Löfgren, VD Infranord
Aktivitetsnivån på den norska signalmarknaden kommer att förändras och öka avsevärt de kommande åren. Vi ser fram emot att bli en del av Infranord som en viktig och spännande marknadsanpassning och tror att vi tillsammans kommer att ha en bra position för att utveckla verksamheten inom signal och digitalisering i både Norge och Sverige.
Espen Ulvmoen, styrelseledamot och en av huvudägarna till ProRail AS
Vi har haft ett bra samarbete med ProRail AS och deras duktiga medarbetare i flera år. Genom förvärvet stärker vi varandra och för Infranords del innebär det att vi säkrar viktig kompetens och ökar vår konkurrenskraft och tillväxt.
Rolf Gunnar Roverud, Administrerande Direktör Infranord AS
Syftet är att erhålla bättre stöd i entreprenadspecifika frågor samt skapa möjligheter till branschgemensam utveckling. Styrelsen menade att Infranord som medlem i Byggföretagen kan vara med och bidra till en positiv utveckling av branschen och verka för en branschgemensam kultur kring hållbarhets- och säkerhetsfrågor.
Eva Färnstrand, Styrelseordförande Infranord AB
I det framtida arbetet ser vi fram emot att ha konstruktiva samtal med arbetstagarorganisationerna för att tillsammans skapa ett Infranord som även i framtiden är attraktivt för våra medarbetare.
Henrik Löfgren, VD Infranord
Det är glädjande att de åtgärder som inleddes under första kvartalet tillsammans med den omorganisation som genomfördes den 1 april visar sig i ökad lönsamhet. Vi fortsätter vårt arbete med att stärka säkerhetskulturen.
Henrik Löfgren, VD Infranord
Orderingången under andra kvartalet har stärkts och uppgick till 1 047 MSEK (776 MSEK).
Henrik Löfgren, VD Infranord
Vi är glada för det förnyade förtroendet från vår kund Trafikverket. Basunderhåll Ostkustbanan säkerställer långsiktigt Infranords marknadsledande position i regionen.
Henrik Löfgren, VD Infranord
Ostkustbanan är ett viktigt uppdrag i Infranords kontraktsportfölj och en hörnsten för regionen. Vi är stolta över att vi har vunnit kontraktet.
Johan Andersson, Regionchef Infranord
Jag är stolt över att Infranord som marknadsledande järnvägsentreprenör i Sverige stärker positionen i Stockholm, en av Sveriges starkast växande marknader.
Henrik Löfgren, VD Infranord
Förutom att Infranords verksamhet i Stockholm utökas innebär affären också att befintlig personal får utveckla sin kompetens och att vi även får möjlighet att rekrytera ny personal.
Johan Andersson, Regionchef Mitt, Infranord
Med fokus på säkerhet och lönsamhet samt pågående effektiviseringar, ser jag framtiden an med tillförsikt. Infranord har en hög potential även om det finns utmaningar i branschen på kort sikt.
Henrik Löfgren
Det är mycket glädjande att det nu står helt klart att Infranord som underleverantör till Implenia fått uppdraget att ansvara för BEST-delarna i detta prestigefyllda infrastrukturprojekt.
Jörgen Jumark, Regionchef Väst, Infranord
- Det är glädjande att Infranord får fortsatt förtroende att säkerställa drift och underhåll på Inlandsbanan.
Henrik Löfgren, VD Infranord
- Det känns otroligt bra att vi genom detta projekt kan utveckla Infranords verksamhet i regionen än mer.
Johan Andersson, Regionchef Mitt, Infranord
Jag är övertygad om att Charlotte med sitt engagemang och breda erfarenhet väsentligt kommer bidra till ökad lönsamhet för Infranord.
Henrik Löfgren
Infranord har prioriterat säkerhet och skydd i många år och vi kan nu glädjas åt att olycksfallsfrekvensen för första halvåret var så låg som 2,5 olyckor per miljon arbetade timmar jämfört med 3,4 under samma period föregående år.
Anders Nygårds tf VD Infranord
Det kommer att finnas något för alla åldrar och målgruppen är ungdomar och barnfamiljer.
Sofia Karlsson, Platschef Infranord Falköping
Vi har tidigare arrangerat fyra framgångsrika öppna hus som har lockat över 140 besökare. Vår erfarenhet talar för att många är nyfikna på järnvägsbranschen i och med att det skrivs mycket om den, både vad beträffar de investeringar som ska göras under kommande tioårsperiod samt utmaningen att kompetensförsörja järnvägsbranschen. För Infranords del innebär det möjlighet till fler affärer samtidigt som vi får jobba hårt för att rekrytera duktiga medarbetare och locka fler unga att välja branschen. För teknikintresserade som vill underhålla och bygga klimatsmarta lösningar för hållbara transporter är järnvägen en framtidsbransch.
Jörgen Jumark, Regionchef region väst
Orderingången under det första kvartalet var mer än dubblerad jämfört med samma period förra året och uppgick till 1284 miljoner kronor. Nya affärer var bland annat basunderhåll av Mälarbanan och periodisk mätning av spår och kontaktledning.
Anders Nygårds, tf VD Infranord
Linas insatser för Infranord har varit viktiga för bolagets positiva utveckling och jag önskar henne varmt lycka till i sin nya roll.
Helene Biström, VD Infranord
Vi i styrelsen är stolta över att kunna presentera Henrik Löfgren som ny Verkställande direktör för Infranord. Vi ser att Henriks goda ledarskap, gedigna erfarenhet inom infrastruktur och engagemang för säkerhets- och hållbarhetsarbete kommer att bidra starkt till Infranords fortsatta utveckling.
Eva Färnstrand, Styrelseordförande, Infranord
Det känns inspirerande att med starkt fokus på säkerhet och lönsamhet och tillsammans med Infranords medarbetare och kunder vara med och bidra till hållbara transporter i Sverige och Norge säger Henrik Löfgren.
Henrik Löfgren, tillträdande VD, Infranord
Uppdraget på Mälarbanan är ett bra komplement till det basunderhåll som Infranord bedriver på Dalabanan och Bergslagspendeln med lyckat resultat. Samordningen mellan dessa projekt kompletterat med samordning av övriga arbeten i Stockholmsområdet kommer att göra att Infranord stärker positionen ordentligt i norra delen av Mälardalsområdet.
Johan Andersson, Regionchef Mitt, Infranord
Det här är ett förtroendeuppdrag från Trafikverket. Vi använder oss av moderna metoder och en nyhet är att vi med hjälp av bildteknik kommer att analysera spårkomponenters tillstånd.
Göran Sandahl, Chef Mätenheten, Infranord
Infranords rörelseresultat för helåret uppgick till 113 MSEK där resultatet tyngdes av en betydande förlust i ett enskilt projekt. Exkluderat förlustprojektet levererade resterande verksamhet en marginal som möter koncernens interna lönsamhetsmål.
Helene Biström, VD, Infranord
Det känns väldigt roligt att vi får leverera teknikhus till Trafikverket och på så sätt få bidra till utbyggnationen av signalsystemet ERTMS som håller på att implementeras i Sverige och i stora delar av Europa.
Conny Magnusson, Försäljningsansvarig Infranord AB Components
- Det här är ett strategiskt viktigt projekt och jag är glad att Infranord har fått förtroendet och därmed får vara del i förberedelserna för höghastighetsbanor i Sverige. Dessutom ger det oss möjlighet att etablera Infranord ytterligare i en expansiv region.
Helene Biström, VD Infranord
- Vi upplever att det är ett tätare samarbete inom branschen mellan spårägare, järnvägsföretag och Trafikverket. Till exempel har Infranord och Trafikverket under det senaste året intensifierat sin dialog.
Malin Holen, Underhållschef på Trafikverket
- Vi har bra diskussioner med Trafikverket och andra kunder om hur ballastrening, kartläggning och växelrenovering kan ske effektivare, mer miljövänligt och i en snabbare takt.
Mikael Åstrand, Affärsutvecklingschef på Infranord
Sammantaget uppgår intäkterna för årets första nio månader till 3 069 miljoner och rörelseresultatet till 53 miljoner. En större nedskrivning har gjorts i ett spårbytesprojekt på Västra Stambanan. I övrigt har verksamheten överträffat förväntningarna.
Helene Biström, VD Infranord
- Hög aktivitet gör att kvartalet och första halvåret genererat en högre omsättning och ett starkare resultat än motsvarande period föregående år. Infranord har under kvartalet vunnit viktiga kontrakt men orderingången summerar ändå lägre än första halvåret 2017. Vi ser en ökad marknad för Infranords kärnaffär med start under 2019 vilket ger goda förutsättningar att balansera orderstocken på sikt.
Helene Biström, Infranords VD
Resultatet för kvartalet ligger i nivå med föregående år. Orderingången har ökat jämfört med första kvartalet 2017, vilket gör att orderstocken är fortsatt hög.
Helene Biström, VD, Infranord
En stark affär under andra halvåret har genererat både en ökad omsättning och ett ökat resultat. Helårets omsättning summerade till 4 miljarder och var den högsta på flera år.
Helene Biström, VD Infranord
För dynamisk styvhetsmätning är Infranords RSMV unik i sitt slag. I detta specifika forskningsprojekt är Prorail uppdragsgivare och forskningsprojektet handlar om att bättre förstå spårnedbrytning och vibrationer i spår.
Eric Berggren från Eberdynamics
I takt med att trafiken ökar i spår kommer spårslitaget att öka liksom behovet att göra rätt underhåll i rätt tid. Vår förhoppning är att våra mätningar skall bidra till att identifiera underhållsbehov på ett tidigt stadium för att kunna initiera förebyggande åtgärder.
Göran Sandahl, chef för Infranords mätenhet
- Arbetet sker på en av Sveriges mest trafikerade järnvägssträckor som brukar benämnas som en flaskhals för tågtrafiken i Stockholm. Kombinationen av omfattande renoveringsarbeten och starkt begränsad tid är en utmaning som passar Infranords kompetens väl.
Helene Biström, VD Infranord
Omsättningen för kvartalet ligger något högre än samma period föregående år och resultatet är bättre än motsvarande kvartal förra året. Sammantaget kan vi säga att vi har en stabil affär men svagare orderingång, en situation vi bedömer kommer att bestå ytterligare en tid.
Helene Biström, VD Infranord
- Basunderhåll av järnvägsanläggningar Kust till Kustbanan Väst är ett stort och viktigt projekt för infrastrukturen i regionen och även för oss. Infranord har helt rätt kompetens för uppdraget samt erfarenhet av ingående bandelar. Uppdraget passar mycket bra in i Infranords affärsstrategi.
Jörgen Jumark, Regionchef södra, Infranord
Sverige har en järnväg med väldigt blandad teknik. Allt från räls och komponenter som är monterade under 50-talet till modern digitaliserad teknik. Infranord Components har rätt kunskap för att hantera hela spannet av teknik. Som en effekt av detta har vi också blivit väldigt kunniga vad gäller att renovera och återanvända järnvägskomponenter. För oss är järnväg hållbarhet i flera led
Peter Cantby, verksamhetschef för Infranord Components
Per-Erik har bidragit till Infranords utveckling och effektivisering och jag önskar honom lycka till med framtida uppdrag och utmaningar.
Helene Biström, VD Infranord
Vår målsättning är att bidra till en väl fungerande järnväg genom underhållstjänster i världsklass. Infranord vill leverera ”mer järnväg för pengarna” genom hög effektivitet, hög säkerhet och utvecklande kundsamarbete.
Helene Biström, VD, Infranord
- Rolfs gedigna erfarenhet från ledande befattningar i både privat och offentlig verksamhet kombinerat med hans ledarskap och dokumenterade förmåga att utveckla verksamheter i positiv riktning gör honom till helt rätt person att leda Infranords strategiskt viktiga utveckling i Norge.
Helene Biström, VD
- Både i Norge och Sverige görs stora satsningar på järnväg. Det ska bli spännande att leda Infranords satsning på att stärka sin position i Norge och dessutom få verka mer operativt än vad jag har gjort de senaste åren då jag framförallt har fokuserat på styrelseuppdrag.
Rolf Roverud, tillträdande Administrerande Direktör för Infranord Norge AS
Basunderhåll av Jönköpingsbanan är ett stort och viktigt projekt för infrastrukturen i regionen och även för oss. Vi ser att Infranord har helt rätt kompetens för uppdraget och vi har dessutom erfarenhet av ingående bandelar sedan tidigare kontrakt.
Jörgen Jumark, Regionchef Södra, Infranord
Rörelseresultatet är i linje med förväntningarna, orderstocken är historiskt hög och de politiska signalerna från våra marknader är positiva.
Helene Biström, VD Infranord
Det här är ett kunskapsintensivt uppdrag och vi är stolta över att Trafikverket gett oss förtroendet.
Helene Biström, VD
Jag är glad att Infranord har fått förtroendet att genomföra det här omfattande spårbytet. Infranord har en djupgående och bred kompetens som har varit en tydlig framgångsfaktor i upphandlingsprocessen. Att projektet dessutom är ett internationellt samarbete tydliggör än mer organisationens kapacitet .
Lars Öhman, VD Infranord
Helene Biström har en gedigen ledarerfarenhet kombinerat med en god kunskap om affärsdrivande bolag och kommer att bli en verklig tillgång för Infranord.
Eva Färnstrand, Styrelseordförande Infranord
Järnvägen är en viktig och i allra högsta grad hållbar samhällsfunktion och jag ser verkligen fram mot att få vara med och skapa framtidens järnväg tillsammans med Infranords kompetenta medarbetare och kunder. Hållbarhet, säkerhet och ledarskap genom delaktighet är områden som jag prioriterar högt .
Helene Biström, tillträdande VD Infranord