Delårsrapport januari-september 2021

Report this content

Framsteg inom både batteri- och vätgassensoraffärerna
•Tysk fordonstillverkare investerar i Insplorions teknik för batteriutveckling.
•Europeiskt energiforskningsinstitut investerar i Insplorions teknik för vätgassensorutveckling.

Utfall juli–september
•Nettoomsättningen uppgick till 554 (508) kSEK.
•Resultat efter finansiella poster uppgick till –1 188 (–2 517) kSEK.
•Resultat per aktie före och efter utspädning –0,09 (–0,26) SEK.
•Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten –5 860 (–3 773) kSEK.

Händelser juli–september
•Ledande tysk fordonstillverkare köper Insplorions batteriutvecklingsinstrument efter en hyresperiod om sex månader. Ordervärdet uppgick till 0,5 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens slut
•Europeiska institutet för energiforskning (EIFER) köper ett Insplorion X1-instrument.

Finwire.tv: Se VD Patrik Dahlqvist kommentera och svara på frågor om delårsrapporten kl 17.00 idag 28 oktober 2021, https://www.finwire.tv/webcast/insplorion/insplorion-q3-2021/
 

VD har ordet

Insplorions sensorteknik väl positionerat för framtidens el- och vätgasproduktion
Omvärldens uppmärksamhet kring vilka drivmedel som i framtiden ska ersätta fossila bränslen fortsätter öka. Av de två huvudspår som råder i dag ligger el något före vätgas i utvecklingsfasen, speciellt inom personfordon där nybilsförsäljningen ökat med 160 procent under första halvåret 2021. Europa och Kina har kommit längst, med en nybilsförsäljning som uppgår till 12–15 procent. Vätgas tar allt mer mark, och det bekräftas av de stora investeringar som sker inom vätgastekniken som i dag uppskattas till 500 miljarder USD globalt.

Insplorion är väl positionerat för både el och vätgas, och vår sensorplattform Nanoplasmonic Sensing (NPS) kan effektivisera båda teknikområdena på systemnivå.

En väsentlig ökning av framtida eldrift kommer kräva högre uttag av energi från batterier med krav på bättre prestanda och snabbare i- och urladdning. Inom vätgastekniken fokuseras en betydande del av forskningen kring hur säkerheten kan ökas vid bland annat tankning av fordon. Våra sensorer förbättrar förutsättningarna för båda teknikerna och bidrar till en snabbare omställning till hållbara energisystem.

Tysk fordonstillverkare köper instrument efter en lyckad uthyrningsperiod
Efter sommaren avslutades Insplorions sex månader långa uthyrningsperiod av ett batteriutvecklingsinstrument till en tysk fordonstillverkare. Tillsammans med kund har vi haft ett löpande informationsutbyte kring resultaten, vilket lett till ömsesidigt lärande. Kunden valde efter uthyrningsperioden att köpa instrumentet, och låta vår NPS-teknik bli en del i deras elektrifieringsstrategi. Instrumentet, som affären baseras på, är av samma typ som vi använder internt själva och med våra samarbetspartners vid utvecklingen av vår batterisensor. Vi har nu lanserat en uppgraderad version av instrumentet, där framför allt användarvänligheten har förbättrats. Kunderna finns inom forskning och utveckling av batterier, inom akademi, hos batteri tillverkare och inom fordonsindustrin.

Utveckling av vätgassensorn enligt plan
Utvecklingsarbetet inom affärsområdet vätgas fortgår enligt plan, där affärsutveckling pågår parallellt med den tekniska. Insplorions fokus är i första skedet att förbättra säkerhet vid hanteringen av vätgas, exempelvis i form av snabb nedstängning vid möjligt läckage, vid såväl tankstationer, i fordon samt vid tillverkning.

Forskningsinstitut köper X1-instrument
Europeiska institutet för energiforsknings (EIFER) köp av Insplorions X1-instrument, som blev klart i oktober, visar på bryggan mellan våra affärsområden vätgassensorer och forskningsinstrument.

Affären är intressant, dels då den påvisar att instru-mentkunder nu återigen har tillgång till finansiering och försäljningsaktiviteten för instrument åter är hög, dels för att kunden arbetar med att utveckla material för effektivare vätgassensorer. Deras förmåga är god, och vi har därför knutit dem tätare till oss via ett samarbets-avtal. Vår bedömning är att deras arbete ska resultera i för oss intressanta produktutvecklingsmöjligheter.

Avslutningsvis vill jag nämna att vi inom området luftkvalitetssensorer successivt breddar såväl marknader som kundsegment. Under årets tredje kvartal har vi framför allt prioriterat våra kundstudier till utvecklingsbenägna industriella kunder i norra Europa och Storbritannien.

Göteborg 28 oktober, 2021
Patrik Dahlqvist, VD

Insplorion AB, med vår revolutionerande sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), har idag fyra huvudsakliga verksamhetsgrenar. luftkvalitetsensorer, vätgassensorer, batterisensorer och forskningsinstrument. Sensorerna är små, tåliga och kostnadseffektiva vid volymtillverkning. Vår sensorteknik möjliggör luftkvalitetssensorer i hem, fordon och offentlig miljö. Våra vätgassensorer visar en responstid på under sekunden, vilket gör dem till de snabbaste i världen och kommer att främja tillväxten av vätgasanvändning, Batterisensorerna optimerar styrning och användning av batterier, Våra instrument ger forskare världen över nanometerkänslig realtidsdata om processer på ytor inom områden som katalys, material- och biovetenskap. 

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca.se, är Insplorions Certified Adviser på Nasdaq First North.

Insplorion AB (publ)
Arvid Wallgrens backe 20
413 46 Göteborg

031-380 26 95

info@insplorion.com
www.insplorion.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media