Frågor från aktieägare. Svar från VD Patrik Dahlqvist.

Frågor fortsätter att kontinuerligt komma till företaget. För att tillgodose våra aktieägare och övriga intressenter med vidare information har vi valt att samla frågorna här, med distribution genom AktieTorget. För att underlätta för läsaren har frågorna grupperats efter tema. Mindre justeringar och förtydliganden av frågorna har gjorts.

Om företaget Insplorion AB

Q: Min erfarenhet är att marknaden tyvärr fortfarande inte förstår verksamheten och dess potential. Har ni möjlighet att lägga mer fokus på det? Bl.a. behövs kommunikation av adresserbar marknad etc.
A: Vi arbetar med att öka trycket även med information till investerar-communityn. Den kan bli tydligare, krispigare och mer. Det är dock en viss balansgång med att ha fokus på verksamheten och prata om vad vi gör utan att lägga överdrivet mycket pengar på att synas (som är fullt möjligt om man vill). Om teknikutveckling/miniatyrisering

Q: Jag har en fråga som rör det PM angående kapitaltillskottet från Vinnova på 350,000kr för att användas till miniatyrisering av sensorn. Jag, och flera andra jag talat med, hade intrycket att ni redan var i full gång med miniatyriseringen av elektroniken som sensorn ska ansluta till - är det först nu ni går igång med detta? Eller syftar projektet med RISE främst till att anpassa sensor-systemet till andra möjliga tillämpningar än de ni redan fokuserat mot (t ex mobiltelefon eller liknande, snarare än elbil/ESS)? Tidsmässigt, hur lång tid tror ni det tar med själva miniatyriseringen av sensorn?
A: Kring miniatyrisering bedriver vi sen tidigare två projekt internt för båda våra projekt, luftkvalitetsensorn och batterisensorn. Projekten hänger till stor del ihop då det är liknande frågeställningar och lösningar som arbetas igenom, även om viss anpassning sker emot de olika användningsområdena. Arbetet som vi kommer göra med RISE utöver det pågående arbetet kommer inte vara lika hands-on med att bygga prototyper och göra verkliga tester som vi gör internt idag, utan i större grad ta ytterligare steg kring design och komponentval vid betydligt större volymtillverkning. Med nu tre olika miniatyriseringsprojekt som delvis hänger ihop och som alla bidrar till plattformen kommer vi framöver kunna flytta fram positionerna i de olika dialoger som pågår.

Q: Kommer miniatyriseringsprojektet med RISE kolla på andra applikationsområden än bilbatterier? Kan du säga något om vilka applikationsområden som i så fall är intressanta? 
A: Vi ser miniatyriseringsarbetet som en del i utvecklingen av vår sensorplattform. Idag är det aktuellt för både batteri- och luftkvalitetsensor, men kommer även vara av vikt för andra framtida volymapplikationer.

Q: Hur ser kopplingen ut till den miniatyrisering som redan pågår avseende bilbatteriprojektet?
A: Det vi nu kommer göra med RISE är direkt kopplat till det vi redan gör, men vi kommer få större fokus på kostnadsreducering och ny kunskap kring komponentval och mm, expertis då de har mer djupare kunskaper kring storskalig processtillverkning än vad vi har. 

Q: Jag förstår inte vad som menas med miniatyrisering för batterisensorn?
A: Miniatyriseringen avser inte fibern eller sensorn, utan elektroniken som sensorn kopplas till, dvs den elektronikdel som kommer kommunicera direkt med BMS systemet. Till viss del är det samma miniatyrisering av elektronikdelen som både luftkvalitetsensorn och batterisensorn behöver. Vi är nöjda med de resultat kring storlek på fiber som vi har sedan tidigare med AGM.

Om Instrumentaffären

Q: Under året har det bara kommit två PM om sålda Acolyte, en modul och en referensförsäljning. Vilken säljperiod utgår ni från i den löpande verksamheten?
A: Vi har precis som du säger sålt en Acoulytemodul och ett Acoulyte instrument till Höök gruppen som referenscenter inom life-science. Säljcykeln är oftast 12-18 månader, mycket beroende på hur lång tid det tar att finna finansiering för kund. Så även om vi hoppats på fler som U Wisconsin som hade finansiering på plats och kunde köpa direkt, så är det tyvärr sällsynt.

Q: Har ni några konkreta planer på att få upp säljsiffrorna?
A: Som bland annat beskrivits i tidigare VD ord har vi betydligt högre aktivitet de tidiga stegen i säljprocessen än vi någonsin haft tidigare, där sättet att arbeta med demosystem fungerar bra, och där andelen som söker finansiering bland kunder är betydligt fler än någonsin tidigare. Därtill trimmar vi både säljprocessen och erbjudandet baserat på de erfarenheter vi får ifrån alla kundinteraktioner.

Q: Nanyang har en Acoulyte. Har detta kopplingar till det patent bolaget köpte från de tre killarna inom Nanofluidik? http://www.nanowerk.com/nanotechnology-news/newsid=47831.php
A: Det finns ingen direkt koppling mellan Nam-Jun Cho som är vår Acoulyte kund på NTU och NTU gruppen som gör nanofluidik, eller chalmersforskarna som ligger bakom NPS-Nanofluidik patentet. Singapore/NTU investerar mycket inom life-science så det är inte konstigt att de från sitt håll också gör intressant forskning.

Q: Det ska finnas 7.000 – 12.000 forskningsavdelningar som borde vara intresserade av ert instrument. Har alla dessa har fått information om att ni finns och att ni har instrument som de borde vara intresserade av?
A: I de applikationsspecifika kampanjer vi gör når vi 200-500 per omgång och vi närmar oss tvåsiffrigt i antalet kampanjer nu. Likaså går våra distributörer ut mer generellt i sina databaser. Av de 7-12 000 relevanta avdelningar har ca hälften fått någon form av information om oss, hur välläst den blivit är mer oklart.

Q: I samband med att nya Acoulyte togs fram så borde samtliga QCM-D användare ha fått information om den?
A: Nästan. Varken distributörer eller andra bolag delar kunddatabaser, det är något man håller hårt i. Däremot delar man information om specifika case. Vi bedömer att vi nått ut till minst 80% av alla ca 600 potentiella kunder, det finns fortfarande ett antal som varken syns i publikationer eller på annat sätt.

Q: Hur många av dessa forskningsavdelningar har då visat ett intresse? Och har de fått offerter på instrument/Acoulyte?
A: Vi går inte ut med offertstock då den lätt kan misstolkas. En del ber om offert bara för att få pris, andra när de söker finansiering och ibland igen i en sista slutförhandling. Vi har gått ut med att vi har betydligt bättre intresse av Acoulyte än X1 och XNano, då vi nu har en kundgrupp där nyttan med Acoulyte är tydligare och där man är van vid ytkemi och denna typen av instrument. Vi har hela året haft två demosystem som kunder får testa 2-3 veckor. Dessa har varit och är även framöver fullt bokade.

Om luftkvalitetsensorn

Q: Enligt en artikel om er (http://www.ikem.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=760c9366-465f-4654-b246-b6fac4535ae4&FileName=Allkemi_2017_1.pdf), är sensorn färdig om 2 år (2019). Är det en prototyp som avses eller en kommersiell prototyp? Är det sensor för att mäta utomhusluft eller sensor för att mäta luftkvaliteten i bilkupén?
A: Artikeln är en förenkling av en artikel i Kemivärlden Biotech för ungdomar som ska läsa kemi, bättre och närmare källan är t ex här: http://www.mistrainnovation.se/download/18.6bd1bd29159fb76d4be718/1491230319687/Faktablad+-++PAQSens.pdf
Själva luftkvalitetsensorn är samma för både stadsluft och bilkupé, däremot är paketeringen och uppkopplingen olika för de olika applikationerna.

Q: PM om IoT-hub projektet i Göteborg – är det vad som avsetts när ni i kvartalsrapporten tidigare i år meddelade att uppdatering av projektets fortskridande skulle meddelas under andra halvan av 2017?
A: Det var den typen av uppdatering som avsågs. När det kommer mer resultat, stora eller små, kommer det presenteras.

Q: Jag förstod inte riktigt om det ännu fanns en färdig luftkvalitetsensor? Den fungerar för NO2, men ni vill kunna mäta fler gaser. Hur lång tid beräknas det ta innan ni har en mer komplett produkt som ni känner är tillräckligt bra för att kunna bearbeta marknaden med?
A: Vi har en fungerande prototyp principiellt för NO2, men den klarar inte fullt ut de känslighetsnivåer eller responstider som vi ska uppnå. Nu pågår arbetet med att först optimera för NO2 och därpå optimera för O3, CO och SO2 som är de gaser som är hälsovådliga och används vid bedömning av luftkvalitet. Projektet som drivs inom Mistras ramar ska pågå i ca 2,5 år till och vid projektslut skall sensorn vara klar för serietillverkning. Vi utesluter inte att någon del av projektet, sensor för endast en gas, kan spinnas ut till en egen produkt tidigare.

Q: Finns det konkreta förfrågningar från ”städer” eller företag som vill köpa produkten då den blir färdig?
A: Vi har dialog med flera företag och ett institut som alla har varit med och kravställt specifikationerna för sina respektive marknader, och vi har även ramat in kostnad, pris och tillverkning grovt.

Om batterisensorn

Q: Är batterisensorsprojektets planenliga fortskridande beroende av beviljad EU-finansiering?
A: Batteriprojektet är bemannat och fortskrider enligt plan oavsett framgång med mjuka medel. Vår förhoppning är att om ytterligare mjuk finansiering beviljas då kunna accelerera projektet.

Q: Enligt mina tidigare timelines borde ett annat projekt knutet till batterisensorn (den där en forskningsassistent återanställdes på 80 % i februari) ha projektslut i september. Vad är nästa steg efter Uppsala PM:et?
A: Vi arbetar med nuvarande partners, Uppsala U och AGM och det multinationella elkomponentbolaget med att vässa och vidareutveckla de resultat vi presenterade i juli och kommunicera dessa vidare bland de vi pratar med.

Q: Hur skiljer sig den utvärdering som presenterats som Uppsala data i juli-PM:et från den data som ska presenteras i september?
A: Bara för att en projektanställd eventuellt slutar innebär det inte per automatik att det blir ett PM.

Q: Vilken av projekten syftade du på när du vid AS-träffen i juli refererade till ”Volvomätningarna”?
A: De allra första mätningarna vi gjorde på blybatteri, då Volvo var en part.

Q: Ni meddelade att ni fått reda på att det går att utvinna mer data från senson än väntat. Vad innebär det rent konkret?
A: Det blir en breddning i nyttan av sensorn i batterier. Tidigare har vi bara kunnat påvisa att vi kan ge signal som ger bättre SoC mätningar, nu har vi resultat som visar att vi även kan bidra till SoH och intern temperatur. Temperatur inuti batteriet är knutet till säkerhet genom att bättre kunna förhindra explosiv temperaturutveckling. Projektets fortsättning syftar just till att påvisa detta mer konkret.

Q: Har ni planer på att kommunicera till marknaden att det är just mätegenskaperna och den data som kan mätas som gör produkten unikt i världen? (Enligt investerarforumen verkar folk inte ha förstått det. Mycket kan bero på den mycket försiktigt formulerade promemorian). Här kan jag tänka mig att illustrativa PDF-filer likt de PARC använt sig av fyller en nödvändig pedagogisk funktion.
A: I takt med att vi får mer data att visa som gör nyttan tydligare vässar vi även kommunikationen till den finansiella marknaden. Ja, vi kan bli mer pedagogiska, återkommer med det.

Q: Räcker de beviljade LSPR-patenten för licensavtalsförhandlingar eller fordras beviljande av separat sökt batterisensorpatent?
A: Vår uppfattning är att vi med dagens patentportfölj kan föra de diskussioner som vi vill utan att bromsas av bristande IP skydd.

Q: Om man ska räkna med batterisensorn i en kommersiell prototyp till sommaren 2018 – innebär det licensintäkter först under nästa år?
A: Första intäkten för en eventuell licensaffär brukar ske när avtalet sluts, en så kallad signing fee. När licensintäkter per sensor sedan kommer beror på hur stort/snabbt projektet med tagaren blir för att få ut sensorn i produktion och ut på marknaden. Generellt kommer de större intäkterna efter att försäljning börjat ske.

Q: Samarbetar ni med Göran Lindbergh och på vilket sätt?
A: Göran Lindbergh och hans grupp ingår i vårt nätverk som vi har som bollplank kring batteriprojektet som vi även gjort mindre arbeten med.

Q: As the move towards electric car development, preproduction and production has accelerated incredibly of late, it is essential to hear your position on your timescales of hitting the final milestone where you are able to present a battery sensor package ready to begin sales to existing dialogues and bring to market in general.  When do you expect to have a finished product ready for sales?
A: I can unfortunately not give a straight answer to this for two reasons:
1. This would be considered information that could be of importance to investors and needs to be given to everybody at the same time, i.e. via press-release.
2. When our product is considered finished, is different for different partners, so we see somewhat different timelines for the different dialogues that we pursue. I do understand that this is of great interest to the investor community and will look in to which general timeframes that we can communicate further on.

Q: What exactly is your partnership or relationship with Volvo? I ask this because of their move to electrify their whole line up.
A: Volvo is a partner that was the first to identify the need for the battery sensor to us and has given us the initial customer needs specification. We have an ongoing dialogue, but it has been known from the start that other partners (component and battery manufacturers) will be between us in the value chain.

Q: I wonder if you will be able to market this to a fuel cell stack setup vehicle? Will there be a temporary storage for the electrons, where you would use Insplorion, or do the electrons go directly from fuel cell to drivetrain?
A: We have not focused on the fuel cell automotive market for the battery sensor. There is generally a need for some electric storage but it can be both a smaller battery as well as larger capacitors. The need for the battery sensor can exist also within fuel cell automotive, but it would in general be smaller value as the battery would be a minor part of the full drivetrain. We do however have the fuel cell market on our radar as it might become a demand for more and better hydrogen sensors in the whole infrastructure, if fuel cells take off on a larger scale.

Q: I am very curious as if you are seeing 2018 as the breakout year for Insplorion, or already 2H 2017?
A: We see small and big (the ones we give PMs about) breakouts in our projects continuously. I don’t dare to guess when it is translated to a major breakout from a financial perspective. 

Q: Undrar över hur det ser ut med de där "minst 25 % förbättring...", börjar ni kunna konstatera att det kan bli mycket mer än så ännu?
A: Jag ser inte att vi kommer kommunicera någon ny generell siffra kring SoC förbättringen som vår sensor kan bidra med i närtid, då vi i huvudsak arbetar med olika specifika tillämningar som inte kommer bidra till att revidera den generella/sammanslagna beskrivningen av förbättringen. Till exempel förväntar vi oss inte att ett elbil som åker under optimala förhållanden (rak väg utan backar i 15C) kan förbättra sin kapacitet fullt så mycket som 25%. Förbättringen är större ju större avvikelse som sker från optimal drift.  Till exempel kan sensorn bidra till betydligt större förbättringar än 25% vid snabbladdning, vid drift vid låga eller höga temperaturer, vid stökig körning (snabba start och stopp och mycket backar) och för batterier som inte får bli helt i eller urladdat vid sin dagliga drift.
Det vi kunnat konstatera på sistone, som vi kommunicerade via vårt PM, är att vår sensorplattform passar de olika behov som olika aktörer har, och kan då bli en ganska generell sensor som möjliggör olika optimeringar med en och samma sensor. Till exempel vill en tillverkare optimera för längre livslängd och annan för snabbare effektuttag. Just att kunna ge BMS systemet input för styrning med tre mätvärden som innehåller olika information kring jonkoncentration (SoC), strukturella förändringar vid elektroder (SoH) och temperatur, ger ett helhetsvärde vid driften av batterier som kontinuerligt blir tydligare och matchar bra med de olika behov som finns.

Q: Ultraljud, funkar det för att mäta i batterier?
A: Ultraljud är en teknik som ger viss info även i drift för forskning, det finns dock inget som tyder på att det är en gångbar teknik för volymproduktion och on-line mätning kommersiellt, främst då den är svår att få tillräckligt billig. Projektet är dock intressant då det pekar på nyttan av in-situ mätning, mätning i drift, något som vi fullt ut håller med om förstås.

Q: Jag ser att Toyota och BMW samarbetar med att ta fram kommersiella solid state batterier. Enligt Toyota siktar de på att få ut dem på marknaden redan i början av 2020-talet. Jag undrar därför hur detta kan komma att påverka Insplorions batterisensor-affär? Finns det något behov av sensorer på samma sätt i solid state och kan man i så fall nytta Insplorions teknik för detta?
A: Så vitt jag vet är behovet på samma sätt som för vanliga Li-jon, att voltmetrisk mätning är otillräcklig för att veta batteriets status. Vår mätprincip fungerar lika bra på solid state som vanliga Li-jon batterier. Vi har inte gjort några faktiska tester med solid state då vi håller fokus på Li-jon då det är där vi på överskådlig tid ser den största marknaden.

Q: Forskare från Australien och Singapore hävdar att de har hittat lösningen på problemet med zinkluftbatterier. Nu ska de gå att ladda. Finns det en affärsmöjlighet för Insplorion?
A: När det gäller nya revolutionerande batterimaterial välkomnar vi självklart detta då allt som kan bidra till snabbare övergång till fossilfria energisystem är bra. Lite luttrad har vi blivit av denna typ av upptäckter, det presenteras flera nya revolutionerande material i månaden, men inget har kommit i närheten av Li-jon på kommersiell nivå på 20 år. Att gå från labbresultat till bredare kommersiell framgång för nya material är ovanligt snårigt för batterier och det finns inget som tyder på att något annat än varianter av Li-jon kommer vara avgörande de närmsta 10-15 åren.
Vi bevakar dock utvecklingen noga, dels för att vissa forskargrupper kan ha nytta av vårt forskningsinstrument (på samma sätt som inom vårt Uppsala samarbete) och dels då det börjar bli nya material så ska vår sensor för bra monitorering av batteriet vara verifierad för den nya typen. Till exempel bevakar vi Na-jon lite extra som ett material som börjat bevisa sig lite mer kommersiellt också.

Q: Finns det en avsiktsförklaring från AGM (eller annan) att beställa volymer vid tillfredsställande resultat? Kan det leda till tidiga intäkter i form av licensintäkter?
A: Då vi skriver ett avtal kring kommande licensintäkter kommer vi gå ut med det via PM. Idag har vi avsiktsförklaringar kring vidare och fördjupade samarbeten för att ta sensorn till marknaden, men inget än som rör försäljning av någon form.

Insplorion AB (publ)
Sahlgrenska Science Park
Medicinaregatan 8A                
413 90 GÖTEBORG

031-380 26 95
info@insplorion.com
www.insplorion.com

Taggar:

Om oss

Insplorion AB, med vår revolutionerande sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), har idag tre huvudsakliga verksamhetsgrenar. Batterisensorer, luftkvalitetsensorer och forskningsinstrument. Vår sensorteknik optimerar styrning och användning av batterier och möjliggör luftkvalitetssensorer i hem, fordon och offentlig miljö, tack vare att sensorerna är små, tåliga och kostnadseffektiva vid volymtillverkning. Våra instrument ger forskare världen över nanometerkänslig realtidsdata om processer på ytor inom områden som katalys, material- och biovetenskap.

Prenumerera

Dokument & länkar