Frågor från aktieägare. Svar från VD Patrik Dahlqvist.

Insplorions annonsering om finansieringslösning för att möjliggöra accelererad kommersialisering av batterisensorn har mötts av stort intresse. Det har varit stor bredd på reaktionerna som inkommit till bolaget, allt från gratulationer till undrande och kritiska frågor. Likaså har frågor kring bolagets verksamhet i stort fortsatt att strömma in. För att tillgodose våra aktieägare och övriga intressenter med vidare information har vi valt att samla frågorna här, med distribution genom AktieTorget. För att underlätta för läsaren har frågorna grupperats efter tema. Mindre justeringar och förtydliganden av frågorna har gjorts.

Om finansiering med European Select Growth Opportunities Fund/L1 Capital

Q: Grattis till finansieringen! Precis det jag önskade att ni skulle göra, öka burnraten, när ni fortfarande har ett teknologi-övertag. Positionera er när marknaden fortfarande är så "ny" för elbilar och få fram och kommersialisera er produkt innan andra tekniker vinner design-ins. Vad mer specifikt skall pengarna användas till?
A: Vi har under hösten haft fler dialoger och breddat vårt anslag med batterisensorn. Tidigare har vi nästan uteslutande arbetat emot fordon men har nu även hög aktivitet inom energilager (Battery Energy Storage Systems, BESS). Detta har gjort att behovet har ökat både när det kommer till applikationsutveckling, som externa kontakter och testmätningar, samt inom produktutvecklingen. I praktiken innebär det att vi i början av 2018 planerar öka personalstyrkan med 2-3 personer. Fokus ligger på den tekniska miniatyriseringen, mäta och ytterligare verifiering nyttan i batterier tillsammans med partners, samt att öka vår närvaro bland potentiella kunder och samarbetspartners. Vi kommer även i större grad anlita extern kompetens inom elektriska komponenter och miniatyriseringen av utläsningsenheten.

Q: Många tyckte att det lät som mycket pengar då man fått bilden av att batteriprojektet nästan är i hamn. Vad skall pengarna mer i detalj gå till? Vad, rent konkret, kostar så mycket pengar?
A: Ja, 60 MSEK under 36 månader är en större satsning än vad vi tidigare kommunicerat. Det är initialt endast en tranche på 10 MSEK som vi ber stämman godkänna. Resterande 50 MSEK som vi har möjlighet att använda i trancher om 6-10 MSEK fyller i huvudsak två syften: Dels för att ha flexibilitet vid eventuell ytterligare uppskalning av främst batteriprojektet, för att inte missa att ta en god position på en rörlig marknad. Dels, och kanske främst, för att kunna påvisa en stark finansiell position i dialog och förhandling med potentiella industriella partners. Vi ser därmed detta upplägg som en finansiell grundplåt som ger stabilitet där vi inte är bundna att använda fler än den initiala tranchen.

Q: Tror du att det kommer dröja så långt som 36+ månader innan vi har en färdig batterisensor?
A: Vi bedömer att batterisensorn kommer finnas på marknaden inom nischapplikationer inom detta tidsspann. Vi ser dock en treårshorisont för högvolym och fordon, helt enkelt då fordonsbranschens design- och tillverkningsprocesser inte tillåter snabbare penetration. Grundtekniken ser likadan ut mellan olika applikationer, men skiljer sig kring krav på teknisk verifikation, produktionsvolym och därmed kostnad. Utifrån dialog med tidiga potentiella nischkunder inom industriella power-tools och energilager ser vi en högre betalningsvilja där dock de initiala volymerna är begränsade.

Q: Varför denna typ "Death Spiral financing deal"? Hade det inte varit bättre med en riktad emission till institution eller industriell aktör?
A: Det är flera avgörande skillnader med det upplägg som vi har med European Select/L1 Captial gentemot de upplägg som kan benämnas ”death spiral financing”, där en stark finansiell aktör aktivt pressar en kurs hos ett finansiellt utsatt bolag och utnyttjar det lägre priset vid konvertering. I vårt avtal finns tre huvudsakliga mekanismer som hindrar detta förfarande och ger ett jämbördigt upplägg:
- European Select kan inte bedriva ”short selling” då de bara kan sälja de aktier som de får vid konvertering.
- De dagar då European Select genomfört försäljning och eventuellt pressat kursen, tas inte med vid uträkning av referenspris, och de kan därmed inte heller på detta sätt påverka ett fördelaktigt konverteringspris.
- Upplägget med teckningsoptioner knutna till konvertiblerna gör dessutom att European Select får samma drivkraft som existerande ägare av att ha en positiv kursutveckling. Teckningsoptionerna är den verkliga uppsidan för European Select och dessa blir endast värdefulla vid en positiv kursutveckling.

Q: Varför just denna investerare, L1 Capital i Australien? Googlar man på dem är det mest negativa ordalag de benämns.
A: L1 Capital är en stor aktör som investerat med olika lösningar i en stor mängd företag globalt. När vi ställt denna fråga bekräftar de att de på andra marknader har genomfört finansieringar baserade på variabel prismekanism även med företag i svåra finansiella situationer, därmed för företagen ofördelaktiga upplägg för att motivera den ökade risken. Dessa företag har relativt snabbt och enkelt fått kapitaltillskott, men när sedan investeringen inte lett till utveckling av affären har kursen straffats hårt. De framhåller att de i Europa, nu inom fonden European Select Growth Opportunities, har arbetat med ett jämbördigt upplägg (se ovan) där en stor majoritet av de transaktioner de varit involverade i har varit för tillväxtföretag (speciellt inom life-science) som använt finansieringslösningen som en kostnadseffektiv kapitalanskaffning i jämförelse med nyemission, private placement och högrisklån. Den har även använts som ett komplement till andra finansiella lösningar som en extra säkerhet för oväntade ekonomiska behov i en tillväxtfas. I Sverige, som är en förhållandevis ny marknad för L1, är det bolaget Brighter på First North som arbetat med deras upplägg under en lite längre tid. I våra kontakter med Brighter bekräftar de att de ser upplägget som ett gynnsamt komplement till andra lösningar, att L1 genomfört sina transaktioner på ett sätt som inte pressat kursen och att de bidragit (och tjänar pengar på) den positiva kursutveckling som skett.

Q: Skall man tolka detta som att Ni ej förväntar er bidrag från EU Horizon fas 2?
A: Vid första försöket på SME2an fick vi en poäng långt över gränsvärdet och erhöll det som kallas ”Seal of Excellence”. Dock räckte det inte hela vägen till finansiering. Utlysningen görs dock fyra gånger per år och vi är i full färd med att uppgradera ansökan för att skicka in under januari. Det är hård konkurrens och vi kan självklart inte budgetera för denna typ av finansiering, men avser fortsätta söka med god förhoppning att bli finansierade vid framtida tillfälle.

Q: På vilket sätt har nu samtalen med aktörer i branschen blivit intensivare?
A: Sedan vårens och sommarens framgångsrika tester har vi attraherat flera olika nya industriella grupper och aktörer. I en svensk konstellation är vi inbjudna till ett projekt kring framtidens adaptiva energilager (Battery Energy Storage Systems, BESS), där vår teknik kan bli en viktig pusselbit för tillförlitlig mätning av hälsa och status i realtid hos batterier.

Inom fordon har våra dialoger breddats och fördjupats med främst de olika svenska aktörerna, där vi bland annat i större grad avser testa och utveckla mätning av batteriets hälsa. Behovet av att bättre kunna diagnostisera hälsan är avgörande för beslut kring prissättning vid batteriets eventuella andra liv som energilager, och vi utreder hur väl vår teknik passar för denna typ av diagnostik.

Dialogen med vårt multinationella elkomponentbolag kring samarbete om miniatyrisering av sensorsystemet, produktion och försäljning fortgår och fördjupas.

Likaså har vårt samarbete med AGM Batteries lett till en fördjupad dialog med ett annat brittiskt bolag, Dukosi, som arbetar med en teknik som möjliggör bättre mätning av batteriets status på cellnivå, som mycket väl kompletterar vår sensor på lite sikt.

Q: Hur kommer det fungera för oss som redan är ägare och nu vill teckna, förtydligat?
Pris, antal aktier man får köpa per ägd aktie, när sker detta?
A: Existerande aktieägare kommer tilldelas teckningsoptioner i samband med utgivandet av konvertibler som, under förutsättning att stämman bifaller, sker strax därpå i slutet av januari. Priset kommer beräknas vid tillfället och är beroende av kursens utveckling under 15 dagar (referenspriset).

Övrigt kring batterisensorn

Q: I detta klipp (https://youtu.be/zBzKulWicLA, Dukosi, VD talar) vid 3:36 nämner VD'n att de har försökt att gå in i en pouch-cell vilket låter väldigt likt vad ni har gjort med er fiber. Känner ni till om de har någon konkurrerande teknologi på gång eller är det er teknologi det gäller, har ni fått kontakt med varandra?
A: Dukosi; ja ett av deras mål är att sätta chippet i pouchen och på så sätt kunna ha en mer integrerad mini-BMS i varje cell, ett upplägg som ofta kallas ”smart cells”, en trend som kan ta fart på lite sikt som vi bevakar noga då det ligger väl i linje med vår tekniks potential. Dukosi har ingen sensorteknik, förutom temperatur, och därmed ingen extra input till sin mini-BMS. Huvudnyttan är främst att spara historik kring användande och hälsa på cellnivå. På sikt kan smart-cell-lösningen som bland annat Dukosi arbetar med vara högst intressant att integrera med vår sensor då det ger stort mervärde att mäta kemiska förändringar och spara historik på cellnivå, och vi har en god dialog med dem.

Q: Kan ni skicka prototyper till exempelvis Tesla (Lite tjatigt exempel kanske, men just Elon frågar ju efter konkreta prototyper snarare än ett reklamhäfte att läsa igenom), eller vågar man inte göra det av konkurrensmässiga skäl? Jag tänker med patent och så, så är ni väl skyddade?
A: Just Tesla gör sina batterier i samarbete med Panasonic i deras gemensamma fabrik (Gigiafactory). De tillverkar cylindriska battericeller till skillnad från de pouch-celler som vi hittills har gjort på kommersiell prototypskala med vår partner AGM Batteries. Vi behöver m.a.o. tillverka fler, fler sorter samt testa själva mer innan vi skickar för demo/test till Tesla. Elon Musk efterfrågar (helt riktigt) att få testa själva framför snygga PowerPoints. Patent- och rättighetsmässigt är det inget som bromsar. 

Q: Det dyker ju upp nya samarbetskandidater varje dag (Einride, Nevs, mfl.), försöker ni aktivt nå ut till dessa med reklam/mail eller liknande för att på så sätt starta en dialog? För det känns lite som att Insplorion inte syns tillräckligt mycket. Det snackas kanske mer om, och med, er i branschsammanhang än vad vi rastlösa aktieägare får reda på?
A: I Nordiska elbil/batterivärlden har vi nått ut mycket väl och vi har ingen flaskhals i att hitta och initiera samarbeten. Vi når dessa främst genom branschmässor och direkt nätverk och har inte behovet av den mindre effektiva publika reklamen. Vi kan lägga större delen av vår kraft på att bygga och utveckla våra samarbeten, som ju inte syns lika mycket publikt. 

Om Instrumentaffären

Q: Som jag förstår är era instrument användbara, marknaden är kartlagd och är bearbetad, ni har demoinstrument ute och har så haft under hela året. Det börjar närma sig en punkt på tidslinjen där någon inte presterar på rätt sätt vad gäller försäljning alternativt annan parameter som är fel. Vad är de, just nu, vanligaste anledningarna till att kunder inte väljer att köpa efter utförd demo?
A: En stor del av de som genomfört demo går vidare och söker finansiering för instrumentköp. Deras finansieringssteg är krångligare och tar längre tid än väntat där fler får söka om igen vid avslag. Antalet som söker finansiering ökar så vad vi kan bedöma så är det bara en tidsfråga innan det blir mer avslut.

Övrigt

Q: Har ni något ni hoppas och tror hinna uppnå och förmedla innan årsskiftet?
A: Den typ av fråga kan jag inte svara på då den typ av förhandstips lätt kan klassas som insiderinformation.

Insplorion AB (publ)
Sahlgrenska Science Park
Medicinaregatan 8A                
413 90 GÖTEBORG

031-380 26 95
info@insplorion.com
www.insplorion.com

Taggar:

Om oss

Insplorion AB, med vår revolutionerande sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), har idag tre huvudsakliga verksamhetsgrenar. Batterisensorer, luftkvalitetsensorer och forskningsinstrument. Vår sensorteknik optimerar styrning och användning av batterier och möjliggör luftkvalitetssensorer i hem, fordon och offentlig miljö, tack vare att sensorerna är små, tåliga och kostnadseffektiva vid volymtillverkning. Våra instrument ger forskare världen över nanometerkänslig realtidsdata om processer på ytor inom områden som katalys, material- och biovetenskap.

Prenumerera

Dokument & länkar