Kallelse till årsstämma i Insplorion AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Insplorion AB (publ), 556798-8760, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17:e april kl. 14.00 i bolagets lokaler på Sahlgrenska Science Park, mötesrum Botaniska, våning 1, Medicinaregatan 8A, Göteborg. Registrering, inklusive fika, sker ifrån 13:30.

Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels senast den 11 april 2018 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 11 apr 2018 kl 12.00. Anmälan skall ske per e-post till info@insplorion.com eller skriftligen till bolagets adress; Insplorion AB, Medicinaregatan 8A, 413 90 Göteborg.

Agenda vid årsstämman i enighet med bolagsordningen

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Framläggande och godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringspersoner.
 5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut 
  а) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  с) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 9. Val av styrelse samt revisorer.
 10. Beslut om valberedning inför årsstämman 2019.
 11. Beslut om utökning av incitamentsprogram.
 12. Beslut om bemyndigande av nyemission.
 13.  Stämmans avslutande.

Årsredovisning finns på bolagets webbplats, www.insplorion.com/arsstamma, samt skickas till de aktieägare som så begär. Där finns även fullständiga beslutsförslag inklusive valberedningens rapport.


Beslutsförslag med avseende punkterna 1 och 8 - 12 i dagordningen. Beslutsförslag avseende punkterna 1, 8 - 10 lämnas av valberedningen bestående av Bengt Kasemo, Hans-Olov Olsson och Fredrik Sanell.

1. Till årsstämmans ordförande föreslås styrelsens ordförande Jan Wahlström.

7.b) Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

8. Arvode föreslås utgå till styrelseordförande motsvarande två basbelopp per år, samt motsvarande ett basbelopp per år för styrelseledamot. Ersättning till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning/offert.

9.  Valberedningen föreslår omval av de fyra styrelseledamöterna Gunilla Almgren, Jan Burenius, Caroline Pamp och Jan Wahlström (ordförande), samt val av Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist som ny styrelseledamot. Valberedningen föreslår att Sven Cristea, KPMG utses till revisor. Se även bifogad redogörelse från valberedningen.

10. Valberedningen föreslår att bolagets valberedning för årsstämman 2019 ska bestå av tre medlemmar och att årsstämman ska välja Bengt Kasemo till valberedningens ordförande. Valberedningens ordförande skall snarast efter tredje kvartalets utgång kontakta de då i aktieboken införda 5 största aktieägarna och i samråd med dessa utse ytterligare två ledamöter, vilka tillsammans med valberedningens ordförande ska utgöra valberedning. Valberedningens sammansättning skall tillkännages på bolagets hemsida så snart den är klar. Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2019 förbereda sådana förslag som åvilar en valberedning enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning. Valberedningens mandat gäller intill dess en ny valberedning utsetts.

11.  Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att Bolaget skall emittera högst 120 000 teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av högst 120 000 aktier i Bolaget avsedd för i första hand nya nyckelpersoner i bolaget. Se även fullständiga förslaget bifogat.

12. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget (utöver vad som föreslås i punkt 11 ovan). Antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst öka med 1 300 000 aktier (ca 19,7%). Betalning skall, förutom kontant, kunna ske med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor till ett marknadsmässigt värde utifrån styrelsens bedömning vid vart och ett tillfälle. Syftet med bemyndigandet och eventuell avvikelse från aktieägares företrädesrätt, är att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning, möjliggöra riktad emission till strategiska partners, genomföra förvärv samt möjliggöra finansiering via avtalet med European Select Growth Opportunities Fund. Det noteras att detta bemyndigande ersätter tidigare beslutade och registrerade bemyndiganden giltiga inom samma period. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Göteborg mars 2018
Styrelsen
Insplorion AB (publ)

Insplorion AB (publ)
Sahlgrenska Science Park
Medicinaregatan 8A                
413 90 GÖTEBORG

031-380 26 95
info@insplorion.com
www.insplorion.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar