Förändringar i valberedningen för Instalco AB

Report this content

Enligt instruktion antagen vid bolagsstämma i Instalco AB den 8 maj 2019 ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot går turen vidare till den närmast därefter till röstetalet största aktieägaren.

Om aktieägare som utsett ledamot inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, ska den utsedde ledamoten lämna sitt uppdrag och ny ledamot utses enligt ovan angiven ordning. Efter förändringar bland de största ägarna i Instalco har Handelsbanken Fonder lämnat valberedningen och platsen har övertagits av Riikantorppa Oy.

Valberedningen inför årsstämman 2020 består av:
• Krister Hansen (utsedd av Per Sjöstrand)
• Magnus Skåninger (utsedd av Swedbank Robur Fonder)
• Ingeborg Åkermarck (utsedd av Riikantorppa Oy)
• Olof Ehrlén (styrelseordförande) 

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen till följande adress: 
Instalco AB, Att. Valberedningen, Lilla Bantorget 11. 111 23 Stockholm 

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 7 maj 2020.

 

 

För ytterligare information:
Fredrik Trahn, Kommunikations- och IR-ansvarig
Telefon 070-913 67 96, fredrik.trahn@instalco.se 

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi kombinerar det lokala företagets närhet till kunden med effektivt samarbete och moget ledarskap. Verksamheten bedrivs genom ett 70-tal lokalt ledande och högt specialiserade enheter, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se.

Prenumerera

Dokument & länkar