Delårsrapport januari – mars 2021

Report this content

Perioden i sammandrag

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2021

  • Den regulatoriska processen för ansökan om marknadsföringstillstånd i Europa för kvarkavaccinet Strangvac har fortlöpt planenligt. Den 12 januari lämnades bolagets svar på de så kallade dag 120-frågorna in till den Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA.  Bolagets bedömning är att vi följer planen för ett positivt utlåtande under andra kvartalet i år.
     
  • Studien ”Globetrotting strangles: the unbridled national and international transmission of Streptococcus equi between horses” publicerades i den vetenskapliga tidsskrifen Microbial Genomics som utgavs i början av mars. I studien har forskare från 18 länder, med hjälp av DNA-sekvensering, kunnat kartlägga bakterien Streptococcus equi och visa hur kvarka sprids globalt med hjälp av tillfrisknade, dolda smittbärande hästar utan symtom.

Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående räkenskapsår. De finansiella uppgifter som presenteras avser koncernen och uttrycks i TSEK om annat ej anges.
 

Koncernens nyckeltal

2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01
-2021-03-31 -2020-03-31 -2020-12-31
Nettoomsättning 1 116 1 095 12 139
Rörelseresultat -6 452 -6 318 -27 848
Resultat efter finansiella poster -6 478 -6 311 -27 892
Balansomslutning 343 973 228 661 237 067
Soliditet 96% 93% 93%
   
Antal aktier på balansdagen 50 160 388 43 292 690 50 160 388
Genomsnittligt antal aktier före utspädning 50 160 388 43 292 690 47 008 659
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 50 396 674 43 560 311 47 141 055
Resultat per aktie före utspädning -0,13 -0,15 -0,54
Resultat per aktie efter utspädning -0,13 -0,15 -0,54

Försäljning

Nettoomsättningen under första kvartalet 2021 uppgick till 1,1 MSEK vilket är i paritet med samma period 2020 (1,1). Delar av portföljen befinner sig i etableringsfas och bolaget kommer fortsatt att lansera fler produkter, främst på den svenska marknaden.

Resultat

Rörelseresultatet för första kvartalet 2021 uppgick till -6,5 MSEK vilket är 0,2 MSEK sämre jämfört med samma period 2020 (-6,3). Det negativa rörelseresultatet förklaras huvudsakligen av att koncernen inte genererar tillräckliga medel från egna affärer inom distributions och laboratorieverksamheten för att finansiera verksamheten med vaccinutveckling.

Kassaflöde

Under första kvartalet 2021 har 4,4 MSEK investerats i utvecklingen av Strangvac (3,4) vilket huvudsakligen beror på den regulatoriska fasen med ansökan om godkännande till Europeiska Läkemedelsverket, EMA. Kassaflödet under första kvartalet 2021 har inneburit att likvida medel minskat med 15,3 MSEK (-10,7) och uppgår på balansdagen till 149 MSEK (41,8).

Finansiell ställning

Vid slutet av första kvartalet 2021 uppgick eget kapital till 331,1 MSEK, vilket jämfört med samma balansdag 2020 är en ökning om 117,1 MSEK. Ca 45% av koncernens balansomslutning (62%) har investerats i balanserade utvecklingskostnader som på balansdagen 2021 uppgår till 153,6 MSEK (142,3). Likvida medel, som på balansdagen uppgår till 149 MSEK, påverkas i stor utsträckning av de satsningar som görs i forskning och utveckling, där våra nya och pågående projekt blir allt väsentligare. Det inkluderar exempelvis även kommande regulatorisk process med USDA (USA:s jordbruksdepartement), och tekniköverföring för den amerikanska marknaden. Bolaget står starkt rustat för fortsatt kommersialisering och vaccinutveckling.

VD har ordet

Först Strangvac i Europa

Ridsporten och den internationella hästnäringen har bidragit till att hästar är ett av de däggdjur som reser mest frekvent. Publikationen ”Globetrotting strangles: the unbridled national and international transmission of Streptococcus equi between horses” belyser att kvarka är en verkligt global hästsjukdom och beskriver hur bakterien sprids över värden när hästar transporteras. Studien publicerades i den vetenskapliga tidsskrifen Microbial Genomics under mars och många viktiga institutioner och ”key opinion leaders” har bidragit. Artikeln blev också en av de mest spridda och lästa av de artiklar som publicerades i Microbial Genomics under perioden.

Kvarka är ett globalt problem och vårt mål är att Strangvac blir en global produkt. Först ligger fokus på Europa och i början på det första kvartalet lämnade vi in våra svar på de så kallade dag-120 frågorna. Denna första omgång frågor från den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, är de mest omfattande under den regulatoriska processen och vi använde knappt 6 månader för att sammanställa ett gediget underlag. Den andra omgången frågor kom på dag 180 och i skrivande stund har vi nu också svarat på dessa. EMAs klocka har startat igen och vi bedömer att vi följer planen för ett positivt utlåtande under juni i år.

Under kvartalet har vi slutfört förhandlingarna kring ett distributionsavtal för Europa. Vårt val föll slutligen på Dechra Pharmaceuticals och i början av april kunde vi presentera ett slutgiltigt avtal. Dechra är ett av de ledande veterinärläkemedelsföretagen och särskilt starka inom marknadssegmentet häst i Europa, ett segment som hos Dechra har en procentuellt större andel av omsättningen än andra potentiella partners som vi utvärderat. Dechra har också visat på en imponerande tillväxt och har ambition att fortsätta växa kraftigt vilket passar bra in med var vi befinner oss. Tillsammans arbetar vi nu med förberedelserna så att vi kan lansera Strangvac under andra halvåret i år.

I början på maj drog Strangles Awareness Week i gång. Kampanjen startade i Storbritannien förra året och i år har kampanjen även kommit till Sverige och Holland. I Sverige leds kampanjen av SVA under namnet Stoppa kvarkan och har fått stort stöd och hjälp av många viktiga hästorganisationer och företag. Vi ger vårt fulla stöd till den här viktiga kampanjen. Vår forskningschef Dr Andrew Waller var med i sin egenskap som internationellt ledande kvarkaexpert och spelade in en informativ film om kvarka som publicerades som en del av kampanjen. Filmen och mer om den svenska kampanjen kan ni läsa om på SVAs hemsida under https://www.sva.se/stoppakvarkan. Den engelska kampanjen leds av organisationen Redwings och det materialet hittar ni under https://www.redwings.org.uk/saw2021.

I samband med att TV4 gjorde ett inslag om det växande problemet med antibiotikaresistens intervjuades en av våra grundare Professor Jan-Ingmar Flock om meticillinresistenta Staphylococcus aureus bakterier, MRSA, och vårt vaccin-projekt som riktar sig till mjölkkor där infektioner orsakade av Staphylococcus aureus är en av huvudorsakerna bakom mastit (mjölkstockning). Intervjun publicerades som ett inslag i nyhetssändningen den 24e februari där vaccin mot Staphylococcus aureus lyfts fram som ett potentiellt viktigt verktyg för att hantera MRSA.

Vaccinutveckling i stort har gjort stora framsteg, inte minst under covid-19 pandemin och inom vår nisch ligger vi i absolut framkant. Parallellt med arbetet för att lansera Strangvac arbetar vår forskargrupp vidare med att ta fram fler vaccin, närmast mot Staphylococcus aureus och Streptococcus suis. Vi gör framsteg och Strangvac går i bräschen för en ny generation veterinärvacciner.

Ett stort tack till alla medarbetare, partners och aktieägare!

Följ gärna våra nyheter på hemsidan och via vårt twitterflöde @intervacc_se

Andreas Andersson, VD

 

Väsentliga händelser under perioden 1 januari – 31 mars 2021

Intervacc har skickat in svar på EMAs frågor inkomna dag 120

Under perioden togs nästa steg i den regulatoriska processen för ansökan om marknadsföringstillstånd i Europa för Strangvac och den 12 januari lämnades bolagets svar på de så kallade dag 120-frågorna in till den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Bolaget söker godkännande för Strangvac, ett vaccin mot den mycket smittsamma infektionssjukdomen kvarka som drabbar hästar över hela världen.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Avtal för kommersialisering av Strangvac i Europa tecknat med Dechra Pharmaceuticals PLC.

Intervacc ingick den 12 april ett exklusivt distributionsavtal med Dechra Pharmaceuticals PLC, för att kommersialisera Intervacc’s vaccinkandidat Strangvac i Europa, exklusive de Nordiska och Baltiska marknaderna där Intervacc på egen hand kommer att marknadsföra och sälja vaccinet. Strangvac, som befinner sig i slutfasen av den regulatoriska granskningen hos den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, är ett innovativt vaccin mot den mycket smittsamma och allvarliga infektionssjukdomen kvarka som drabbar hästar över hela världen.

Distributionsavtalet är baserat på att Dechra köper färdiga vaccindoser av Intervacc för ett förutbestämt pris och ytterligare betalningar till Intervacc genom så kallade milestone betalningar om Dechra når definierade försäljningsmål. Avtalet sträcker sig över en period av fem år och Intervacc kommer att vara innehavare av marknadsföringstillståndet, MAH för Strangvac i Europa.

Certified adviser

Eminova Fondkommission är Intervaccs Certified Adviser och ansvarar för att Bolaget lever upp till Nasdaq First North Growth Markets regelverk.

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
114 46 Stockholm
Tel: +46 8 684 211 10
adviser@eminova.se

Kommande rapporttillfällen

3 september, 2021 Delårsrapport Q2 1 januari - 30 juni 2021
11 november, 2021 Delårsrapport Q3 1 januari - 30 september 2021
18 februari, 2022 Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2021

Årsstämma

Årsstämma hålls den 9 juni 2021.

För mer information vänligen kontakta

Andreas Andersson, VD
Tel:   +46 (0)8 120 10 601
Mob: +46 (0)73 335 99 70
andreas.andersson@intervacc.se

Fullständig delårsrapport för perioden januari – mars 2021 bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på www.intervacc.se

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2021 kl. 08:30 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är en koncern inom djurhälsa som utvecklar moderna, säkra och effektiva vaccin för djur. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se, +46 (0)8–684 211 10 som Certified Adviser.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media