• news.cision.com/
  • Intervacc/
  • Intervacc beviljas medel från Vinnova för vidareutveckling av vaccin mot Staphylococcus aureus infektioner

Intervacc beviljas medel från Vinnova för vidareutveckling av vaccin mot Staphylococcus aureus infektioner

Report this content

Stockholm den 25 mars 2020 - Intervacc AB (publ) fortsätter utvecklingen av sitt nya vaccin mot Staphylococcus aureus infektioner som kan orsaka mastit hos mjölkkor. Projektet samfinansieras av Intervacc och Vinnova inom ramen för innovationsprojekt i små och medelstora företag - hösten 2019. Finansiering avser en fas i ett prekliniskt utvecklingsprogram med en budget om 3,9 miljoner kronor.

Vinnova motiverar beslutet att i hård konkurrens bevilja ansökan enligt följande:

  • Projektresultaten bedöms ha goda förutsättningar att bidra positivt till något eller några av målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Vidare bedöms företagets analys av eventuella risker kopplade till hållbarhetsmålen samt planerade åtgärder, vara genomtänkt.
  • Projektplanen är väl genomarbetad och beskriver ett tydligt fokuserat och genomförbart projekt. Projektbudgeten bedöms vara trovärdig.
  • Företagets resurser i form av tidigare erfarenheter, samt kompetens, nätverk och utrustning ger goda förutsättningar att nå uppsatta mål.

"Det är ett väldigt gott betyg åt vår verksamhet och vår vaccinteknologi samt för våra vaccinkandidater mot mastit på mjölkkor. Projektet som av Vinnova utsetts till innovationsprojekt i hård konkurrens med andra svenska utvecklingsprojekt har möjlighet att nå framgång internationellt. Nu kan vi omgående förstärka våra satsningar på detta vaccin i vår spännande projektportfölj för en ny generation vacciner" säger Jan-Ingmar Flock forskningschef på Intervacc.

Mastit hos mjölkkor är ett stort problem inom mjölknäringen i hela världen. Bara inom EU uppstår mer än 2,6 miljoner fall av mastit som kan kopplas till Staphylococcus aureus per år. Mjölkindustrins kostnader globalt förknippade till mastit är närmare 270 miljarder kronor. Mjölkindustrin påverkas bl.a genom minskat mjölkutbyte, påföljder på grund av låg mjölkkvalitet, kasserad mjölk och för tidig avlivning av produktiv mjölkboskap. Behovet av ett nytt effektivt vaccin som komplement till andra förebyggande åtgärder är mycket stort.

Behovet av nya effektiva vacciner ökar

Behovet av att utveckla nya och säkra vaccin är i fokus. Kampen mot antibiotikaresistenta bakterier och sjukdomar som får global spridning är prioriterad. Kampen förs både på humansidan och inom djurhälsa. Många infektioner som drabbar människor utvecklas hos djur och går vidare över till människor, vilket också gäller bakterier som utvecklat antibiotikaresistens. Utvecklandet av nya effektiva vacciner för profylatisk behandling spelar i det här sammanhanget en viktig roll.

För mer information vänligen kontakta:

Andreas Andersson, VD
E-post: andreas.andersson@intervacc.se, Tel. 08-120 10 601, mobil 073-335 99 70

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för omgående offentliggörande den 25 mars 2020.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se, +46 (0)8–684 211 10 som Certified Adviser.

 

Om Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vinnovas uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Vinnova är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling.

 

Kontaktuppgifter Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB

E-post: adviser@eminova.se, Tel: +46 (0)8 – 684 211 10

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det är ett väldigt gott betyg åt vår verksamhet och vår vaccinteknologi samt för våra vaccinkandidater mot mastit på mjölkkor. Projektet som av Vinnova utsetts till innovationsprojekt i hård konkurrens med andra svenska utvecklingsprojekt har möjlighet att nå framgång internationellt. Nu kan vi omgående förstärka våra satsningar på detta vaccin i vår spännande projektportfölj för en ny generation vacciner
Jan-Ingmar Flock, forskningschef