Kommuniké från årsstämma i Intervacc AB (publ)

Report this content

Intervacc AB (publ) höll tisdagen den 11 juni 2019 årsstämma varvid följande beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2018.

Disponering av bolagets resultat

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2018 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beviljade envar av de styrelseledamöter som har varit verksamma under 2018 samt den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Styrelse och revisor

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman om omval av styrelseledamöterna Newton Aguiar, Bengt Guss, Marianne Hansson, Torben Jørgensen, Björn Sjöstrand, Stefan Ståhl och Bert Urlings.

Björn Sjöstrand valdes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till dess ordförande och 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor fram till slutet av nästa årsstämma, som har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt löpande räkning.

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen inför årsstämman 2020 ska bestå av företrädare för de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), per den 30 november 2019. Valberedningen utser ordförande inom gruppen.

Bemyndigande avseende emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Det totala antalet som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst femton (15) procent av aktierna i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019.

Incitamentsprogram 2019/2022

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av incitamentsprogram 2019/2022 genom att bolaget genomför en emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner (anställda eller konsulter) i bolaget eller dess dotterbolag.

Incitamentsprogrammet omfattar högst 380 455 teckningsoptioner av serie 2019/2022. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma det av bolaget helägda dotterbolaget Nord Vacc Läkemedel AB, org.nr 556323-1090. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Dotterbolaget ska efter teckning erbjuda ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner (anställda eller konsulter) i bolaget eller dess dotterbolag att förvärva teckningsoptionerna.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under tiden den 1 juli 2022 till och med den 30 december 2022. Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption motsvarar 200 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North under perioden från och med den 12 juni 2019 till och med den 18 juni 2019. Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst cirka 760 910,1 kronor, motsvarande cirka 1,0 procent av det befintliga antalet aktier och röster i bolaget.

För mer information vänligen kontakta:

Andreas Andersson, Verkställande Direktör
E-post: andreas.andersson@intervacc.se
Tel: 08-120 10 601 eller 073-335 99 70

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juni 2018 kl. 19.00 CET. 

Certified adviser

Eminova Fondkommission är Intervaccs Certified Adviser och ansvarar för att Bolaget lever upp till First Norths regelverk.

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
114 46 Stockholm
+46 8 684 211 00

Om Intervacc 

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på Nasdaq First North listan.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media