Kommuniké från årsstämma i Intervacc AB (publ)

Intervacc AB (publ) höll torsdagen den 11 juni 2020 årsstämma varvid följande beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2019.

Disponering av bolagets resultat

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2019 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beviljade envar av de styrelseledamöter som har varit verksamma under 2019 samt den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelse och revisor

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman om omval av styrelseledamöterna Newton Aguiar, Bengt Guss, Marianne Hansson, Björn Sjöstrand och Stefan Ståhl samt nyval av Niels Holck och Ed Torr. Björn Sjöstrand valdes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till dess ordförande och 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor fram till slutet av nästa årsstämma, som har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt löpande räkning.

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen inför årsstämman 2021 ska bestå av företrädare för de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), per den 31 augusti. Valberedningen utser ordförande inom gruppen.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen gällande deltagande i bolagsstämma för att anpassa till förväntade framtida lagändringar. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen gällande gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier.

Bemyndigande avseende emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Det totala antalet som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst femton (15) procent av aktierna i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020.

För mer information vänligen kontakta:

Andreas Andersson, VD
E-post: andreas.andersson@intervacc.se
Tel. 08-120 10 601, mobil 073-335 99 70

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juni 2020 kl 19.00 CET.

Kontaktuppgifter Certified Adviser

Eminova Fondkommission är Intervaccs Certified Adviser och ansvarar för att Bolaget lever upp till First North Growth Markets regelverk.

Eminova Fondkommission AB
E-post: adviser@eminova.se, Tel: +46 (0)8 – 684 211 10

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se, +46 (0)8–684 211 10 som Certified Adviser.

Prenumerera