Kommuniké från extra bolagsstämma i Intervacc AB (publ)

Report this content

Intervacc AB (publ) höll fredagen den 9 mars 2018 extra bolagsstämma varvid följande beslut fattades.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 18 februari 2018 om att öka bolagets aktiekapital med högst 43 045 922,91 kronor genom nyemission av högst 21 522 960 aktier.

Emissionen ska ske med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. För varje befintlig aktie i bolaget erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier i bolaget för en teckningskurs om 2,85 kronor per aktie.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara den 16 mars 2018.

Teckningsperioden löper från och med den 20 mars 2018 till och med den 3 april 2018, eller den senare dag som bestäms av styrelsen för bolaget.

För ytterligare information om företrädesemissionen hänvisas till tidigare pressmeddelanden som offentliggjordes den 18 respektive den 19 januari 2018.

För mer information vänligen kontakta:

Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2018 kl. 16:00 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla en ny generation moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervaccaktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North listan med Remium Nordic Holding AB som Certified Adviser.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar