Årsstämma i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)

Vid K2A:s årsstämma den 10 maj 2017 fastställdes styrelsens förslag till utdelning om 20,00 kronor per preferensaktie, att fördelas på fyra utbetalningar om 5,00 kronor per preferensaktie. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för stamaktier. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Johan Thorell, Johan Knaust, Christer Andersson och Claes-Henrik Julander. Till nya ledamöter valdes Ludwig Holmgren, Johan Ljungberg och Sten Gejrot. Till styrelsens ordförande valdes Johan Thorell. Stämman beslutade att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 150 000 kronor och till övriga styrelseledamöter med 100 000 kronor, förutom verkställande direktören som inte erhåller arvode som styrelseledamot. Stämman beslutade vidare att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja KPMG AB som bolagets revisor. Revisionsarvode utgår enligt löpande och godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2018, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier av serie A, stamaktier av serie B, preferensaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, motsvarande sammanlagt högst tio procent av röstetalet i bolaget.

Årsstämman fattade vidare beslut om nyemission av 45 000 stam-B aktier till det helägda dotterbolaget Kunskapsmiljön 3 Holding AB. Aktierna ska tecknas till en kurs om 230,00 kronor per aktie, vilket motsvarar ett beräknat marknadsvärde. Årsstämman beslutade att godkänna överlåtelser av stam-B aktier från dotterbolaget till anställda inom ramen för framtida incitamentsprogram.

För ytterligare information:

Johan Knaust, VD K2A, 0707-400 450, johan.knaust@k2a.se

Mats Berg, Press- och IR-kontakt, 0733-87 18 20, mats.berg@k2a.se

Denna information är sådan information som K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 16.30 CET den 10 maj 2017.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen uppgår till cirka 3 600 bostäder, varav cirka 2 100 studentbostäder. K2A:s studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. Se även www.k2a.se och www.svenskastudenthus.se. K2A:s preferensaktie (K2A PREF) är listad på First North Premier. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser. 

Taggar:

Prenumerera