Delårsrapport januari – september 2019

Report this content

Hög aktivitet under kvartalet

Juli - september 2019

 • Hyresintäkterna ökade till 37,0 Mkr (27,9)
 • Driftsöverskottet uppgick till 25,9 Mkr (21,1)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 7,2 Mkr (4,9)
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 11,3 Mkr (7,8)
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 16,7 Mkr (10,3) och resultat per stamaktie [1] uppgick till 0,57 kr (0,40)

Januari - september 2019

 • Periodens hyresintäkter ökade till 107,1 Mkr (82,6)
 • Driftsöverskottet uppgick till 70,8 Mkr (56,5)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 11,9 Mkr (16,9)
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 106,6 Mkr (80,3)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 85,1 Mkr (87,3) och resultat per stamaktie [1] uppgick till 4,57 kr (6,06)
 • Under perioden har resultatet belastats med 4,8 Mkr i kostnader som är hänförliga till notering av bolagets stamaktier [2]
 • Totalt antal förvaltade lägenheter uppgick vid periodens slut till 2 086 (1 771)

1) Ingen utspädning av antalet aktier föreligger varför resultat per aktie avser före och efter utspädning.
2) I förvaltningsresultat och resultat efter skatt ingår kostnader hänförliga till notering av bolagets aktier på NASDAQ Stockholms huvudlista. För en mer detaljerad beskrivning, se delårsrapporten januari - september 2019, sid 2.

–  Antal förvaltade bostäder vid slutet av perioden uppgick till 2 086 jämfört med 1 771 vid samma tidpunkt föregående år, en ökning om 18 procent. Hyresintäkterna ökade under perioden januari - september med 30 procent till 107,1 Mkr och driftsöverskottet ökade med 25 procent till 70,8 Mkr jämfört med motsvarande period 2018. Vi har hållit ett högt tempo avseende nya fastighetsförvärv under det tredje kvartalet i år och vi ser positivt på möjligheterna att, i linje med vårt mål, byggstarta cirka 500 bostäder per år under 2019-2020, kommenterar Johan Knaust, VD K2A.

För ytterligare information:
Johan Knaust, VD, K2A, 0707-400 450, johan.knaust@k2a.se
Christian Lindberg, CFO, 070-723 39 48, christian.lindberg@k2a.se
Patrik Linzenbold, IR-chef, 0708-252630, patrik.linzenbold@k2a.se

Denna information är sådan insiderinformation som K2A Knaust & Andersson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:smarknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 14:45 CEST den 22 oktober 2019.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen, inklusive markanvisningar, uppgår till cirka 6 000 bostäder. K2A:s studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. Se även www.k2a.se. K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF) är listad på Nasdaq Stockholm.

Taggar: