Delårsrapport januari - september 2021

Report this content

JUL-SEP 2021

 • Hyresintäkterna ökade till 70,7 Mkr (52,6)
 • Driftsöverskottet uppgick till 49,9 Mkr (37,3)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 14,6 Mkr (10,6)
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 12,2 Mkr (33,8)
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 21,6 Mkr (31,3) och resultat per stamaktie uppgick till 0,30 kr (1,30)

JAN-SEP 2021

 • Hyresintäkterna ökade till 193,1 Mkr (144,6)
 • Driftsöverskottet uppgick till 128,9 Mkr (100,7)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 30,4 Mkr (25,7)
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 375,8 Mkr (62,5)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 322,9 Mkr (94,2) och resultat per stamaktie uppgick till 16,15 kr (3,96)
 • Totalt antal förvaltade lägenheter uppgick vid periodens slut till 3 754 (2 917)

K2A summerar ytterligare ett aktivt kvartal med fortsatt expansion av fastighetsbeståndet. Antalet förvaltade bostäder har ökat med 250 bostäder till följd av tillträdda förvärv samt fyra färdigställa projektet. Förvaltningsverksamheten ökar stadigt i betydelse och för de senaste tolv månaderna översteg hyresintäkterna 250 Mkr och driftsöverskottet 165 Mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 35 respektive 29 procent. Härutöver är aktiviteten fortsatt hög i projektutvecklingsverksamheten med över 1 900 bostäder i pågående produktion.

Styrelsen antog under tredje kvartalet ett nytt klimatmål som innebär att hela bolagets värdekedja ska vara klimatpositiv redan år 2027. Målet förpliktar men är möjligt att nå tack vare att vi redan vid starten 2013 beslutade att låta ett långsiktigt och strategiskt hållbarhetsarbete genomsyra verksamheten. Det gör att vi inte behöver ställa om verksamheten utan kan bara fortsätta att trimma våra processer. Det nya klimatmålet innebär att vi fortsätter arbeta med klimatoptimering av verksamheten och att vi genomför ytterligare insatser för att arbeta strategiskt med cirkuläritet.

- Vi är det ledande gröna fastighetsbolaget och vi skapar aktieägarvärden genom långsiktighet och egen förvaltning med våra kunder i fokus. Vi är på god väg att nå vårt mål att tredubbla vårt bestånd till utgången av 2025 med 10 000 bostäder under förvaltning. K2A kommer växa organiskt genom projektutveckling för egen förvaltning under många år framöver, säger Johan Knaust, VD K2A.
 


 

 

Denna information är sådan information som K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-20 14:45 CET.

Johan Knaust, VD, 070-740 04 50, johan.knaust@k2a.se
Christian Lindberg, vice VD, 070-723 39 48, christian.lindberg@k2a.se
 
Ola Persson, CFO, 070-832 99 93, ola.persson@k2a.se

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB - det gröna fastighetsbolaget - förvaltar hyresrätter långsiktigt för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF) är noterade på Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi är det ledande gröna fastighetsbolaget och skapar aktieägarvärden genom långsiktighet och egen förvaltning med våra kunder i fokus. Vi är på god väg att nå vårt mål att tredubbla vårt bestånd till utgången av 2025 med 10 000 bostäder under förvaltning. K2A kommer växa organiskt genom projektutveckling för egen förvaltning under många år framöver.
Johan Knaust, VD K2A