Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm ålägger K2A vite motsvarande två årsavgifter

Report this content

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) (”K2A” eller ”Bolaget”) har erhållit beslut från disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm om att Bolaget åläggs att betala vite för att ha underlåtit att så snart som möjligt offentliggöra insiderinformation samt för att inte på ett korrekt sätt ha skjutit upp offentliggörandet därav. Vitebeloppet uppgår till två årsavgifter. K2A noterar disciplinnämndens beslut och har vidtagit åtgärder för att stärka rutinerna vid Bolagets hantering av insiderinformation och informationsgivning.

För ytterligare information kring beslutet och innehållet däri hänvisas till disciplinnämndens beslut, vilket enligt uppgift från Nasdaq Stockholm kommer att offentliggöras den 6 mars 2018.

För ytterligare information: 

Johan Knaust, VD, K2A, 0707-400 450, johan.knaust@k2a.se 

Christian Lindberg, Affärsutveckling, K2A, 070-723 39 48, christian.lindberg@k2a.se

Denna information är sådan information som K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 09.50 CET den 2 mars 2018.

Taggar:

K2A

Prenumerera