Extra bolagsstämma i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)

Report this content

Extra bolagsstämma i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) ägde rum fredagen den 8 oktober 2021. Mot bakgrund av den situation som råder till följd av covid-19 genomfördes bolagsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.k2a.se.

Fondemission
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om fondemission med utgivande av nya stamaktier. Genom fondemissionen ökas bolagets aktiekapital med 429 326 500 kronor. 68 692 240 nya stamaktier, varav 8 483 712 stamaktier av serie A, 54 763 600 stamaktier av serie B och 5 444 928 stamaktier av serie D, utges i samband med ökningen av aktiekapitalet varvid en (1) gammal stamaktie berättigar till fyra (4) nya stamaktier av samma serie. Avstämningsdag för deltagande i fondemissionen kommer att vara den sjätte bankdagen efter det att Bolagsverket registrerat fondemissionen. Bolaget kommer att återkomma med information om avstämningsdag.

Ändring av bolagsordningen
Bolagsstämman beslutade, i enighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen. Ändringen innebär att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier ändras för att möjliggöra fondemissionen. Vidare gjordes vissa förtydliganden av språklig karaktär.

Johan Knaust, VD, 070-740 04 50, johan.knaust@k2a.se
Christian Lindberg, vice VD, 070-723 39 48, christian.lindberg@k2a.se
 
Ola Persson, CFO, 070-832 99 93, ola.persson@k2a.se

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB - det gröna fastighetsbolaget - förvaltar hyresrätter långsiktigt för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF) är noterade på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera