Gröna aktier och expansion i linje med våra mål

April - juni 2020

 • Hyresintäkterna ökade till 47,7 Mkr (36,2)
 • Driftsöverskottet uppgick till 33,2 Mkr (24,7)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 9,4 Mkr (1,4)
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 13,2 Mkr (29,1)
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 44,9 Mkr (22,1) och resultat per stamaktie1 uppgick till 2,10 kr (1,14)

Januari - juni 2020

 • Periodens hyresintäkter ökade till 92,0 Mkr (70,1)
 • Driftsöverskottet uppgick till 63,4 Mkr (45,0)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 15,0 Mkr (4,7)
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 28,7 Mkr (95,4)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 62,9 Mkr (68,4) och resultat per stamaktie1 uppgick till 2,65 kr (4,28)
 • Totalt antal förvaltade lägenheter uppgick vid periodens slut till 2 703 (2 086)
 • Covid-19-pandemin har inte haft en signifikant effekt på bolagets verksamhet och hyresintäkter under perioden fram till och med avgivandet av denna delårsrapport.

1) Ingen utspädning av antalet aktier föreligger varför resultat per aktie avser före och efter utspädning.

När vi nu lämnar ett historiskt turbulent halvår konstaterar jag att K2A står starkare än någonsin där vi, trots den pågående pandemin, tagit flera viktiga offensiva steg. K2A har alltid legat i framkant avseende hållbarhet och som första bolag i världen lanserade vi under kvartalet ett grönt ramverk för aktier med syfte att transparent redovisa bolagets klimatpåverkan. Totalt investerades 280 Mkr i projekt och 355 Mkr i förvärv under första halvåret och fastighetsvärdet uppgick vid utgången av perioden till 4 684 Mkr motsvarande en ökning om 16 procent. Sammantaget ser vi positivt på K2A:s möjlighet till fortsatt hållbart värdeskapande, kommenterar Johan Knaust, VD K2A.

För ytterligare information:
Johan Knaust, VD, 0707­400 450, johan.knaust@k2a.se
Christian Lindberg, vice VD, 070­723 39 48, christian.lindberg@k2a.se
Ulrika Grewe-Ståhl, CFO, 070-666 08 64, ulrika.grewestahl@k2a.se
Patrik Linzenbold, IR-chef, 070-825 26 30, patrik.linzenbold@k2a.se

Denna information är sådan insiderinformation som K2A Knaust & Andersson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och information som K2A är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 14:00 den 15 juli 2020.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB - det gröna fastighetsbolaget - äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen, inklusive markanvisningar, uppgår till cirka 6 700 bostäder. Se även www.k2a.se. K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF) är listad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar