Johan Knaust omvandlar och förvärvar Stam A-aktier

Omvandling och förvärv

Johan Knaust har i enlighet med omvandlingsförbehållet i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), org. nr 556943-7600 (”Bolaget”) bolagsordning begärt omvandling av 200 000 stamaktier av serie A till stamaktier av serie D.

Johan Knaust har idag även genom helägt dotterbolag till Karla Fastigheter Holding AB, org. nr 559018-1169 påkallat option om förvärv av 178 912 stamaktier av serie A, från tidigare styrelseledamoten Christer Anderssons bolag Särinvest AB, org. nr 556647-0729, i enlighet med det optionsavtal som ingicks mellan Karla Fastigheter Holding AB och Särinvest AB den 16 oktober 2017, vilket offentliggjordes för marknaden samma dag. Förvärvet kommer att genomföras den dag ovan nämnda omvandling av stamaktier registrerats hos Bolagsverket och i den av Euroclear förda aktieboken.

Efter genomfört förvärv och omvandling av stamaktier av serie A uppgår Bolagets totala röstetal till 17 093 436 röster fördelade på 1 513 952 stamaktier av serie A (10 röster), 807 488 stamaktier av serie D (1 röst) och 1 146 428 preferensaktier (1 röst). Johan Knausts totala innehav, efter ovannämnda omvandling och förvärv, motsvarar 29,7 procent av rösterna i Bolaget.

För ytterligare information: 
Christian Lindberg, Affärsutveckling, K2A, 070-723 39 48, christian.lindberg@k2a.se

Denna information är sådan information som K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 december 2018 kl. 13.45 CET.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen, inklusive markanvisningar, uppgår till cirka 5 200 bostäder. K2A:s studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. Se även www.k2a.se och www.svenskastudenthus.se. K2A:s preferensaktie (K2A PREF) är listad på Nasdaq First North Premier. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar