Johan Knaust omvandlar och förvärvar Stam A-aktier. Information om felaktigt registrerade stamaktier av serie B

Omvandling och förvärv

Vid extra bolagsstämman i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), org. nr 556943-7600 (”Bolaget”) den 9 oktober 2017 beslutades att anta ny bolagsordning i vilken infördes ett nytt omvandlingsförbehåll samt ett nytt aktieslag, stamaktier av serie D. Genom omvandlingsförbehållet ges ägare av bl.a. stamaktier av serie A möjlighet att omvandla dessa till stamaktier av serie D.

Efter begäran har 598 488 av Johan Knausts stamaktier av serie A, i enlighet med nämnda omvandlingsförehåll, idag omvandlats till samma antal stamaktier av serie D.

Johan Knaust har idag även genom sitt bolag Karla Fastigheter Holding AB, org. nr 559018-1169 förvärvat 464 288 stamaktier av serie A från tidigare styrelseledamoten Christer Anderssons bolag Särinvest AB, org. nr 556647-0729. I tillägg till ovanstående förvärv har Karla Fastigheter Holding AB idag ingått optionsavtal med Särinvest AB om förvärv av ytterligare 178 912 stamaktier av serie A. Optionen löper till och med den 21 december 2018.

Efter omvandling av stamaktier av serie A uppgår Bolagets totala röstetal till 18 973 008 röster fördelade på 1 722 952 stamaktier av serie A (10 röster), 45 000 stamaktier av serie B (1 röst). 598 488 stamaktier av serie D (1 röst) och 1 100 000 preferensaktier (1 röst). Johan Knausts totala innehav, efter ovannämnda omvandling och förvärv, motsvarar 29,99 procent av rösterna av samtliga aktier i Bolaget.

Felaktig registrering av stamaktier av serie B

Vid årsstämman 2017 beslutades att emittera 45 000 stamaktier av serie B till ett av Bolaget helägt dotterbolag. Emissionen blev inte korrekt genomförd men registrerades trots detta av Bolagsverket. Med anledning av den felaktiga registreringen och med hänsyn till att aktierna inte är marknadsnoterade kommer styrelsen vid nästkommande stämma föreslå och verka för att samtliga dessa felaktigt registrerade stamaktier av serie B inlöses. 

För ytterligare information:

Christian Lindberg, Affärsutveckling K2A, 070-723 39 48, christian.lindberg@k2a.se 

Denna information är sådan information som K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 18.50 CEST den 16 oktober 2017.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen uppgår till cirka 4 000 bostäder, varav cirka 2 150 studentbostäder. K2A:s studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. Se även www.k2a.se och www.svenskastudenthus.se. K2A:s preferensaktie (K2A PREF) är listad på First North Premier. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar