K2A offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av gröna hybridobligationer på Nasdaq Stockholm

Report this content

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) (“Bolaget” eller ”K2A”) offentliggjorde den 14 januari 2021 att Bolaget framgångsrikt emitterat gröna hybridobligationer om 450 Mkr under ett ramverk om totalt 750 Mkr (”Hybridobligationerna”). Hybridobligationerna har en evig löptid och löper med en ränta om 3 månader STIBOR plus 595 baspunkter fram till första inlösendagen.

Enligt villkoren för Hybridobligationerna har K2A åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av Hybridobligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer. För detta ändamål har Bolaget upprättat ett noteringsprospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.k2a.se och på Finansinspektionens hemsida www.fi.se. Förväntad första dag för handel är den 26 mars 2021.

För ytterligare information:
Johan Knaust, VD, 0707­400 450, johan.knaust@k2a.se
Christian Lindberg, vice VD, 070­723 39 48, christian.lindberg@k2a.se
Ulrika Grewe-Ståhl, CFO, 070-666 08 64, ulrika.grewestahl@k2a.se
Johan Hähnel, IR-chef, 070-605 63 34, johan.hahnel@k2a.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 mars 2021.


K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB - det gröna fastighetsbolaget - äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen, inklusive markanvisningar, uppgår till cirka 6 800 bostäder. Se även www.k2a.se. K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF) är listad på Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar