K2A överväger att emittera ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån i SEK

Report this content

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) (”K2A”) har givit Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) i uppdrag att i egenskap av ’joint bookrunners’ arrangera möten med obligationsinvesterare med start 18 augusti 2020 för att undersöka möjligheten att emittera ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån i SEK med en förväntad volym om SEK 300 000 000 - 400 000 000 och en löptid om 3 år. En marknadstransaktion kan komma att följa, med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.

- K2A:s verksamhet präglas av en hög investeringstakt genom ett hållbart värdeskapande där obligationsmarknaden framgent förväntas utgöra ett viktigt komplement till traditionell bankfinansiering. K2A har alltid legat i framkant avseende hållbarhet där vi under andra kvartalet 2020 som första bolag i världen lanserade ett grönt ramverk för aktier. Härmed tar vi ytterligare ett steg i vår satsning med syfte att transparent redovisa bolagets klimatpåverkan genom att sätta upp ett ramverk för att emittera gröna obligationer, kommenterar Johan Knaust, VD på K2A.

Det gröna ramverket har utformats i linje med Green Bond Principles framtagna av ICMA (International Capital Market Association) och har blivit utvärderat av en oberoende tredje part, CICERO Shades of Green. Ramverket har fått en ”Medium Green” bedömning och relaterade styrdokument och rapporteringsstandarder har fått en ”Excellent” bedömning från CICERO Shades of Green.

Emissionslikviden från obligationsemissionen kommer att användas i enlighet med det gröna ramverket, vilket innebär finansiering eller refinansiering av gröna fastigheter samt investeringar i energieffektiviseringar. Swedbank AB (publ) har fått uppdraget att vara rådgivare avseende upprättandet av ramverket för gröna obligationer och Cicero Shades of Green har tagit fram en Second Opinion.

För ytterligare information:

Johan Knaust, VD, 070-7­40 04 50, johan.knaust@k2a.se
Christian Lindberg, vice VD, 070-­723 39 48, christian.lindberg@k2a.se
Ulrika Grewe-Ståhl, CFO, 070-666 08 64, ulrika.grewestahl@k2a.se
Patrik Linzenbold, IR-chef, 070-825 26 30, patrik.linzenbold@k2a.se

Denna information är sådan insiderinformation som K2A Knaust & Andersson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 07.30 den 17 augusti 2020.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB - det gröna fastighetsbolaget - äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen, inklusive markanvisningar, uppgår till cirka 6 700 bostäder. Se även www.k2a.se. K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF) är listad på Nasdaq Stockholm.