Kallelse till årsstämma i K2A

Report this content

Kallelsen till årsstämma i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) den 25 april 2018 offentliggörs härmed. Onsdagen den 28 mars publiceras kallelsen på bolagets webbplats k2a.se och i Post- och Inrikes Tidningar. Samma dag är annons om att kallelse skett införd i Dagens Industri.

------------------------------------------------------

Aktieägarna i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), org. nr 556943-7600 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2018 klockan 13.00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Nybrogatan 59 i Stockholm. Insläpp och registrering sker från klockan 12.30.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 19 april 2018, dels anmäla sitt deltagande vid stämman samt eventuella biträden till Bolaget senast torsdagen den 19 april 2018 helst före klockan 17.00. Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), Att. Christian Lindberg, Nybrogatan 59, 114 40 Stockholm eller via e-post till christian.lindberg@k2a.se, alternativt kan anmälan göras över telefon på telefonnummer 070 723 39 48 under kontorstid. Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden vid stämman. Antalet biträden får högst uppgå till två.

Ombud 

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig och daterad fullmakt. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia på registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare. Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet, har angivits i fullmakten. Fullmakt i original, registreringsbevis och motsvarande behörighetshandlingar bör skickas till Bolaget på ovan angiven adress i god tid före bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns att tillgå på Bolagets hemsida www.k2a.se.

Förvaltarregistrerade aktier 

Den som låtit förvaltarregistrerat sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta rösträttsregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste i god tid före den 19 april 2018 begära att så ska ske hos sin förvaltare. Registreringen måste vara verkställd senast torsdagen den 19 april 2018.

Förslag till dagordning 

1. Bolagsstämmans öppnande och val av ordförande vid bolagsstämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Föredragande av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2017.

7.Beslut om:

                        (a)   Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

                        (b)   Disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balans­räkningen, och

                        (c)   Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.

9. Val av styrelseledamöter och revisor.

10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, preferensaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget.

11. Beslut om bolagsordningsändring.

12. Beslut om inlösen av stamaktier av serie B genom minskning av aktiekapitalet.

13.Beslut om fondemission med utgivande av nya preferensaktier.

14. Beslut om riktad nyemission av stamaktier av serie B.

15. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag från styrelsen

Punkten 1 – Val av ordförande vid stämman

Årsstämman föreslås utse Sten Gejrot till stämmans ordförande.

Punkten 7 (b) – Vinstutdelning

Styrelsen föreslår att vinstutdelning ska lämnas med ett belopp om 20 kronor per preferensaktie, totalt 22 000 000 kronor. Utdelningen ska fördelas på fyra utbetalningar om 5 kronor per preferensaktie vid respektive utbetalningstillfälle. Avstämningsdagar ska vara 8 juni 2018, 10 september 2018, 10 december 2018 och 8 mars 2019. Utdelning ska ske tredje bankdagen efter respektive avstämningsdag i enlighet med bolagsordningens föreskrifter.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för stamaktier utan att årsstämman istället ska fatta beslut om värdeöverföring till innehavare av stamaktier genom fondemission med utgivande av 46 428 preferensaktier, se punkten 13 nedan.

Med anledning av ovan föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om utdelning dels på preferensaktier som kan komma att emitteras genom den föreslagna fondemissionen enligt punkten 13 nedan dels på preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av det emissionsbemyndigande som styrelsens föreslagit under punkten 10 nedan. Utdelning på nyemitterade preferensaktier ska utgå från och med den första avstämningsdagen som infaller efter det att aktierna registrerats av Bolagsverket. Avstämningsdagar för utdelning föreslås vara 8 juni 2018, 10 september 2018, 10 december 2018 och 8 mars 2019.

Baserat på att fondemissionen genomförs kommer utdelningen enligt styrelsens förslag uppgå till högst 928 560 kronor. Vid fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet kan utdelning på preferensaktier som emitterats med stöd av bemyndigandet uppgå till högst 12 000 000 kronor.

Vidare föreslås att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkten 8 – Fastställande av arvode till styrelse och revisor

Arvode föreslås utgå till styrelsens ordförande med 150 000 kronor och till övriga styrelseledamöter med 100 000 kronor. Ledamot som är verkställande direktör för Bolaget föreslås inte erhålla arvode. Vidare föreslås att arvode för revisorerna ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Punkten 9 – Val av styrelseledamöter och revisor

Årsstämman föreslås att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Johan Knaust, Johan Thorell, Johan Ljungberg, Claes-Henrik Julander, Ludwig Holmgren och Sten Gejrot till styrelsens ledamöter.

Årsstämman föreslås att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja KPMG AB som Bolagets revisor med Fredrik Sjölander som huvudansvarig revisor.

Det föreslås att Johan Thorell ska omväljas till styrelsens ordförande.

Punkten 10 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, preferensaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget

Styrelsen förslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av stamaktier av serie A, stamaktier av serie B, stamaktier av serie D och preferensaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får uppgå till högst 600 000 aktier. Eventuella emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för förvärv av fastigheter eller andelar i juridiska personer som äger fastigheter eller i syfte att kapitalisera Bolaget inför sådana förvärv eller annan fastighets- och eller bostadsrelaterad projektering och byggnation eller i övrigt för att kapitalisera Bolaget.

Beslut enligt denna punkt är endast giltigt om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkten 11 – Beslut om bolagsordningsändring

Styrelsen föreslår att årsstämman ska fatta beslut om bolagsordningsändring. Förslaget innebär att sista stycket under punkten 5.6 ”Rättigheter vid emissioner etc.” ändras så att även preferensaktier får fondemitteras. Den nya lydelsen framgår nedan.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av aktier får ske genom utgivande av stamaktier och preferensaktier, varvid, om både stamaktier av serie A, serie B och serie D tidigare utgivits, det inbördes förhållandet mellan de stamaktier av serie A, serie B och serie D som ges ut genom fondemissionen och redan utgivna stamaktier av serie A, serie B och serie D skall vara oförändrat. Endast stamaktieägare skall ha rätt till aktier som ges ut genom fondemission. Finns såväl stamaktier av serie A, serie B och serie D utgivna fördelas

fondaktierna oavsett om utgivandet sker av stamaktier eller preferensaktier mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier som de förut äger. Det föregående skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Beslut enligt denna punkt är endast giltigt om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkten 12 – Beslut om inlösen av stamaktier av serie B genom minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att årsstämman ska fatta beslut om inlösen av 45 000 stamaktier av serie B. Inlösen föreslås ske genom minskning av aktiekapitalet om 281 250 kronor för avsättning till fritt eget kapital genom indragning av 45 000 stamaktier av serie B.

Beslut enligt denna punkt är endast giltigt om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna som de vid årsstämman företrädda aktierna. Detta majoritetskrav gäller även för innehavare av stamaktier av serie B.

Punkten 13 – Beslut om fondemission med utgivande av nya preferensaktier

Årsstämman föreslås fatta beslut om att Bolagets aktiekapital ska ökas genom fondemission enligt följande.

Bolagets aktiekapital ska ökas med 290 175 kronor genom överföring från fritt eget kapital, med utgivning av 46 428 nya preferensaktier till innehavare av stamaktier. Innehav av femtio (50) stamaktier oavsett serie på avstämningsdagen berättigar till en (1) ny preferensaktie. De nya preferensaktierna ska omfattas av inlösenförbehåll i Bolagets bolagsordning.

Avstämningsdag ska vara dagen efter det att Bolagsverket registrerat fondemissionen. De nya preferensaktierna berättigar till utdelning för första gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det att preferensaktierna har registrerats hos Bolagsverket.

Överskjutande fondaktierätter (tillhörande de stamaktieägare vars stamaktieinnehav inte är jämnt delbart med 50) kommer förfalla utan att ersättningen betalas ut till berörda stamaktieägare.

Förslaget förutsätter att årsstämman beslutat om bolagsordningsändring enligt punkten 11 ovan.

Punkten 14 – Beslut om riktad nyemission av stamaktier av serie B

Årsstämman föreslås fatta beslut om att Bolagets aktiekapital ska ökas genom riktad nyemission av stamaktier av serie B enligt följande.

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 97 918,75 kronor genom utgivande av högst 15 667 nya stamaktier av serie B riktade till Christian Lindberg (Affärsutvecklare tillika IR ansvarig) genom bolag och Fredrik Widerstedt (Projektledare) genom bolag. De nya aktierna ska tecknas till en kurs om 150 kronor per aktie. Syftet med emissionen och skäl för att frångå aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar skapa ytterligare incitament för Bolagets ledande befattningshavare genom att skapa ett personligt ägarengagemang hos anställda som kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan såväl i Bolaget som i K2A-koncernen.  

Beslut enligt denna punkt är endast giltigt om beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna som de vid årsstämman företrädda aktierna. 

Övrigt

Årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och revisorsyttrande samt styrelsens fullständiga förslag till beslut och därtill hörande handlingar kommer att senast tre veckor före årsstämman finnas tillgängliga på Bolagets kontor på Nybrogatan 59 i Stockholm och på bolagets hemsida www.k2a.se. Handlingar skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress, handlingarna kommer finnas tillgängliga på årsstämman. Handlingarna kommer att läggas fram på årsstämman.

Aktieägare äger rätt att begära upplysningar avseende dels förhållande som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterbolag som ovan nämnts.

Stockholm i mars 2018

Styrelsen för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information:

Johan Knaust, VD K2A, 0707-400 450, johan.knaust@k2a.se

Christian Lindberg, Affärsutveckling, 070-723 39 48, christian.lindberg@k2a.se

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen, inklusive markanvisningar, uppgår till cirka 4 800 bostäder, varav cirka 2 600 studentbostäder och cirka 1 950 hyresbostäder. K2A:s studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. Se även www.k2a.se och www.svenskastudenthus.se. K2A:s preferensaktie (K2A PREF) är listad på Nasdaq First North Premier. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar