Kommuniké från extra bolagsstämma i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)

Idag hölls extra bolagstämma i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), org. nr 556943-7600 (”Bolaget”) i Bolagets lokaler på Nybrogatan 59 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av beslut fattade av den extra bolagsstämman. 

Fastställande av antal styrelseledamöter

Det noterades att Christer Andersson begärt eget utträde per dagen för den extra bolagsstämman samt att Christer Anderssons konsultuppdrag för Bolaget löper till och med den 31 oktober 2017. Den extra bolagsstämman beslutade om att antalet styrelseledamöter ska minskas från sju (7) ledamöter till sex (6) ledamöter.

Beslut om godkännande av överlåtelse av Stam B-aktier, villkorsändring samt godkännanden av överlåtelser enligt 16 kap. 4 § ABL

Vid årsstämman den 10 maj 2017 beslutades att genomföra en riktad nyemission om 45 000 Stam B-aktier till Kunskapsmiljön 3 Holding AB. Syftet med emissionen och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt var att Bolaget skulle ha tillgång till Stam B-aktier för framtida incitamentsprogram till anställda.

På förslag av styrelsen beslutade den extra bolagsstämman att godkänna dels överlåtelse av ovan nämnda Stam B-aktier till K2A Admin AB, ett annat av Bolaget helägt dotterbolag, dels att ändra villkoren för emissionsbeslutet så att även styrelsemedlemmar kan erhålla Stam B-aktier vid framtida incitamentsprogram. Stämman beslutade även att, i enlighet med 16 kap. 4 § aktiebolagslagen, godkänna överlåtelser av Stam B-aktier från K2A Admin AB till styrelseledamöter och anställda inom ramen för framtida incitamentsprogram.

Antagande av ny bolagsordning

Den extra bolagsstämman beslutade att anta ny bolagsordning innebärande att:

a)    ett nytt aktieslag, Stam D-aktier, införs vilka aktier ska berättiga till en röst;

b)    ett nytt omvandlingsförbehåll införs, vilket ger:

(i)           ägare av Stam A-aktier rätt att omvandla Stam A-aktier till Stam B- eller Stam D-aktier; och 

(ii)          ägare av Stam D-aktier rätt att omvandla Stam D-aktier till Stam A- eller Stam B-aktier. 

_ _ _ _ _

För ytterligare information:

Johan Knaust, VD för K2A, 0707 400 450, johan.knaust@k2a.se

Denna information är sådan information K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2017 klockan 15:30.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen uppgår till cirka 4 000 bostäder, varav cirka 2 150 studentbostäder. K2A:s studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. Se även www.k2a.se och www.svenskastudenthus.se. K2A:s preferensaktie (K2A PREF) är listad på First North Premier. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Prenumerera