Lednings- och ägarförändringar i K2A

Styrelseordförande Olle Knaust har meddelat att han lämnar sin post som ekonomichef och önskar även lämna sin post som styrelseordförande i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) (”K2A”) vid årsstämman 2017.

Olle är medgrundare till K2A och tillträdde posten som styrelsens ordförande 2013. Olle har under sin tid i K2A varit en förgrundsfigur och har haft en viktig roll i K2A, inte minst vid noteringen av K2A preferensaktier på Nasdaq First North Premier under våren 2015. Olle har nu meddelat att han vill lämna över till den yngre generationen. Olle har därför idag, genom bolag, sålt sitt innehav av stam A-aktier till Johan Thorell (genom Gryningskust Holding AB) och Johan Ljungberg (genom Tagehus Holding AB) till lika delar. 

Per Davidsson kommer att ta över posten som ekonomichef och tillträder uppdraget på konsultbasis från och med imorgon. Per har mångårig erfarenhet från redovisning och rapportering i flertalet fastighetsbolag och börsnoterade bolag.

Ny styrelse ska väljas vid årsstämman den 10 maj 2017 enligt tidigare aviserad kallelse.

Aktieägare representerande mer än 90 % av röstetalet i K2A har idag, med anledning av ovan, meddelat att man kommer att föreslå och rösta för följande styrelsesammansättning vid stämman: Johan Thorell (ordf., omval som ledamot), Johan Knaust (omval), Christer Andersson (omval), Claes-Henrik Julander (omval), Ludvig Holmgren (ledamot), Johan Ljungberg (ledamot) och Sten Gejrot (ledamot).

Styrelsen vill ta tillfället i akt att tacka Olle Knaust för hans tid och arbete i K2A.

För ytterligare information: 

Johan Knaust, VD K2A, 0707-400 450, johan.knaust@k2a.se

Denna information är sådan information som K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 16.00 CET den 3 maj 2017.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen uppgår till cirka 2 900 bostäder, varav cirka 1 900 studentbostäder. K2A:s studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. Se även www.k2a.se och www.svenskastudenthus.se. K2A:s preferensaktie (K2A PREF) är listad på First North Premier. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser. 

Taggar: