Stark tillväxt för Lesjöfors med den kraftigt förbättrade konjunkturen som grund

- Återhämtningen i ekonomin har kommit starkare och snabbare än vi förväntat. Flera av våra fabriker är nu tillbaka till en god beläggning och vi ökar hela tiden kapaciteten.
Det säger Lesjöfors koncernchef Kjell-Arne Lindbäck om det aktuella marknadsläget.

Utöver den förväntade ökningen av affärsvolym har Lesjöfors fått ett antal större nya affärer i Kina som kommer att öka tillväxten för företaget på den kinesiska marknaden. Koncernens bolag i Kina utvidgar därför verksamheten och påbörjar även tillverkning av konventionella fjädrar. En betydande lagerhållning finns i Kina för ökad service till befintliga och nya kunder.

- Vi arbetar aktivt för att ytterligare bredda vår kundbas i landet. Därför välkomnas våra befintliga europeiska kunder som är verksamma i Kina att kontakta oss för att vidareutveckla samarbetet även på den kinesiska marknaden, säger Kjell-Arne Lindbäck.

Möjlighet till lågkostnadsproduktion
I Lettland expanderar Lesjöfors också. Här har en betydande kompetens byggts upp runt pressade och bockade artiklar och antalet nya kunder och affärer ökar konstant. Även här bearbetas kundbasen aktivt. Genom den lettiska produktionen ges företagets kunder i Skandinavien och övriga Europa möjlighet till lågkostnadsproduktion av framför allt arbetsintensiv produktion.

Lokal produktion och lokal närvaro uppbackad av möjligheter till lågkostnadsproduktion ökar i betydelse. Lesjöfors har hittat lösningar för flera befintliga kunder som medfört goda besparingar jämfört med tidigare upplägg. Detta koncept fortsätter företaget att utveckla med målet att ytterligare stärka servicen till kunderna.

Investeringar ökar effektiviteten
Lesjöfors fortsätter att investera för att öka effektiviteten. Här ingår ett antal fjäderformnings- och lindningsmaskiner, packautomat, automatisering av produktionsprocesser, avancerad mätutrustning med mera. Ytterligare betydande satsningar genomförs under andra halvåret både vad gäller pressade produkter och konventionella fjädrar.

Flera av Lesjöfors fabriker är nu TS-certifierade, vilket gör att företaget på ett än bättre sätt kan serva kunder inom de branscher som kräver den utökade nivån på kvalitetssystem.

Fortsatt expansion i sikte
- Vi ser med tillförsikt på framtiden och arbetar hela tiden med att vidareutveckla vår verksamhet och anpassa oss till de förutsättningar som råder. Vårt fokus är kundservice och det är med det som grund vi expanderar vidare, säger Kjell-Arne Lindbäck.

  
Strong growth based on the substantially improved economy 

"The recovery in the world economy has been stronger and faster than we expected. Most of our plants are now back to a good inflow of orders and we constantly increase our production capacity." CEO Kjell-Arne Lindbäck talks about the current market situation.

In addition to the expected increase in business volume, Lesjöfors has received a number of major new orders in China that will boost growth for the company in the Chinese market. Business in China will therefore expand and production of conventional springs will also start up. Lesjöfors offers a significant store-keeping in China to serve existing and new customers.

"An active work is carried out to further broaden the customer base in the country. Therefore, the company´s existing European customers operating in China are welcome to contact Lesjöfors for further cooperation also in the Chinese market", says CEO Lindbäck.

Option of low-cost production
In Latvia, Lesjöfors is also expanding. Here, the Group has built a considerable expertise around pressings and stampings and the number of new customers and business are constantly increasing. In Latvia also, Lesjöfors is actively working to increase the customer base. Through the Latvian production, Lesöfors provides customers in Scandinavia and Europe opportunities for low-cost production of particular labor-intensive manufacturing.

Local production and local presence, supported by the alternative of low-cost production, grow in importance. For several of Lesjöfors´ existing customers, solutions have been found that have resulted in good savings compared with previous arrangements. Lesjöfors will continue to develop this concept, with the aim to further enhance service to customers.

Investments increases efficiency
Lesjöfors continue to invest to increase efficiency. This includes a number of spring coiling and forming machines, packing equipment, automated production processes, advanced measuring equipment and more. Further substantial investments will be carried out in the second half of this year, both for pressings and conventional springs.

Many of the Groups´ factories are now TS certified (ISO/TS 16949), which allow a better service to customers in those industries that require the enhanced level of quality systems.

Continued expansion ahead
"Lesjöfors anticipates a prosperous future and we are constantly working to further develop our business and adapt to given conditions. Our main focus is customer service and that is the core in our further expansion", says CEO Lindbäck.

  

  

Taggar:

Prenumerera