Stor minskning av flygtrafiken 2020 till följd av pandemin

Report this content

Flygtrafiken i svenskt luftrum minskade med 57 procent under 2020 som en direkt följd av pandemin. Antalet flygrörelser uppgick under fjolåret till 332 000 att jämföra med 774 000 år 2019.

År 2020 blev året som ingen hade kunnat föreställa sig. I början av mars kom de första signalerna om att en pandemi hade börjat få fäste i Sverige och sedan följde konsekvenserna av det slag i slag. Pandemin fick dramatiska konsekvenser för resandet i allmänhet och för flyget i synnerhet, säger LFVs generaldirektör Ann Persson Grivas.

LFV hanterar under ett normalår omkring 750 000 flygrörelser i svenskt luftrum, vilket innebär drygt 60 000 rörelser per månad. Vi delar in flygtrafiken i tre olika kategorier: inrikes, utrikes och överflygare. Den sistnämnda kategorin innebär flyg som varken startar eller landar i Sverige. Under 2020 minskade inrikestrafiken med 51 procent, utrikes med 64 procent och överflygare med 57 procent.

2020 började med en relativt  liten nedgång under de första två månaderna, vilket var i linje med utvecklingen under slutet av 2019. Från mitten av mars började pandemin drabba Europa vilket fick omedelbara och stora konsekvenser för den europeiska flygtrafiken. Gränser stängdes och flygtrafiken minskade snabbt. Flygtrafikvolymerna var som lägst i april då nivån var drygt 15 procent av 2019. Därefter återhämtade trafiken sig något och har sedan halvårsskiftet 2020 legat på en nivå mellan 30 och 35 procent jämfört med 2019.
– Det är svårt att veta när resandet och flyget återhämtat sig och hur branschen som helhet kommer att påverkas av pandemin på lång sikt, säger Ann Persson Grivas.

2020 års kraftiga minskning i antalet luftrumsrörelser fick förstås konsekvenser för LFVs ekonomi. Totalresultatet  efter omvärdering av pensionsskulden blev -122 miljoner kronor. Högre luftfartsintäkter i och med högre pensionskostnader på grund av teknisk omvärdering av pensionsskulden, lägre övriga rörelseintäkter, lägre externa kostnader och högre personalkostnader är de främsta skillnaderna jämfört med föregående år. Lägre intäkter i förhållande till våra kostnader  har inneburit ett sämre resultat jämfört med föregående år.

Fotnot: Den statistik för svenskt luftrum som LFV redovisar avser civil IFR-trafik.

För mera information kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-19 20 50.

LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet.

Fakta om LFV

  • LFV flygtrafikleder vid 16 flygplatser och från fyra kontrollcentraler i Sverige: ATCC Stockholm, ATCC Malmö (ATCC=Air Traffic Control Center), RTC Stockholm (Remote Tower Center) och Östgöta Kontrollcentral.
  • LFV har över 70 års erfarenhet och kunskap av flygtrafiktjänst och flygsäkerhet.
  • 40 års erfarenhet av civil/militär integration av flygtrafiktjänst.
  • LFV är ett statligt affärsverk.
  • 332 000 flygrörelser i svenskt luftrum 2020.
  • 99,9 procents punktlighet.
  • 100 procent uppfyllda flygsäkerhetsmål.
  • LFV har 1 100 anställda och omsatte 2020 3,3 miljarder kronor.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Antalet flygrörelser i svenskt luftrum uppgick under 2020 till 332 000. Inrikestrafiken minskade med 51 procent, utrikes med 64 procent och överflygare med 57 procent.
Twittra det här

Citat

Det är svårt att veta när resandet och flyget återhämtat sig och hur branschen som helhet kommer att påverkas av pandemin på lång sikt.
Ann Persson Grivas, generaldirektör LFV.