Årsredovisning 2014

(NGM: BIOL MTF)

Finansiellt

  • Nettoomsättningen för helåret förbättrades med 4 229 TSEK och uppgick till 12 516 TSEK (8 287)
  • Rörelseresultatet för helåret förbättrades med 5 911 TSEK och uppgick till -2 921 TSEK (-8 832)
  • Resultatet före skatt förbättrades för helåret med 5 919 TSEK och uppgick till -2 773 TSEK (-8 692)
  • Resultat per aktie för året uppgick till -0,01 kr (-0,06) och efter utspädning -0,01 kr (-0,06)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för året förbättrades med 4 853 TSEK och uppgick till -3 507 TSEK (-8 360).

Operativt

  • Bolaget har sålt fler utrustningar under 2014 än något år tidigare
  • Animalmarknaden står för merparten av försäljningen vilket föranlett ökad fokusering på denna marknad
  • Bolaget har under 2014 arbetat med fyra affärsområden: Equine, Veterinary, Athlete och Estetics. Av dessa är Athlete och Estetics att beteckna som helt nya. Marknadsbearbetning har främst skett inom affärsområdet Equine
  • Biolights varumärke har förstärkts ytterligare och metoden är idag ett begrepp inom hästsporten
  • Animalmarknaden väntas växa genom satsning på hästsporten inom nya länder med egen säljkår eller distributörer.

 

Koncernen (TSEK)

2014

2013

2012

2011

2010

Avkastning på eget kapital, %

neg.

neg.

neg.

neg.

neg.

Avkastning på sysselsatt kapital, %

neg.

neg.

neg.

neg.

neg.

Rörelsekapital

15 897

3 195

13 447

5 435

2 646

Balanslikviditet (ggr)

7

2

4

3

2

Soliditet, %

87,8

61,0

75,6

62,4

50,5

Investeringar i anläggningstillgångar

608

1 221

-

56

92

Medelantal medarbetare

5

5

6

7

8

Aktiedata

         

Årets resultat per aktie före utspädning (SEK)

-0,01

-0,06

-0,1

-0,36

-0,41

Årets resultat per aktie efter utspädning (SEK)

-0,01

-0,06

-0,1

-0,36

-0,41

Eget kapital per aktie (SEK)

0,07

0,03

0,10

0,09

0,10

Börskurs vid årets slut (SEK)

0,23

0,30

0,14

0,50

1,00

Genomsnittligt antal aktier (tusental)

223 417

137 019

99 872

36 108

22 337

Antal aktier vid periodens slut (tusental)

240 728

137 028

137 006

61 480

27 922

 

 

Detta är Biolight

Biolight är ett medicintekniskt företag som säljer en egenutvecklad metod och utrustning för avancerad ljusbehandling. Metoden har utvecklats utifrån att läknings- och återhämtningsprocesser i levande vävnad stimuleras av pulserande ljus. Effekten blir dämpad inflammation, ökad cirkulation, ökad syretillgång och regenerering av vävnad. Metoden används vid läkning av sår och andra inflammatoriska tillstånd, samt för snabbare återhämtning efter kraftiga muskelansträngningar. Behandlingen utförs utvärtes och är ett icke-farmakologiskt komplement till traditionella behandlingsmetoder. I stort sett hela kroppen kan drabbas av inflammationer som en följd av sjukdomsförlopp, kirurgiska ingrepp, överbelastning, förslitning eller andra typer av skador. Således är metoden användbar inom ett stort antal specialistområden, inom både humanvården och veterinärmedicinen. Biolight® används av veterinärer som tar snabb läkning och effektiv smärtlindring på mycket stort allvar. Att förse ett skadat område med ljusenergi under kontrollerade former, som Biolight® gör, påskyndar kroppens läkningsprocess på ett naturligt och skonsamt sätt.

 

För ytterligare information kontakta:

Jenny Carenco, VD, 08-622 52 70, 070-637 76 36, E-post: jenny.carenco@biolight.se

 

(För fullständig årsredovisning, se bifogad fil)

 

Om oss

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.