Dela

Om oss

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

Länkar

Citat

Coronapandemin ger fortsatt ett stort avtryck världen över. Intresset för våra teknologier, IonFlow och CellFlow, ökar och efterfrågan på vårt produktsortiment fortsätter att vara hög, vilket innebär fortsatta ansträngningar att säkerställa och öka leverans-kapaciteten. Den minsta CellFlow-modellen, Mini 100, lanserar vi nu i ett par uppdaterade versioner för att designmässigt möta ytterligare kundsegment. Vi fortsätter också att nyttja dagens marknadsläge där förståelsen och medvetenheten av luftkvaliténs betydelse för människors hälsa och välbefinnande ökar väsentligt globalt och särskilt i Europa.
LightAirs verkställande direktör Lars Liljeholm
Vi är glada att Ulf tar över ordförandeskapet. I den förändring och tillväxtfas som bolaget har framför sig bedömer vi att Ulf har en passande kompetens och profil.
Peter Holmberg, styrelseledamot i LightAir
Jag ser med tillförsikt fram emot uppdraget. LightAir har helt unika produkter i ett segment med ökande intresse och på en växande marknad. Ren inomhusluft, med hälsa och välbefinnande i fokus, får ett allt större intresse både gällande skadliga partiklar i form av luftföroreningar och luftburen smittspridning. Med våra teknologier och den nya ledningens arbete är jag övertygad om att bolaget har en spännande och viktig resa framför sig att sprida sin vision världen över.
Ulf Lindstén, ny styrelseordförande i LightAir
LightAir bearbetar i dagsläget tre marknadssegment; Consumer, Professional och Agriculture. Med ett utökat sortiment och en förnyad organisation kan vi tillsammans med vårt etablerade försäljningsnätverk som hela tiden expanderar nå stora framgångar på en marknad som har en årlig ökningstakt med över 10 procent.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Första kvartalet innebar ett intensifierat försäljnings- och marknadsarbete som i kombination med coronavirusets framfart resulterade i bolagets bästa kvartal någonsin med en ordervolym om 14 MSEK
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Jag ser verkligen fram emot att med vår organisation fortsätta expandera verksamheten så att LightAir blir ett framgångsrikt, växande och lönsamt företag
Lars Liljeholm, VD i LightAir
LightAir bearbetar i dagsläget tre marknadssegment; Consumer, Commercial och Agriculture. Med ett utökat sortiment och en förnyad organisation kan vi tillsammans med vårt etablerade försäljningsnätverk som hela tiden expanderar nå stora framgångar på en marknad som har en årlig ökningstakt med över 10 procent
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Framför oss har vi 2020 med många utmaningar, en kraftigt ökad potential och stora möjligheter för LightAir. Med stärkt organisation ser vi med stor tillförsikt fram emot att ta oss an dessa utmaningar och möjligheter för att fortsätta vår expansion.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Vi är fortfarande inne i den rådande coronapandemins framfart där vår prioritering är att tillmötesgå våra kunder gällande leveranser. Efterfrågan på vårt produktsortiment med IonFlow och CellFlow är fortsatt hög, vilket innebär fortsatta ansträngningar för att säkerställa och öka leverans-kapaciteten, vilket bidrar till en ökad försäljning. Vi fortsätter också att nyttja det marknadsläge som nu råder, där vi ser att förståelsen för luftkvaliténs betydelse och dess inverkan på människors hälsa ökar väsentligt.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Vi är naturligtvis mycket glada över senaste tidens ökade intresse från såväl kunder som aktieägare även om vi inte under rådande omständigheter kan tillgodose allas önskemål fullt ut. Det har dock underlättat våra ansträngningar att nå ut med information om våra produkter och våra unika teknologier. Men den viktigaste utmaningen är trots allt att nyttja efterfrågan på våra produkter för ökad försäljning och leveranskapacitet.
LightAirs verkställande direktör Lars Liljeholm
De får säga vad de vill på Folkhälsomyndigheten – jag vidhåller att viruset finns i luften, för det är på det sättet som det kan förmedlas över till någon annan.
Lennart Svensson, professor i molekylär virologi vid Linköpings universitet
Jag följde forskningsstudien på nära håll under 2007 till publiceringen i Nature 2015. Jag kan därför med säkerhet intyga att den i rapporten specifikt angivna ”ion-flow ionizing technology from LightAir AB” är densamma som LightAir fortfarande använder i sina kommersiella IonFlow-produkter.
Bengt Holmqvist, styrelseordförande i LightAir
LightAirs försäljning under andra halvåret 2019 har ökat med 181 procent jämfört med andra halvåret 2018 och med 82 procent jämfört med första halvåret 2019.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
LightAir har under det fjärde kvartalet ökat försäljningen till 6,4 MSEK inklusive CellFlow-försäljningen, en ökning med 152 procent jämfört med 2,5 MSEK i tredje kvartalet och med 291 procent jämfört med 1,6 MSEK i fjärde kvartalet föregående år.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
LightAir befinner sig nu i en expansiv fas där högre kompetens- och erfarenhetsnivå får verka i en dynamisk miljö för att förstärka den positiva försäljningstrend som tog fart under fjärde kvartalet 2019.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Det är naturligt att vi ser en ökad efterfrågan från de asiatiska marknaderna eftersom vi sannolikt har den mest intressanta produkten på marknaden under rådande omständigheter. Vi upplever att våra teknologier nu har uppmärksammats så att vi lättare når ut med information och marknadsföring. Det hjälper oss att bygga såväl varumärke som säljkanaler, vilket tydligt märks i pågående kontakter. Intresset ökar markant för våra produkter baserade på både IonFlow- och den nyligen introducerade CellFlow-teknologin.
LightAirs verkställande direktör Lars Liljeholm
Vi ser nu en ökad möjlighet att få marknaden att förstå viktiga fördelar med våra produkter baserade på den unika IonFlow-teknologin. Så vitt vi känner till finns inget annat bevis liknande forskningsstudien från Karolinska Institutet. Vi ser redan effekterna och förstärker nu marknadsföring och försäljning vilket även innefattar luftrenare med vår nyligen introducerade CellFlow-teknologi, som också använder viss jonisering. Allt för att möta en ökad efterfrågan och fortsätta expandera verksamheten.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Jag vill tacka för förtroendet att få leda den fortsatta utvecklingen av bolaget. Jag ser en stor potential i en starkt växande global marknad för luftrenare där LightAirs två annorlunda teknologier och produktportföljer har unika konkurrensfördelar, vilket skall kunna generera ett betydande mervärde för bolaget. Initialt gäller det att förstärka försäljningsarbetet och samtidigt balansera kostnaderna för att snarast möjligt uppnå ett positivt kassaflöde. Utmaningen är också att positionera LightAirs varumärke och produkter bland ett stort antal befintliga konkurrenter på de olika marknaderna i Asien, Europa och Nordamerika.
Lars Liljeholm, tillträdande VD i LightAir
Jag ser fram emot att det nya teamet med VD i spetsen nu ska kunna intensifiera försäljning och produktutveckling. Den globala efterfrågan växer med mellan 10 – 15 procent per år drivet av de växande luftmiljöproblemen. Med befintliga och planerade produkter kan LightAir nu i stabil takt expandera verksamheten. De nya CellFlow-produkterna i kombination med vidareutvecklade IonFlow-produkter är väl anpassade för de olika marknadssegmenten: konsumenter, kommersiella- och industriella applikationer.
Bengt Holmqvist, ny styrelseordförande i LightAir
LightAirs större aktieägare har eftersträvat ett helägt LightAir CellFlow East AB sedan starten 2015. Med uppfinnaren och entreprenören Andrzej Loreth med i båten kan vi tillsammans och med största kraft utnyttja den stora potential som den banbrytande teknologin och attraktiva produktapplikationer erbjuder.
en av LightAirs grundare och största aktieägare Göran Wikström
Genom apportemissionen och de utökade rättigheterna till territorier, exklusivitet och produktkategorier får LightAir, nu till 100 procent mot tidigare 51 procent, tillgång till resultat och värdeskapande från CellFlow-produkterna. Detta ger oss också väsentligt starkare konkurrens-förutsättningar och möjligheter till kraftfullare försäljning och resultatutveckling. Vi kan nu komplettera och addera försäljningen med flera mycket konkurrenskraftiga produkter utöver sedan 2007 sålda IonFlow-produkter.
LightAirs styrelseordförande och blivande verkställande direktör Lars Liljeholm
Försäljningen i det tredje kvartalet på 2,5 MSEK är 65 procent högre jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Därmed är den tidigare negativa försäljningstrenden bruten.
Mikael Pérez, VD i LightAir
Lanseringen i Kina har nu ett ordervärde på cirka 4,3 MSEK.
Mikael Pérez, VD i LightAir
Andra halvåret 2019 beräknas bli mer än 50 procent bättre än första halvåret 2019 och mer än 150 procent bättre än andra halvåret 2018.
Mikael Pérez, VD i LightAir
Min tid som VD för LightAir har varit mycket utvecklande och lärorik. Jag är tacksam för förtroendet att ha fått leda bolaget och för samarbetet med styrelse och ägare under en svår period. Jag är också stolt över vad teamet på LightAir lyckats åstadkomma. Vi har under året lyckats vända en tidigare negativ försäljningstrend och det är med en stark övertygelse om LightAirs framtida potential som jag nu lämnar över rodret.
avgående VD Mikael Pérez
Jag vill tacka Mikael för den arbetsinsats och engagemang som han bidragit med på LightAir under pågående omställning av verksamheten med utökade teknologier och produkter samt utveckling av nya affärsområden och affärsmodeller. Han har därmed bidragit till grunden för den vidareutveckling som jag och teamet på LightAir ska intensifiera och genomföra de kommande åren.
nuvarande styrelseordförande och blivande VD Lars Liljeholm
Jag vill också tacka för förtroendet att få leda den fortsatta utvecklingen av bolaget. Jag ser en stor potential i en starkt växande global marknad för luftrenare där LightAirs två teknologier och produktportföljer har unika konkurrensfördelar vilket ska kunna generera ett betydande mervärde för alla berörda. Initialt gäller det att öka försäljningen och balansera kostnaderna för att uppnå ett positivt kassaflöde. Utmaningen är att positionera LightAirs varumärke och produkter bland ett stort antal befintliga konkurrenter på de olika marknaderna i Asien, Europa och Nordamerika.
nuvarande styrelseordförande och blivande VD Lars Liljeholm
Office Management är en progressiv och framgångsrik leverantör av tjänster. Vi ser fram emot att tillsammans hjälpa elever och personal till välmående, förbättrad inlärning och minskad sjukfrånvaro.
Joakim Hansson, Affärsområdeschef för Professional Solutions på LightAir
Health+ och samarbetet med LightAir bidrar med innovation och nytänkande i vårt tjänsteutbud. Med en unik tjänst underlättar vi inlärning och ökar välbefinnande för elever och personal på skolor och arbetsplatser runt om i Norden. En arbetsplats med lägre sjukfrånvaro är ett steg mot en attraktivare miljö för personal och elever.
Sammi Amri, Facility Solution Manager för Preschool & School på Office Management
Andra kvartalet uppvisar en något förbättrad försäljningstrend, men vi har långt kvar för att uppnå vår potential.
Mikael Pérez, VD i LightAir
Jag ser med tillförsikt fram emot resterande 2019 och kommande år och den spännande resa LightAir står inför.
Mikael Pérez, VD i LightAir
Jag är mycket glad över att tidigare VD:n Joakim Hansson har gått med på att fortsätta inom bolaget som affärsområdesansvarig för Professional. Joakim kommer även att stötta LightAirs ökade ambitioner inom flera asiatiska marknader, däribland Kina. Sohrab Reyhanian ansluter till LightAir från Media Markt med bred erfarenhet från både konsument- och företagsförsäljning. Sohrab kommer först att stärka vår uppstart av Professional men förstärker även vår kompetens inför nya expansioner.
Mikael Pérez, VD i LightAir
Samarbetet innebär att vi får en lokal partner med stor kompentens inom försäljning och marknadsföring medan LightAir bibehåller en stor grad av kontroll och ägandeskap över varumärkesbyggnaden i Kina. Lanseringen i Kina sker först via Kinas dominerande e-handelsplattformar. Jag ser fram emot att bygga vår affär i Kina tillsammans med våra nya partners.
Mikael Pérez, VD i LightAir
LightAir kan erbjuda effektiv och snabb luftrening i stora lokaler och samtidigt ta hand om virussmitta direkt i luftmiljön.
Mikael Pérez, VD i LightAir
Grunden läggs nu för ett LightAir med stor kommersiell potential både under 2019 och kommande år.
Mikael Pérez, VD i LightAir
2019 har goda förutsättningar att bli ett mycket intressant år för LightAir, både kommersiellt och utvecklingsmässigt.
Mikael Pérez, VD i LightAir
Valberedningen är nöjd med förslaget till styrelse och att kunna föreslå Lars Liljeholm till ny styrelseordförande i LightAir. Lars kommer på ett betydande sätt bidra till styrelsens diskussioner och arbete kring LightAirs försäljning och marknadsföring. Bolaget har goda marknadsförutsättningar och en mycket intressant produktportfölj på plats och skall nu fokusera på försäljning och på att ta marknadsandelar. Jag ser personligen fram emot att fortsätta följa och stödja bolaget som aktieägare och potentiell rådgivare.
Paul Fischbein, valberedningens ordförande
Det här är något helt unikt som vi är ensamma om att jobba med. IonFlow oskadliggör virus i luften. Om du är sjuk och nyser elimineras viruset direkt i luften, innan det hinner smitta andra.
Stefan Ekvall, försäljningschef på LightAir
Att förhindra spridning av virussjukdomar innebär en stor nytta för individen som slipper bli sjuk, för arbetsgivaren med minskad sjukfrånvaro och för samhället i stort genom minskad belastning av sjukvården.
Mikael Pérez, VD på LightAir
LightAirs ambition är nu att ta ett helhetsgrepp kring att erbjuda frisk luft som är fri från både smittor och föroreningar, för såväl hem-, arbets- och djurhållningsmiljö.
Mikael Pérez, VD på LightAir
Jag är mycket glad att styrelsen kunnat utse Mikael Pérez till ny VD. Mikaels erfarenheter av försäljning och marknadsföring av elektronikprodukter till både företag och konsumenter kommer att vara väldigt centrala för bolagets fortsatta utveckling.
Paul Fischbein, styrelseordförande i LightAir
Jag vill även tacka Joakim Hansson för hans bidrag till LightAir, där han under 2018 har lett bolaget under pågående omstruktureringar som lagt grunden för kommande satsningar. Joakim har av personliga skäl beslutat sig för att lämna posten som VD för bolaget. Joakim kommer att kvarstå inom bolaget under en period för att säkerställa en ordnad överlämning. Jag önskar Joakim lycka till i hans framtida karriär.
Paul Fischbein, styrelseordförande i LightAir
Jag är hedrad över att få styrelsens förtroende att ta över som VD och att få leda ett bolag med så stark kompetens och potential. Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med LightAirs medarbetare, kunder och partners och leda nästa fas av bolagets utveckling med att lansera innovativa produkter och skapa förutsättningar för lönsam långsiktig tillväxt.
Mikael Pérez, tillträdande VD i LightAir
Under de kommande två åren planerar LightAir lanseringar av ett antal nya produkter och affärsområden. Detta utgör starten av LightAirs introduktion av luftrenare baserade på CellFlow-teknologin, som kompletterar bolagets befintliga sortiment från IonFlow-teknologin. LightAirs nya bredare produktportfölj erbjuder unika konkurrensfördelar både inom konsumentmarknaden och inom för bolaget nya affärsområden som Business-to-business och Agriculture. Jag ser nu mycket fram emot att vidareutveckla bolaget under denna spännande fas.
Mikael Pérez, tillträdande VD i LightAir
De omstruktureringar som pågår förväntas vara genomförda under det närmaste halvåret. LightAirs vidareutvecklade distributörsnätverk samt en förstärkning av den för framtiden mer och mer betydelsefulla näthandeln beräknas bidra starkt positivt till såväl försäljning som lönsamhet. Detta sammanfaller dessutom med lanseringen av de nya CellFlow-produkterna.
Mikael Pérez, tillförordnad VD i LightAir
Jag ser med stor entusiasm och tillförsikt fram emot ett starkt tillväxtår 2019 drivet av en förstärkt organisation, lansering av nya produktsortiment samt av nya affärsområden.
Mikael Pérez, tillförordnad VD i LightAir
Koncernens stärkta distributionsnätverk kommer då att bidra positivt till såväl försäljning som lönsamhet, framförallt när LightAirs nya produkter når marknaderna.
Joakim Hansson, VD i LightAir
Under hösten och vintern faller många av de långsiktiga förstärkningarna på plats. Vi ser fram emot ett effektivare försäljningsnätverk, en förstärkt organisation, en lägre kostnadskostym än tidigare och ett bredare produktsortiment inom luftrening och viruskontroll för såväl människor som djur. Dessa förstärkningar öppnar upp stora möjligheter för LightAir.
Joakim Hansson, VD i LightAir
Jag vill tacka alla befintliga aktieägare som har deltagit i emissionen för sitt fortsatta stöd och hälsa nya aktieägare varmt välkomna. Vi befinner oss i en spännande period i bolagets utveckling och vi ser nu fram emot att ta nästa steg i implementeringen av den nya affärsplanen genom lansering av de första produkterna i CellFlow-familjen
Joakim Hansson, VD i LightAir
Som verkställande direktör för LightAir är jag stolt över det vi har åstadkommit hittills. Med över 170 000 sålda IonFlow-produkter har vi kunnat visa att Bolaget har förmåga och kapacitet att driva sin verksamhet med en långsiktig affärsmodell. Med lansering av produkter med CellFlow-teknologin når vi nya marknadssegment och vi tror på en snabb tillväxtkurva. Det är ett nytt LightAir som växer fram
Joakim Hansson, VD i LightAir
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera