Dela

Om oss

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

Länkar

Citat

Utifrån löpande lärdomar och successiva framgångar på vår svenska hemmamarknad bygger vi vidare och fokuserar på utvalda nyckelmarknader. Vi ser fram mot ett långsiktigt samarbete och kommer löpande komplettera med ytterligare distributörer för vår internationella expansion inom segmentet.
Lars Liljeholm, vd på LightAir
Genom nära kontakt med beslutsfattare i nyckelsegmenten har vi utvecklat marknadens spetsigaste tjänsteerbjudande. Skola och kontor passar särskilt bra då vår lösning för luftrening opererar med en ljudnivå som ligger minst 50% under konkurrenterna.
Joakim Hansson, affärsområdeschef LightAir Professional Solutions
Vi ligger mitt i Stockholms innerstad och är medvetna om att vi verkar i en miljö som är extra utsatt för trafikföroreningar. Det är viktigt att eleverna håller sig friska, orkar med skoldagen och inte blir trötta av dålig luft.
Jonas Persson, projektansvarig på Enskilda Gymnasiet
Vi ser att vår strategiska plan lovar gott och börjar bära frukt, samtidigt som vi har en lång väg med härliga utmaningar framför oss. Professional Solutions kommer vara motorn i vår framtida tillväxt. Genom en alltmer framgångsrik hemmamarknad lägger vi grunden för internationell etablering på utvalda nyckelmarknader.
Lars Liljeholm, vd på LightAir
Vi genererade en orderingång på över 31 MSEK för 2020, en ökning med 140 procent.
Lars Liljeholm, VD i LightAir AB (publ)
Vi har tagit fram varianter av pseudovirus där vi kopierat hur coronavirus angriper och tar sig in i celler. Slutsatsen är att IonFlow har en tydlig virushämmande effekt redan efter 30 minuters användning då vi mäter av dessa virus i droppform på ytor.
Nuria Izquierdo Useros, Supervisor/PhD på IrsiCaixa
Personligen finner jag detta extremt intressant och skulle gärna se fördjupad forskning kring hur denna teknologi kan bekämpa smittspridning. Inte minst i dessa tider, då teknologin attackerar själva viruset så att det inte längre kan infektera mänskliga celler.
Nuria Izquierdo Useros, Supervisor/PhD på IrsiCaixa
Det är oerhört stimulerande att vi nu lyckats komplettera tidigare forskning avseende såväl kontakt- som luftburen smittspridning, som verifierar vår teknologis effekt på flera undersökta virus.
Lars Liljeholm, vd på LightAir
Från mitt perspektiv finns det väldigt lite som talar för att det skulle finnas några virus som vår teknologi inte oskadliggör. Vi är stolta över att kunna bidra till minskad smittspridning av virus i hem, kontor, skolor och andra faciliteter.
Lars Liljeholm, vd på LightAir
Att i dessa tider arrangera ett stort internationellt mästerskap ställer givetvis kvaliteten på luften som andas in än mer i fokus. Det är extra kul att vi tillsammans med det svenska förbundet då kan nyttja en svenskutvecklad teknologi för effektiv luftrening.
Pierre Akterin, försäljningsansvarig på DocuPartner
Vårt fokus ligger vanligtvis på kontor och skolor. Där är vi är ständigt vinnare i vårt eget nischade mästerskap, vilket kretsar kring reningsgrad, ljudnivå och energiförbrukning.
Joakim Hansson, affärsområdeschef på LightAir
Erbjudandet lämpar sig givetvis väl även för den här typen av speciella insatser under ett arrangemang med inresta deltagare och olika gemensamma utrymmen.
Joakim Hansson, affärsområdeschef på LightAir
Som skola har vi ett stort ansvar gentemot våra elever och vår personal gällande vår arbetsmiljö. Vi har sökt och hittat en lösning för effektiv luftrening för hela skolan. Utöver luftrening har vi genom LightAir även hittat en lösning som aktivt bekämpar virus. Satsningen görs för att tillhandahålla en miljö fri från föroreningar och begränsa spridningen av virus, både när det gäller pågående pandemi som årligen återkommande influensaangrepp.
Peter Welch, ansvarig på amerikanska skolan i Bukarest
Det är fantastiskt kul att vi vunnit upphandlingen med amerikanska skolan i Bukarest. Vi erbjuder unika nivåer av driftskostnader, reningsgrad och ljudnivå för luftrening inom just skola och kontor. Framgången är ett resultat av fokuserat arbete med affärsutveckling, hårdvara och målgrupper. De skandinaviska och holländska marknaderna har visat vägen de senaste tolv månaderna. Med dessa erfarenheter i ryggen jobbar vi intensivt med att implementera modellen på ytterligare ett antal noga utvalda nyckelmarknader, bland annat Tyskland och Storbritannien.
Joakim Hansson, affärsområdeschef på LightAir
Lokalerna våra grabbar och tjejer rör sig i innebär ofta en tuff miljö när det handlar om luften, utifrån utmaningar med mycket utrustning, svett och fukt. Mycket glädjande har vi nu hittat en lösning där vi kan installera en beprövad teknologi för att minimera luftburna virus och filtrera bort skadliga ultra-fina partiklar. Vi kommer även ha ett löpande samarbete med LightAir för att följa upp förfinad statistik kring allmän hälsa och sjukdomar bland våra spelare. En förbättrad inomhusluft har ju ett extra starkt fokus i den pandemi vi genomlider, men är även av stort intresse framledes då vi årligen under säsong utsätts för perioder med förkylningar och influensor.
K-G Stoppel, vice vd för Djurgården Hockey
Våra kunder återfinns normalt inom helt andra typer av resultatfokuserade verksamheter, såsom kontor och skolor. Samarbetet med Djurgården innebär en lite annorlunda, men synnerligen tuff, miljö gällande luftkvalitet. Vårt erbjudande genom LightAir Health+ kommer även i dessa lokaler snabbt ge förbättrade förutsättningar för förbättrad prestation och sänkt sjukfrånvaro.
Lars Liljeholm, vd för LightAir AB (publ)
Vi bedömer möjligheterna till en växande och lönsam verksamhet utifrån dagens utgångsläge som mycket goda.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Abonnemangen inom erbjudandet Health+ uppgår idag till cirka 180 abonnemang med intäkter om cirka 1,1 MSEK per år. Med en förväntad livslängd om minst fem år uppskattas det totala värdet för LightAir således överstiga 5 MSEK.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Det är återigen glädjande att konstatera det anmärkningsvärda intresset för våra unika teknologier och de möjligheter som LightAir har framför sig. Utvecklingen pågår för fullt med att utveckla nästkommande generation av premiumprodukter inom luftrening för inomhusmiljö. I och med denna emission kommer vi dessutom kunna intensifiera försäljning samt marknadsföring väsentligt. Ökad försäljning leder också till att tillverknings- och leveranskapacitet måste säkras upp vilket kommer att underlättas tack vare dessa emissioner.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Den samlade vetenskapen, liksom internationella myndigheter, är numera tämligen överens om att spridning av virus sker via luft, och att detta även gäller COVID.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Vår teknologi oskadliggör virus direkt och kontinuerligt redan i luften. Den effekten är inte jämförbar med luftrenare av konventionell fläkt- och filterteknik, som endast kan bidra till att reducera men ej förhindra smittspridning.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Det finns stora likheter men självfallet även skillnader mellan olika sorters virus. Det är glädjande att vi nu har skapat möjligheten att utreda IonFlows effektivitet även mot specifika coronavirus. Det är naturligtvis mycket intressant att komplettera djupstudien från Karolinska Institutet, som tydligt påvisat att teknologin förhindrar smittspridning av undersökta virus.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Intensifierad satsning och utveckling av bolaget under nuvarande marknadssituation är optimalt för bolagets ägare. Emissionerna möjliggör att LightAir kan öka tempot i produktutveckling samt marknadsföring och försäljning. Bolaget kan därmed snabbare bredda produktportföljen med världsledande produkter baserade på CellFlow-teknologin. Samtidigt ökar vi investeringar i marknadsföring och försäljningsarbetet. Med utökat sortiment och förstärkt organisation kan vi expandera vår verksamhet på en global marknad med en årlig ökningstakt över 10 procent. E-handel har blivit allt viktigare även för LightAir och där kommer ytterligare resurser att investeras. Ambitionen är att öka försäljningen med hjälp av de försäljningskanaler som växer starkast och som ger den största marginalfördelen.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Vi är också glada att få med Ilija Batljan som investerar tolv miljoner kronor i bolaget, vilket vi ser som ett bevis för den potential vår teknologi har.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Intensifierad satsning och utveckling av bolaget under nuvarande marknadssituation är optimalt för bolagets ägare. Emissionerna möjliggör att LightAir kan öka tempot i produktutveckling samt marknadsföring och försäljning. Bolaget kan därmed snabbare bredda produktportföljen med världsledande produkter baserade på CellFlow-teknologin. Samtidigt ökar vi investeringar i marknadsföring och försäljningsarbetet. Med utökat sortiment och förstärkt organisation kan vi expandera vår verksamhet på en global marknad med en årlig ökningstakt över 10 procent. E-handel har blivit allt viktigare även för LightAir och där kommer ytterligare resurser att investeras. Ambitionen är att öka försäljningen med hjälp av de försäljningskanaler som växer starkast och som ger den största marginalfördelen.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Vi är också glada att få med Ilija Batljan som investerar tolv miljoner kronor i bolaget, vilket vi ser som ett bevis för den potential vår teknologi har.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Vi har ett unikt erbjudande och tillsammans med våra partners förbättrar vi dagligen luftkvaliteten på arbetsplatser samt skolor. B2B är ett tämligen nytt område för oss och Facility Management är som bransch mycket intressant och viktig för att nå ut brett med dessa lösningar.
Joakim Hansson, affärsområdeschef på LightAir
Vi har på nära håll sett hur våra kunder erhåller en unik och flexibel tjänst. Den levererar stort och verkligt värde på såväl bolags- som individnivå. Det är väldigt kul att erbjudandet erhåller detta erkännande från branschen.
Mattias Wahlgren, Group Innovation Manager – Technology, på Coor
Genom välrenommerade IFMA:s pris till årets innovation får vi givetvis extra bra medvind på såväl vår nordiska hemmamarknad som i vår internationella utrullning av konceptet.
Joakim Hansson, affärsområdeschef på LightAir
Samarbete med innovativa partners som LightAir adderar till Coors tjänsteportfölj och ambitionen att alltid erbjuda våra kunder marknadens allra bästa tjänster och leveranser.
Mattias Wahlgren, Group Innovation Manager – Technology, på Coor
Vi befinner oss i den andra vågen av den rådande coronapandemin, där vår prioritering hela tiden är att tillmötesgå våra kunder gällande leveranser. Efterfrågan på vårt produktsortiment med IonFlow och CellFlow är fortsatt hög, vilket innebär fortsatta ansträngningar för att säkerställa och öka leveranskapaciteten. Tillsammans med Josab ser vi möjligheten att expandera väsentligt inom Europa och ta vara på det marknadsläge som nu råder. Deras ambition att i framtiden på licens tillverka produkter innebär för LightAir en minskad risk för händelser som påverkar produktionskapaciteten negativt. Vi ser också att förståelsen för luftkvaliténs betydelse och dess inverkan på människors hälsa ökar väsentligt, vilket bidrar till att intresset för våra unika och världsledande teknologier får ytterligare uppmärksamhet.
Lars Liljeholm, VD i LightAir AB (publ)
Vi är väldigt glada för samarbetet med LightAir och deras innovativa produkter inom luftrening som också ligger rätt i tiden med hänvisning till den pågående pandemin.
Henry Koskela, VD i Josab Water Solutions AB (publ)
The Health+ concept of dual protection against airborne virus and air pollution brings unique value to customers thinking about how to best prepare their schools and offices for the return of their employees and students. Our concept of offering this as a service resonates with their needs and we are constantly adding subscribers to our fleet.
Rob Jansen, grundare och VD på Habitat Solutions
Vi har inom Professional Solutions det senaste året jobbat med att utveckla affären från försäljning av hårdvara till fokus på värden och ren luft som en tjänst. Genom att erbjuda hälsosam luft som en prenumeration utan bindningstid har Habitat Solution i Benelux visat målgruppen att vi förstår hur kunderna fungerar. Vi är stolta över vårt samarbete med Habitat Solutions och naturligtvis glada över att få tydliga bevis på att LightAir Health+ är ett vinnande koncept, både som tjänst och som hårdvara.
Joakim Hansson, Affärsområdeschef LightAir Professional Solutions
För LightAir betyder konceptet Health+ en mycket intressant ny affärsmodell med återkommande intäkter. LightAir har uppnått över 100 nya Health+ abonnemang. LightAir förväntar sig en ökande abonnentbas med fasta återkommande intäkter
Lars Liljeholm, VD i LightAir
CellFlow Pro 900 har imponerande prestanda jämfört med konkurrenter inom Professional-segmentet; rening av de minsta partiklarna (inklusive virus och mikrober), stort luftflöde för att effektivt och snabbt rengöra luften i stora lokaler med låga driftskostnader och låg ljudnivå
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Möjligheterna framåt ur LightAirs perspektiv har förmodligen aldrig varit så goda som under rådande förutsättningar
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Det är glädjande att konstatera det anmärkningsvärda intresset för våra unika teknologier och de möjligheter som LightAir har framför sig. Emissionen möjliggör att kunna utveckla fler marknadsledande produkter inom både den kommersiella och professionella sektorn. Vi kommer dessutom kunna intensifiera försäljning och marknadsföring samtidigt som vi säkerställer tillverknings- och leveranskapaciteten.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Coronapandemin ger fortsatt ett stort avtryck världen över. Intresset för våra teknologier, IonFlow och CellFlow, ökar och efterfrågan på vårt produktsortiment fortsätter att vara hög, vilket innebär fortsatta ansträngningar att säkerställa och öka leverans-kapaciteten. Den minsta CellFlow-modellen, Mini 100, lanserar vi nu i ett par uppdaterade versioner för att designmässigt möta ytterligare kundsegment. Vi fortsätter också att nyttja dagens marknadsläge där förståelsen och medvetenheten av luftkvaliténs betydelse för människors hälsa och välbefinnande ökar väsentligt globalt och särskilt i Europa.
LightAirs verkställande direktör Lars Liljeholm
Vi är glada att Ulf tar över ordförandeskapet. I den förändring och tillväxtfas som bolaget har framför sig bedömer vi att Ulf har en passande kompetens och profil.
Peter Holmberg, styrelseledamot i LightAir
Jag ser med tillförsikt fram emot uppdraget. LightAir har helt unika produkter i ett segment med ökande intresse och på en växande marknad. Ren inomhusluft, med hälsa och välbefinnande i fokus, får ett allt större intresse både gällande skadliga partiklar i form av luftföroreningar och luftburen smittspridning. Med våra teknologier och den nya ledningens arbete är jag övertygad om att bolaget har en spännande och viktig resa framför sig att sprida sin vision världen över.
Ulf Lindstén, ny styrelseordförande i LightAir
LightAir bearbetar i dagsläget tre marknadssegment; Consumer, Professional och Agriculture. Med ett utökat sortiment och en förnyad organisation kan vi tillsammans med vårt etablerade försäljningsnätverk som hela tiden expanderar nå stora framgångar på en marknad som har en årlig ökningstakt med över 10 procent.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Första kvartalet innebar ett intensifierat försäljnings- och marknadsarbete som i kombination med coronavirusets framfart resulterade i bolagets bästa kvartal någonsin med en ordervolym om 14 MSEK
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Jag ser verkligen fram emot att med vår organisation fortsätta expandera verksamheten så att LightAir blir ett framgångsrikt, växande och lönsamt företag
Lars Liljeholm, VD i LightAir
LightAir bearbetar i dagsläget tre marknadssegment; Consumer, Commercial och Agriculture. Med ett utökat sortiment och en förnyad organisation kan vi tillsammans med vårt etablerade försäljningsnätverk som hela tiden expanderar nå stora framgångar på en marknad som har en årlig ökningstakt med över 10 procent
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Framför oss har vi 2020 med många utmaningar, en kraftigt ökad potential och stora möjligheter för LightAir. Med stärkt organisation ser vi med stor tillförsikt fram emot att ta oss an dessa utmaningar och möjligheter för att fortsätta vår expansion.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Vi är fortfarande inne i den rådande coronapandemins framfart där vår prioritering är att tillmötesgå våra kunder gällande leveranser. Efterfrågan på vårt produktsortiment med IonFlow och CellFlow är fortsatt hög, vilket innebär fortsatta ansträngningar för att säkerställa och öka leverans-kapaciteten, vilket bidrar till en ökad försäljning. Vi fortsätter också att nyttja det marknadsläge som nu råder, där vi ser att förståelsen för luftkvaliténs betydelse och dess inverkan på människors hälsa ökar väsentligt.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Vi är naturligtvis mycket glada över senaste tidens ökade intresse från såväl kunder som aktieägare även om vi inte under rådande omständigheter kan tillgodose allas önskemål fullt ut. Det har dock underlättat våra ansträngningar att nå ut med information om våra produkter och våra unika teknologier. Men den viktigaste utmaningen är trots allt att nyttja efterfrågan på våra produkter för ökad försäljning och leveranskapacitet.
LightAirs verkställande direktör Lars Liljeholm
De får säga vad de vill på Folkhälsomyndigheten – jag vidhåller att viruset finns i luften, för det är på det sättet som det kan förmedlas över till någon annan.
Lennart Svensson, professor i molekylär virologi vid Linköpings universitet
Jag följde forskningsstudien på nära håll under 2007 till publiceringen i Nature 2015. Jag kan därför med säkerhet intyga att den i rapporten specifikt angivna ”ion-flow ionizing technology from LightAir AB” är densamma som LightAir fortfarande använder i sina kommersiella IonFlow-produkter.
Bengt Holmqvist, styrelseordförande i LightAir
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera