Dela

Om oss

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

Kalender

24 feb29 augLänkar

Citat

Vi märker av en växande efterfrågan för CellFlow-teknologin i skolmiljöer. Det är givetvis positivt att såväl upphandlingsenheter som lärare och elever uppmärksammar fördelarna som teknologin erbjuder.
Patrik Schillerström, Trä & Miljö AB
LightAirs framtid kretsar mycket kring hur vi nu ställer om till att fokusera vår långsiktiga tillväxtstrategi på B2B och tillhandahålla ren luft till skolor, kontor och industrier. Det är väldigt glädjande att dessa fyra kommuner nu har tagit in luftrening i sin centrala upphandling och specificerat en väl beprövad lösning i form av vår CellFlow-teknologi.
Lars Liljeholm, VD på LightAir
Utan några lokala resurser, samt med ett högre inköpspris för de enskilda produkterna, så vinner vi affären hos Lignacite genom deras enkla analys av de totala livscykelkostnaderna. Skämtsamt brukar vi konstatera att LightAir är i luftrenarbranschen och inte filterbranschen. Detta tjänar våra kunder på, då vare sig vår affärsmodell eller teknologi bygger på ständiga filterbyten. Men framför allt kräver våra luftrenare en bråkdel så mycket energi för att leverera högsta tänkbara reningsgrad.
Roger Sogge, COO på LightAir
Vi är mitt i vår långsiktiga förändring av LightAir som bolag, där vår framtida tillväxt främst återfinns inom att tillhandahålla ren luft till olika företag och organisationer genom B2B-försäljning. Att vi bedömer detta som en viktig milstolpe är främst att det handlar om det så högintressanta industriella segmentet och är vår första referens på en utpekad framtidsmarknad som den brittiska.
Lars Liljeholm, VD på LightAir
Relationen med vår holländske partner går många år tillbaka, samtidigt som Rob och Habitat på senare tid har följt LightAir genom att även de nu lagt om sin långsiktiga strategi än hårdare mot B2B-försäljning
Lars Liljeholm, vd på LightAir
Det är oerhört glädjande att man nu landat en ledande och välrenommerad butikskedja som kunder till konceptet LightAir Health+. Samarbetet innebär även att vi som leverantör breddar vår kompetens och erbjudande med anpassade takinstallationer för just butikslokaler, vilket givetvis är av stort intresse på en mängd internationella marknader
Lars Liljeholm, vd på LightAir
Under de senaste kvartalen har vi samarbetat och nogsamt utvärderat lösningen i ett antal testbutiker, varefter den aktuella affärskedjan nu beslutat sig för att installera luftrening bredare i sitt butiksnät
Rob Jansen, grundare och vd på Habitat Solutions
Jag har länge arbetat i branschen med såväl luft- som vattenrening varför jag med lätthet sett alla fördelarna med LightAirs erbjudande, gällande exempelvis reningsnivåer, elförbrukning och ljudnivåer. Slutkunden har sett dessa fördelar och jag är mycket optimistisk inför vår fortsatta bearbetning av företagsmarknaderna här i Benelux
Rob Jansen, grundare och vd på Habitat Solutions
Genom tidigare förvärv har vi förbättrat positionen inom det vi kallar Professional Solutions, som består av tyngre industriella kunder samt det kommersiella segmentet som främst utgörs av lösningar för kontor och skolor. Förvärvet har även medfört att vi numera betraktar Finland som en mycket vital del av vår nordiska hemmamarknad.
Lars Liljeholm, VD på LightAir
Vi vet vilken styrka som återfinns i CellFlow-teknologin gällande effektivitet, energiförbrukning och ljudnivåer. Antalet potentiella kunder för detta ledande erbjudande är stort i Finland. Det är mycket glädjande att vi nu kan lägga ytterligare en stor offentlig upphandling till våra vinster och ser fram emot vår fortsatta resa tillsammans med LightAir.
Sami Toivonen, VD på Industless
LightAir har en pågående diskussion angående förvärv av ett nordiskt försäljningsbolag av kommersiella och industriella luftrenare. Bolaget har de senaste åren haft en omsättning på 12–13 MSEK och 6–7 MSEK i EBITDA per år. Förvärvet skulle stärka LightAirs position på den nordiska marknaden och vidga försäljningskanalerna. Bland annat skulle drygt 1 500 abonnemang adderas, vilka årligen genererar intäkter om drygt 10 MSEK och som skulle komplettera LightAirs pågående uppbyggnad av ett kommersiellt- och industriellt affärssegment.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Genom förvärvet av LightAir Industrial AB har LightAir tillförts över 500 industriella och kommersiella prenumerationer.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Ett förvärv av detta bolag skulle innebära ett stort tillskott för LightAirs nordiska verksamhet.
Lars Liljeholm, vd på LightAir
Vi skulle förstärka och skapa en rejäl vitamininjektion för hela bolagets inriktning mot de kommersiella- och industriella segmenten. Det skulle skapas utökade säljresurser och kompetens inom Norden, samtidigt som LightAirs produktportfölj skulle ge det eventuellt förvärvade bolaget än större möjligheter genom ett vidgat erbjudande på den lokala marknaden. Sammantaget skulle vi som bolag få ett mycket positivt bidrag organisatoriskt och kunskapsmässigt, samt från första dagen addera en betydande ökning gällande omsättning, resultat och antal kunder.
Lars Liljeholm, vd på LightAir
Eftersom marknadens kunskapsnivå idag är högre än tidigare, kan vi med det unika LightAir Health+ konceptet erbjuda den kommersiella marknaden en minskad smittspridning när vi sakta återgår till det nya normala. Fortsättningsvis ökar även vårt industriella erbjudande våra marknadsytor och potential.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Att se till att kontor, skolor och industrier har ren och virusfri luft är vårt kall, och är det som driver vår tillväxtsatsning framöver. Vi ser med tillförsikt fram mot vår fortsatta marknadsbearbetning, där vi redan nu kan dra stor nytta av en bredare produktportfölj och kunna erbjuda lösningar för olika delar av våra företagskunders verksamheter.
Lars Liljeholm, vd på LightAir
Vi har länge sett fördelarna med den grundläggande CellFlow-teknologin och levererat den till åtskilliga kunder. LightAir är en viktig del av vår framtid kring att erbjuda ledande luftrening till såväl slöjdsalar som andra inomhusmiljöer runt om i Sverige.
Patrik Schillerström, projektledare och andra generationens företagare på Trä & Miljö
Det finns stora beröringspunkter mellan vår satsning på ren luft hos kommersiella kontor och skolor och den industriella målgruppen, som ofta har en mer etablerad insikt i problematiken kring luftkvalitet och ohälsosamma partiklar.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Numera har vi egen tillverkning av industriella lösningar i Åkersberga, samtidigt som vi effektivt kan ta fram prototyper för olika framtidssatsningar. Vi har direkt sett hur detta underlättar och effektiviserar vår produktutveckling. Det har redan framkommit enklare justeringar vi kan göra för att bland annat pressa tillverkningskostnader, förbättra prestanda och förkorta ledtider.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Det gläder mig att kunna presentera ett förvärv som väsentligt stärker LightAirs position.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Cair har drygt 500 abonnemang i Finland, vilka för närvarande genererar intäkter om 4,8 MSEK årligen.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Genom den finska verksamheten ger detta något av en turboeffekt på vår omställning att rikta oss mot det kommersiella segmentet, med kontor och skolor i främsta fokus.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Vidare får vi in utökade resurser och kompetens inom produktutveckling och tillverkning, samtidigt som den industriella produktportföljen ger oss möjligheter att bygga ett nytt, framtida viktigt, affärsområde för vårt erbjudande inom luftrening och virushämning.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Vår helt egna marknadsbearbetning inom B2B är initialt inriktad på den skandinaviska hemmamarknaden, detta oavsett om vi pratar kontor och skolor eller lösningar specifikt för industrikunder.
Lars Liljeholm, VD på LightAir
På sikt skall vår B2B-försäljning vara betydligt större än den idag dominerande konsumentmarknaden. Kontor och skolor ska framgent stå för merparten av vår tillväxt, men med tiden kommer en betydande del genereras från vår nu igångsatta industrisatsning.
Lars Liljeholm, VD på LightAir
Naturligtvis vill vi minimera sjukfrånvaron och underlätta för våra elever och medarbetare att alltid kunna göra sitt bästa i våra klassrum. Pandemin har påverkat oss alla och evidens på hur teknologin oskadliggör en mängd olika virus, inklusive sars-cov-2, har varit viktiga för oss när vi valt att investera i den här lösningen.
Kevin Egan, rektor på Himalaya International School
Våra patenterade teknologier utgör basen i vårt skräddarsydda erbjudande gentemot skolor och kontor. Vårt val att fokusera på just dessa målgrupper inom det kommersiella segmentet baserar just på de stora konkurrensfördelar vi har hos dessa typer av verksamheter. I korthet renar vår teknologi bättre, längre och tystare än konkurrerande och mer konventionella lösningar.
Lars Liljeholm, vd för LightAir
LightAirs erbjudande passar oss som hand i handske. Vi har en lång tradition av samarbete med premiumleverantörer som fokuserar på teknik och produktutveckling; de som utvecklar produkter som utöver stil och status levererar exceptionell kvalitet och värde.
Eric Anderson, Director of Sales, Almo Corporation
Det handlar om en framtida stor och viktig region för oss, där den amerikanska marknaden är den näst största i världen gällande luftrening. Almo har en utmärkt position och vårt partnerskap är av långsiktig och strategisk vikt, på samma gång som det redan från dag ett innebär verklig försäljning.
Roger Sogge, COO, LightAir
Vi har mycket folk som rör sig på begränsade ytor och där miljön ofta är tuff utifrån luftkvalitet samt utmaningar med mycket svett, fukt och utrustning.
Henrik Jurelius, sportchef för AIK Fotboll
Genom LightAir Health+ har vi nu en lösning med beprövad teknologi, vilken minimerar luftburna virus och som filtrerar bort skadliga partiklar. Inte minst uppskattar vi det stärkta skyddet mot smittspridning då vi ständigt utsätts för nya perioder av förkylningar och influensor. Redan vid ett enstaka förhindrat utbrott av sjukdom, exempelvis nu under säsongens avslutningsfas, kan vår investering i ren luft snart ha betalat sig många gånger om.
Henrik Jurelius, sportchef för AIK Fotboll
Vårt erbjudande är skräddarsytt för kontor och skolor, varför våra kunder normalt återfinns i andra typer av resultatfokuserade verksamheter.
Lars Liljeholm, vd för LightAir
Samarbete med en elitinriktad idrottsverksamhet som AIK Fotboll innebär en något annorlunda men klart utmanande miljö gällande luftkvalitet. De väletablerade fördelarna med vårt erbjudande – som hög reningskapacitet och låga ljudvolymer – kommer även i dessa lokaler snabbt ge förutsättningar till förbättrad prestation och sänkt sjukfrånvaro.
Lars Liljeholm, vd för LightAir
Vi har utvärderat erbjudandet på djupet och är imponerade över såväl reningskapacitet och design som själva teknologin och dess vetenskapliga evidens.
Ram Udupi, General Manager Appliance hos Jashanmal Group
Givetvis ser vi stora möjligheter då vi nu påbörjar en gemensam resa där vi ska etablera LightAirs premiumerbjudande i vår region. Jashanmal sätter en stolthet i att representera många globalt välkända och spännande innovativa premiummärken, varför LightAir passar mycket väl in i vår portfölj.
Ram Udupi, General Manager Appliance hos Jashanmal Group
Vi inleder nu samarbete med en mycket stark lokal partner, som utöver det egna butiksnätet agerar distributör gentemot mer än 1 000 ytterligare butiker i regionen.
Lars Liljeholm, vd på LightAir
Samarbetet med Jashanmal är av långsiktig strategisk vikt och bidrar redan från start positivt med konkret försäljning. Våra rötter är djupt förankrade i konsumentmarknaden och detta fortsätter vara en viktig del av vår framtid. Samtidigt har vi påbörjat en långsiktig omställning till att inrikta oss än hårdare till det kommersiella segmentet, varför vi parallellt med detta nya avtal arbetar aktivt med att skapa förutsättningar i Mellanöstern även för vårt skräddarsydda erbjudande gentemot kontor och skolor.
Lars Liljeholm, vd på LightAir
Abonnemangsförsäljning ger ett betydligt högre värde över abonnemangens livslängd jämfört med motsvarande antal sålda produktenheter.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Våra teknologier ligger väl i tiden och har grundläggande konkurrensfördelar, inte minst på de strategiskt utvalda marknader vi fokuserar på.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Att växla till en affärsmodell som bygger på abonnemangsförsäljning och därigenom öka de återkommande intäkterna ger oss en långsiktig stabilitet. Initial lägre fakturering är nödvändig i denna omställning, då modellen på sikt genererar ett betydligt bättre värde för oss och våra aktieägare.
Lars Liljeholm, vd på LightAir
Att erbjudandet Health+ vinner nya framgångar och att vi löpande dubblar antalet prenumerationer var sjätte månad är givetvis mycket tillfredsställande. Samtidigt har vi en lång och spännande resa framför oss, där vi ska etablera konceptet på nya marknader, nå högre försäljning samt öka värdet per tecknat abonnemang.
Lars Liljeholm, vd på LightAir
Utifrån löpande lärdomar och successiva framgångar på vår svenska hemmamarknad bygger vi vidare och fokuserar på utvalda nyckelmarknader. Vi ser fram mot ett långsiktigt samarbete och kommer löpande komplettera med ytterligare distributörer för vår internationella expansion inom segmentet.
Lars Liljeholm, vd på LightAir
Genom nära kontakt med beslutsfattare i nyckelsegmenten har vi utvecklat marknadens spetsigaste tjänsteerbjudande. Skola och kontor passar särskilt bra då vår lösning för luftrening opererar med en ljudnivå som ligger minst 50% under konkurrenterna.
Joakim Hansson, affärsområdeschef LightAir Professional Solutions
Vi ligger mitt i Stockholms innerstad och är medvetna om att vi verkar i en miljö som är extra utsatt för trafikföroreningar. Det är viktigt att eleverna håller sig friska, orkar med skoldagen och inte blir trötta av dålig luft.
Jonas Persson, projektansvarig på Enskilda Gymnasiet
Vi ser att vår strategiska plan lovar gott och börjar bära frukt, samtidigt som vi har en lång väg med härliga utmaningar framför oss. Professional Solutions kommer vara motorn i vår framtida tillväxt. Genom en alltmer framgångsrik hemmamarknad lägger vi grunden för internationell etablering på utvalda nyckelmarknader.
Lars Liljeholm, vd på LightAir
Vi genererade en orderingång på över 31 MSEK för 2020, en ökning med 140 procent.
Lars Liljeholm, VD i LightAir AB (publ)
Vi har tagit fram varianter av pseudovirus där vi kopierat hur coronavirus angriper och tar sig in i celler. Slutsatsen är att IonFlow har en tydlig virushämmande effekt redan efter 30 minuters användning då vi mäter av dessa virus i droppform på ytor.
Nuria Izquierdo Useros, Supervisor/PhD på IrsiCaixa
Personligen finner jag detta extremt intressant och skulle gärna se fördjupad forskning kring hur denna teknologi kan bekämpa smittspridning. Inte minst i dessa tider, då teknologin attackerar själva viruset så att det inte längre kan infektera mänskliga celler.
Nuria Izquierdo Useros, Supervisor/PhD på IrsiCaixa
Det är oerhört stimulerande att vi nu lyckats komplettera tidigare forskning avseende såväl kontakt- som luftburen smittspridning, som verifierar vår teknologis effekt på flera undersökta virus.
Lars Liljeholm, vd på LightAir
Från mitt perspektiv finns det väldigt lite som talar för att det skulle finnas några virus som vår teknologi inte oskadliggör. Vi är stolta över att kunna bidra till minskad smittspridning av virus i hem, kontor, skolor och andra faciliteter.
Lars Liljeholm, vd på LightAir
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera