Citat

Eftersom marknadens kunskapsnivå idag är högre än tidigare, kan vi med det unika LightAir Health+ konceptet erbjuda den kommersiella marknaden en minskad smittspridning när vi sakta återgår till det nya normala. Fortsättningsvis ökar även vårt industriella erbjudande våra marknadsytor och potential.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Att se till att kontor, skolor och industrier har ren och virusfri luft är vårt kall, och är det som driver vår tillväxtsatsning framöver. Vi ser med tillförsikt fram mot vår fortsatta marknadsbearbetning, där vi redan nu kan dra stor nytta av en bredare produktportfölj och kunna erbjuda lösningar för olika delar av våra företagskunders verksamheter.
Lars Liljeholm, vd på LightAir
Vi har länge sett fördelarna med den grundläggande CellFlow-teknologin och levererat den till åtskilliga kunder. LightAir är en viktig del av vår framtid kring att erbjuda ledande luftrening till såväl slöjdsalar som andra inomhusmiljöer runt om i Sverige.
Patrik Schillerström, projektledare och andra generationens företagare på Trä & Miljö
Det finns stora beröringspunkter mellan vår satsning på ren luft hos kommersiella kontor och skolor och den industriella målgruppen, som ofta har en mer etablerad insikt i problematiken kring luftkvalitet och ohälsosamma partiklar.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Numera har vi egen tillverkning av industriella lösningar i Åkersberga, samtidigt som vi effektivt kan ta fram prototyper för olika framtidssatsningar. Vi har direkt sett hur detta underlättar och effektiviserar vår produktutveckling. Det har redan framkommit enklare justeringar vi kan göra för att bland annat pressa tillverkningskostnader, förbättra prestanda och förkorta ledtider.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Det gläder mig att kunna presentera ett förvärv som väsentligt stärker LightAirs position.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Cair har drygt 500 abonnemang i Finland, vilka för närvarande genererar intäkter om 4,8 MSEK årligen.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Genom den finska verksamheten ger detta något av en turboeffekt på vår omställning att rikta oss mot det kommersiella segmentet, med kontor och skolor i främsta fokus.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Vidare får vi in utökade resurser och kompetens inom produktutveckling och tillverkning, samtidigt som den industriella produktportföljen ger oss möjligheter att bygga ett nytt, framtida viktigt, affärsområde för vårt erbjudande inom luftrening och virushämning.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Vår helt egna marknadsbearbetning inom B2B är initialt inriktad på den skandinaviska hemmamarknaden, detta oavsett om vi pratar kontor och skolor eller lösningar specifikt för industrikunder.
Lars Liljeholm, VD på LightAir
På sikt skall vår B2B-försäljning vara betydligt större än den idag dominerande konsumentmarknaden. Kontor och skolor ska framgent stå för merparten av vår tillväxt, men med tiden kommer en betydande del genereras från vår nu igångsatta industrisatsning.
Lars Liljeholm, VD på LightAir
Naturligtvis vill vi minimera sjukfrånvaron och underlätta för våra elever och medarbetare att alltid kunna göra sitt bästa i våra klassrum. Pandemin har påverkat oss alla och evidens på hur teknologin oskadliggör en mängd olika virus, inklusive sars-cov-2, har varit viktiga för oss när vi valt att investera i den här lösningen.
Kevin Egan, rektor på Himalaya International School
Våra patenterade teknologier utgör basen i vårt skräddarsydda erbjudande gentemot skolor och kontor. Vårt val att fokusera på just dessa målgrupper inom det kommersiella segmentet baserar just på de stora konkurrensfördelar vi har hos dessa typer av verksamheter. I korthet renar vår teknologi bättre, längre och tystare än konkurrerande och mer konventionella lösningar.
Lars Liljeholm, vd för LightAir
LightAirs erbjudande passar oss som hand i handske. Vi har en lång tradition av samarbete med premiumleverantörer som fokuserar på teknik och produktutveckling; de som utvecklar produkter som utöver stil och status levererar exceptionell kvalitet och värde.
Eric Anderson, Director of Sales, Almo Corporation
Det handlar om en framtida stor och viktig region för oss, där den amerikanska marknaden är den näst största i världen gällande luftrening. Almo har en utmärkt position och vårt partnerskap är av långsiktig och strategisk vikt, på samma gång som det redan från dag ett innebär verklig försäljning.
Roger Sogge, COO, LightAir
Vi har mycket folk som rör sig på begränsade ytor och där miljön ofta är tuff utifrån luftkvalitet samt utmaningar med mycket svett, fukt och utrustning.
Henrik Jurelius, sportchef för AIK Fotboll
Genom LightAir Health+ har vi nu en lösning med beprövad teknologi, vilken minimerar luftburna virus och som filtrerar bort skadliga partiklar. Inte minst uppskattar vi det stärkta skyddet mot smittspridning då vi ständigt utsätts för nya perioder av förkylningar och influensor. Redan vid ett enstaka förhindrat utbrott av sjukdom, exempelvis nu under säsongens avslutningsfas, kan vår investering i ren luft snart ha betalat sig många gånger om.
Henrik Jurelius, sportchef för AIK Fotboll
Vårt erbjudande är skräddarsytt för kontor och skolor, varför våra kunder normalt återfinns i andra typer av resultatfokuserade verksamheter.
Lars Liljeholm, vd för LightAir
Samarbete med en elitinriktad idrottsverksamhet som AIK Fotboll innebär en något annorlunda men klart utmanande miljö gällande luftkvalitet. De väletablerade fördelarna med vårt erbjudande – som hög reningskapacitet och låga ljudvolymer – kommer även i dessa lokaler snabbt ge förutsättningar till förbättrad prestation och sänkt sjukfrånvaro.
Lars Liljeholm, vd för LightAir
Vi har utvärderat erbjudandet på djupet och är imponerade över såväl reningskapacitet och design som själva teknologin och dess vetenskapliga evidens.
Ram Udupi, General Manager Appliance hos Jashanmal Group
Givetvis ser vi stora möjligheter då vi nu påbörjar en gemensam resa där vi ska etablera LightAirs premiumerbjudande i vår region. Jashanmal sätter en stolthet i att representera många globalt välkända och spännande innovativa premiummärken, varför LightAir passar mycket väl in i vår portfölj.
Ram Udupi, General Manager Appliance hos Jashanmal Group
Vi inleder nu samarbete med en mycket stark lokal partner, som utöver det egna butiksnätet agerar distributör gentemot mer än 1 000 ytterligare butiker i regionen.
Lars Liljeholm, vd på LightAir
Samarbetet med Jashanmal är av långsiktig strategisk vikt och bidrar redan från start positivt med konkret försäljning. Våra rötter är djupt förankrade i konsumentmarknaden och detta fortsätter vara en viktig del av vår framtid. Samtidigt har vi påbörjat en långsiktig omställning till att inrikta oss än hårdare till det kommersiella segmentet, varför vi parallellt med detta nya avtal arbetar aktivt med att skapa förutsättningar i Mellanöstern även för vårt skräddarsydda erbjudande gentemot kontor och skolor.
Lars Liljeholm, vd på LightAir
Abonnemangsförsäljning ger ett betydligt högre värde över abonnemangens livslängd jämfört med motsvarande antal sålda produktenheter.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Våra teknologier ligger väl i tiden och har grundläggande konkurrensfördelar, inte minst på de strategiskt utvalda marknader vi fokuserar på.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Att växla till en affärsmodell som bygger på abonnemangsförsäljning och därigenom öka de återkommande intäkterna ger oss en långsiktig stabilitet. Initial lägre fakturering är nödvändig i denna omställning, då modellen på sikt genererar ett betydligt bättre värde för oss och våra aktieägare.
Lars Liljeholm, vd på LightAir
Att erbjudandet Health+ vinner nya framgångar och att vi löpande dubblar antalet prenumerationer var sjätte månad är givetvis mycket tillfredsställande. Samtidigt har vi en lång och spännande resa framför oss, där vi ska etablera konceptet på nya marknader, nå högre försäljning samt öka värdet per tecknat abonnemang.
Lars Liljeholm, vd på LightAir
Utifrån löpande lärdomar och successiva framgångar på vår svenska hemmamarknad bygger vi vidare och fokuserar på utvalda nyckelmarknader. Vi ser fram mot ett långsiktigt samarbete och kommer löpande komplettera med ytterligare distributörer för vår internationella expansion inom segmentet.
Lars Liljeholm, vd på LightAir
Genom nära kontakt med beslutsfattare i nyckelsegmenten har vi utvecklat marknadens spetsigaste tjänsteerbjudande. Skola och kontor passar särskilt bra då vår lösning för luftrening opererar med en ljudnivå som ligger minst 50% under konkurrenterna.
Joakim Hansson, affärsområdeschef LightAir Professional Solutions
Vi ligger mitt i Stockholms innerstad och är medvetna om att vi verkar i en miljö som är extra utsatt för trafikföroreningar. Det är viktigt att eleverna håller sig friska, orkar med skoldagen och inte blir trötta av dålig luft.
Jonas Persson, projektansvarig på Enskilda Gymnasiet
Vi ser att vår strategiska plan lovar gott och börjar bära frukt, samtidigt som vi har en lång väg med härliga utmaningar framför oss. Professional Solutions kommer vara motorn i vår framtida tillväxt. Genom en alltmer framgångsrik hemmamarknad lägger vi grunden för internationell etablering på utvalda nyckelmarknader.
Lars Liljeholm, vd på LightAir
Vi genererade en orderingång på över 31 MSEK för 2020, en ökning med 140 procent.
Lars Liljeholm, VD i LightAir AB (publ)
Vi har tagit fram varianter av pseudovirus där vi kopierat hur coronavirus angriper och tar sig in i celler. Slutsatsen är att IonFlow har en tydlig virushämmande effekt redan efter 30 minuters användning då vi mäter av dessa virus i droppform på ytor.
Nuria Izquierdo Useros, Supervisor/PhD på IrsiCaixa
Personligen finner jag detta extremt intressant och skulle gärna se fördjupad forskning kring hur denna teknologi kan bekämpa smittspridning. Inte minst i dessa tider, då teknologin attackerar själva viruset så att det inte längre kan infektera mänskliga celler.
Nuria Izquierdo Useros, Supervisor/PhD på IrsiCaixa
Det är oerhört stimulerande att vi nu lyckats komplettera tidigare forskning avseende såväl kontakt- som luftburen smittspridning, som verifierar vår teknologis effekt på flera undersökta virus.
Lars Liljeholm, vd på LightAir
Från mitt perspektiv finns det väldigt lite som talar för att det skulle finnas några virus som vår teknologi inte oskadliggör. Vi är stolta över att kunna bidra till minskad smittspridning av virus i hem, kontor, skolor och andra faciliteter.
Lars Liljeholm, vd på LightAir
Att i dessa tider arrangera ett stort internationellt mästerskap ställer givetvis kvaliteten på luften som andas in än mer i fokus. Det är extra kul att vi tillsammans med det svenska förbundet då kan nyttja en svenskutvecklad teknologi för effektiv luftrening.
Pierre Akterin, försäljningsansvarig på DocuPartner
Vårt fokus ligger vanligtvis på kontor och skolor. Där är vi är ständigt vinnare i vårt eget nischade mästerskap, vilket kretsar kring reningsgrad, ljudnivå och energiförbrukning.
Joakim Hansson, affärsområdeschef på LightAir
Erbjudandet lämpar sig givetvis väl även för den här typen av speciella insatser under ett arrangemang med inresta deltagare och olika gemensamma utrymmen.
Joakim Hansson, affärsområdeschef på LightAir
Som skola har vi ett stort ansvar gentemot våra elever och vår personal gällande vår arbetsmiljö. Vi har sökt och hittat en lösning för effektiv luftrening för hela skolan. Utöver luftrening har vi genom LightAir även hittat en lösning som aktivt bekämpar virus. Satsningen görs för att tillhandahålla en miljö fri från föroreningar och begränsa spridningen av virus, både när det gäller pågående pandemi som årligen återkommande influensaangrepp.
Peter Welch, ansvarig på amerikanska skolan i Bukarest
Det är fantastiskt kul att vi vunnit upphandlingen med amerikanska skolan i Bukarest. Vi erbjuder unika nivåer av driftskostnader, reningsgrad och ljudnivå för luftrening inom just skola och kontor. Framgången är ett resultat av fokuserat arbete med affärsutveckling, hårdvara och målgrupper. De skandinaviska och holländska marknaderna har visat vägen de senaste tolv månaderna. Med dessa erfarenheter i ryggen jobbar vi intensivt med att implementera modellen på ytterligare ett antal noga utvalda nyckelmarknader, bland annat Tyskland och Storbritannien.
Joakim Hansson, affärsområdeschef på LightAir
Lokalerna våra grabbar och tjejer rör sig i innebär ofta en tuff miljö när det handlar om luften, utifrån utmaningar med mycket utrustning, svett och fukt. Mycket glädjande har vi nu hittat en lösning där vi kan installera en beprövad teknologi för att minimera luftburna virus och filtrera bort skadliga ultra-fina partiklar. Vi kommer även ha ett löpande samarbete med LightAir för att följa upp förfinad statistik kring allmän hälsa och sjukdomar bland våra spelare. En förbättrad inomhusluft har ju ett extra starkt fokus i den pandemi vi genomlider, men är även av stort intresse framledes då vi årligen under säsong utsätts för perioder med förkylningar och influensor.
K-G Stoppel, vice vd för Djurgården Hockey
Våra kunder återfinns normalt inom helt andra typer av resultatfokuserade verksamheter, såsom kontor och skolor. Samarbetet med Djurgården innebär en lite annorlunda, men synnerligen tuff, miljö gällande luftkvalitet. Vårt erbjudande genom LightAir Health+ kommer även i dessa lokaler snabbt ge förbättrade förutsättningar för förbättrad prestation och sänkt sjukfrånvaro.
Lars Liljeholm, vd för LightAir AB (publ)
Vi bedömer möjligheterna till en växande och lönsam verksamhet utifrån dagens utgångsläge som mycket goda.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Abonnemangen inom erbjudandet Health+ uppgår idag till cirka 180 abonnemang med intäkter om cirka 1,1 MSEK per år. Med en förväntad livslängd om minst fem år uppskattas det totala värdet för LightAir således överstiga 5 MSEK.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Det är återigen glädjande att konstatera det anmärkningsvärda intresset för våra unika teknologier och de möjligheter som LightAir har framför sig. Utvecklingen pågår för fullt med att utveckla nästkommande generation av premiumprodukter inom luftrening för inomhusmiljö. I och med denna emission kommer vi dessutom kunna intensifiera försäljning samt marknadsföring väsentligt. Ökad försäljning leder också till att tillverknings- och leveranskapacitet måste säkras upp vilket kommer att underlättas tack vare dessa emissioner.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Den samlade vetenskapen, liksom internationella myndigheter, är numera tämligen överens om att spridning av virus sker via luft, och att detta även gäller COVID.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Vår teknologi oskadliggör virus direkt och kontinuerligt redan i luften. Den effekten är inte jämförbar med luftrenare av konventionell fläkt- och filterteknik, som endast kan bidra till att reducera men ej förhindra smittspridning.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Det finns stora likheter men självfallet även skillnader mellan olika sorters virus. Det är glädjande att vi nu har skapat möjligheten att utreda IonFlows effektivitet även mot specifika coronavirus. Det är naturligtvis mycket intressant att komplettera djupstudien från Karolinska Institutet, som tydligt påvisat att teknologin förhindrar smittspridning av undersökta virus.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Intensifierad satsning och utveckling av bolaget under nuvarande marknadssituation är optimalt för bolagets ägare. Emissionerna möjliggör att LightAir kan öka tempot i produktutveckling samt marknadsföring och försäljning. Bolaget kan därmed snabbare bredda produktportföljen med världsledande produkter baserade på CellFlow-teknologin. Samtidigt ökar vi investeringar i marknadsföring och försäljningsarbetet. Med utökat sortiment och förstärkt organisation kan vi expandera vår verksamhet på en global marknad med en årlig ökningstakt över 10 procent. E-handel har blivit allt viktigare även för LightAir och där kommer ytterligare resurser att investeras. Ambitionen är att öka försäljningen med hjälp av de försäljningskanaler som växer starkast och som ger den största marginalfördelen.
Lars Liljeholm, VD i LightAir