Citat

Orderingången ökade med 28 procent för 2023 jämfört med 2022.
Peter Svensk, VD
Försäljningen ökade med 39 procent för halvåret jämfört med andra halvåret 2022.
Peter Svensk, VD i LightAir AB (publ)
Antal avslut och testinstallationer ökade under halvårets avslutande del och vi har höga försäljningsambitioner framgent.
Peter Svensk, VD i LightAir AB (publ)
Detta är en ren administrativ justering som renodlar vår koncernstruktur.
Peter Svensk, VD i LightAir
Vi behöver givetvis informera om dotterbolag som försvinner, och ingen verksamhet bedrivs i dessa bolag så avvecklingen av dem påverkar inte LightAir. Detta är en naturlig utveckling på vår konsolidering av patent och rättigheter och vår starka fokusering på B2B och inte minst industriell luftrening.
Peter Svensk, VD i LightAir
Vi är väldigt glada över att Otto vill ansluta till LightAir och bidra med sin kunskap och sitt kontaktnät. Otto har varit med och grundat och byggt upp Train Alliance och tagit bolaget till Nasdaq First North. Hans erfarenhet från entreprenörsbolag är stor och omfattande, samtidigt som han har erfarenhet från noterade bolag och de utmaningar som det innebär.
Ulf Lindstén, styrelseordförande i LightAir
Vi i styrelsen och bland LightAirs större aktieägare vill rikta ett stort tack till Peter Holmberg för hans insatser i styrelsen i LightAir under många år. Vi ser fram emot att fortsätta ta del av Peters insatser i verksamheten och framförallt i arbetet med produktutveckling och tillverkning av det industriella sortimentet.
Ulf Lindstén, styrelseordförande i LightAir
Möjligheterna är stora och viljan att lyckas än större — tillsammans bygger vi nu nytt och ser till att nyttja den bas vi lagt för framtida framgångar under kommande år.
Peter Svensk, vd i LightAir
Om vi kan lösa de tekniska utmaningarna att kontinuerligt och kostnadseffektivt rena inomhusluft och tilluft i den här typen av operationsmiljöer och vårdlokaler så hjälper vi helt enkelt till att möjliggöra effektiv vård, minska lidande och till och med rädda liv.
Lars Ekberg, professor i inneklimatteknik vid avdelningen för installationsteknik på Chalmers
Utmaningen är att skapa hög luftrenhet, trots ogynnsamma förhållanden och med såväl effektiva som flexibla lösningar, utan att de vare sig är skrymmande, energislukande eller ens direkt ljudalstrande. Kan vi säkerställa en enkel och mobil, likväl effektiv, teknisk lösning för att rena luften i sådana här miljöer så är behovet både stort och globalt.
Daniel Olsson, projektledare CIT (Chalmers Industriteknik)
Oavsett miljö vet vi att vår teknologi kontra konventionella lösningar har stora fördelar gällande att leverera ledande reningsgrader till förkrossande låg energiförbrukning. Givetvis är det med stolthet vi nu medverkar i detta forskningsprojekt med syftet att skapa bättre vårdmöjligheter, utifrån höga kravbilder, i dessa emellanåt rent livsavgörande miljöer.
Peter Svensk, vd på LightAir
Det ska vara enkelt att skapa sig ett bra inomhusklimat och vi strävar efter att göra det ännu enklare. LightAirs produkter gör just detta genom deras funktionalitet samt minimala krav på underhåll. Genom detta nya samarbete får vi en än bredare och alltmer komplett portfölj som vi kan sälja genom vårt stora nätverk av återförsäljare.
Johan Öberg, vd på Albion
Vi fullföljer vår långsiktiga strategiska plan där den egna direktförsäljningen inriktas allt hårdare mot B2B-segmenten, och då den industriella målgruppen i synnerhet. Genom detta samarbete med Albion fortsätter vi vår renodling och skapar än större förutsättningar för fokuserade framgångar och skapandet av långsiktigt aktieägarvärde.
Peter Svensk, vd på LightAir
Habitat och deras dedikerade arbete i Benelux är en viktig del i vår långsiktiga strategi att bli ett allt större och mer framgångsrikt luftreningsbolag inom B2B.
Peter Svensk, vd på LightAir
Liksom LightAir har man börjat fokusera allt hårdare på just kommersiella och industriella kundsegment. Inledningsvis har detta skapat affärer främst med skolor och intressenter inom tillverkande industrier. Extra kittlande i just detta fall är att man på kort tid gått från två till nu sammanlagt åtta skolor, samtidigt som den aktuella stiftelsen totalt driver ett åttiotal skolor i regionen. Habitats framgångar gynnar oss i form av konkreta beställningar, samtidigt som våra löpande kontakter med vännerna i Rotterdam ständigt stärker oss i tilltron på vår uttalade strategi inriktad på B2B.
Peter Svensk, vd på LightAir
Det kan inte nog understrykas hur viktig vår nordiska hemmamarknad är och hur intressant just Finland är för oss som bolag — idag och på sikt.
Peter Svensk, vd på LightAir
Extra stimulerande när vår ledande teknologi i kombination med investering i djupa kundrelationer lönar sig och vi kan förlänga pågående prenumerationer på detta vis.
Klaus Hirvonen, Country Manager för LightAirs finländska verksamhet
Tillsammans kommer vi, genom egen direktförsäljning såväl som via nya partners, intensifiera vår finländska närvaro under det kommande året även inom det rent industriella erbjudandet.
Peter Svensk, vd på LightAir
Peter har sedan i höstas framgångsrikt ansvarat för LightAirs försäljning och marknad, framför allt inom B2B och industrisegmentet.
Ulf Lindstén, styrelseordförande för LightAir
Lars Liljeholm har varit instrumental i vårt arbete att inleda den strategiska omställning vi påbörjat. Tillsammans tar vi nu nästa steg mot ett ledande bolag inom kommersiell och industriell luftrening.
Ulf Lindstén, styrelseordförande för LightAir
Det är med en stor entusiasm och ödmjukhet jag möter de utmaningar och lockande möjligheter som finns i att lotsa och bygga vidare på LightAirs fastslagna strategi.
Peter Svensk, vd för LightAir
Vi har en fantastisk potential inom vår B2B-inriktade verksamhet. Vi har nu arbetat fokuserat mot den nordiska hemmamarknaden och mångdubblat vår offertstock och skördar framgångar i segmentet.
Peter Svensk, vd för LightAir
Året har varit utmanande i hela luftrenarbranschen världen över.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Arbetet fortgår med att finna presumtiva förvärvskandidater som ligger i linje med den fastlagda strategin mot de industriella och kommersiella kundsegmenten.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Sedan några år tillbaka nyttjar fyra av Elis svenska tvätterier vår teknologi. Ramavtalet är Elis enda inom luftrening och är ett direkt resultat av vårt arbete med att fördjupa existerande kundrelationer inkluderade i förra årets förvärv. Avtalet är tänkt att underlätta framtida upphandlingar, då det nu gäller löpande och innefattar luftrening till en fastställd prisbild för samtliga Elis svenska tvätterier.
Lars Liljeholm, VD på LightAir
Vi vill tacka befintliga och nya aktieägare som deltagit i emissionen och därmed gett oss förtroendet att skapa aktieägarvärde i ett utmanande kapitalmarknadsklimat. Genom företrädesemissionen har vi nu ökat vår kapacitet för att ytterligare accelerera vår tillväxt och vidareutveckla vårt fokus på förvärv och affärsutveckling i enlighet med vår strategi inom B2B-försäljning.
LightAirs VD, Lars Liljeholm
Vi märker av en växande efterfrågan för CellFlow-teknologin i skolmiljöer. Det är givetvis positivt att såväl upphandlingsenheter som lärare och elever uppmärksammar fördelarna som teknologin erbjuder.
Patrik Schillerström, Trä & Miljö AB
LightAirs framtid kretsar mycket kring hur vi nu ställer om till att fokusera vår långsiktiga tillväxtstrategi på B2B och tillhandahålla ren luft till skolor, kontor och industrier. Det är väldigt glädjande att dessa fyra kommuner nu har tagit in luftrening i sin centrala upphandling och specificerat en väl beprövad lösning i form av vår CellFlow-teknologi.
Lars Liljeholm, VD på LightAir
Utan några lokala resurser, samt med ett högre inköpspris för de enskilda produkterna, så vinner vi affären hos Lignacite genom deras enkla analys av de totala livscykelkostnaderna. Skämtsamt brukar vi konstatera att LightAir är i luftrenarbranschen och inte filterbranschen. Detta tjänar våra kunder på, då vare sig vår affärsmodell eller teknologi bygger på ständiga filterbyten. Men framför allt kräver våra luftrenare en bråkdel så mycket energi för att leverera högsta tänkbara reningsgrad.
Roger Sogge, COO på LightAir
Vi är mitt i vår långsiktiga förändring av LightAir som bolag, där vår framtida tillväxt främst återfinns inom att tillhandahålla ren luft till olika företag och organisationer genom B2B-försäljning. Att vi bedömer detta som en viktig milstolpe är främst att det handlar om det så högintressanta industriella segmentet och är vår första referens på en utpekad framtidsmarknad som den brittiska.
Lars Liljeholm, VD på LightAir
Relationen med vår holländske partner går många år tillbaka, samtidigt som Rob och Habitat på senare tid har följt LightAir genom att även de nu lagt om sin långsiktiga strategi än hårdare mot B2B-försäljning
Lars Liljeholm, vd på LightAir
Det är oerhört glädjande att man nu landat en ledande och välrenommerad butikskedja som kunder till konceptet LightAir Health+. Samarbetet innebär även att vi som leverantör breddar vår kompetens och erbjudande med anpassade takinstallationer för just butikslokaler, vilket givetvis är av stort intresse på en mängd internationella marknader
Lars Liljeholm, vd på LightAir
Under de senaste kvartalen har vi samarbetat och nogsamt utvärderat lösningen i ett antal testbutiker, varefter den aktuella affärskedjan nu beslutat sig för att installera luftrening bredare i sitt butiksnät
Rob Jansen, grundare och vd på Habitat Solutions
Jag har länge arbetat i branschen med såväl luft- som vattenrening varför jag med lätthet sett alla fördelarna med LightAirs erbjudande, gällande exempelvis reningsnivåer, elförbrukning och ljudnivåer. Slutkunden har sett dessa fördelar och jag är mycket optimistisk inför vår fortsatta bearbetning av företagsmarknaderna här i Benelux
Rob Jansen, grundare och vd på Habitat Solutions
Genom tidigare förvärv har vi förbättrat positionen inom det vi kallar Professional Solutions, som består av tyngre industriella kunder samt det kommersiella segmentet som främst utgörs av lösningar för kontor och skolor. Förvärvet har även medfört att vi numera betraktar Finland som en mycket vital del av vår nordiska hemmamarknad.
Lars Liljeholm, VD på LightAir
Vi vet vilken styrka som återfinns i CellFlow-teknologin gällande effektivitet, energiförbrukning och ljudnivåer. Antalet potentiella kunder för detta ledande erbjudande är stort i Finland. Det är mycket glädjande att vi nu kan lägga ytterligare en stor offentlig upphandling till våra vinster och ser fram emot vår fortsatta resa tillsammans med LightAir.
Sami Toivonen, VD på Industless
LightAir har en pågående diskussion angående förvärv av ett nordiskt försäljningsbolag av kommersiella och industriella luftrenare. Bolaget har de senaste åren haft en omsättning på 12–13 MSEK och 6–7 MSEK i EBITDA per år. Förvärvet skulle stärka LightAirs position på den nordiska marknaden och vidga försäljningskanalerna. Bland annat skulle drygt 1 500 abonnemang adderas, vilka årligen genererar intäkter om drygt 10 MSEK och som skulle komplettera LightAirs pågående uppbyggnad av ett kommersiellt- och industriellt affärssegment.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Genom förvärvet av LightAir Industrial AB har LightAir tillförts över 500 industriella och kommersiella prenumerationer.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Ett förvärv av detta bolag skulle innebära ett stort tillskott för LightAirs nordiska verksamhet.
Lars Liljeholm, vd på LightAir
Vi skulle förstärka och skapa en rejäl vitamininjektion för hela bolagets inriktning mot de kommersiella- och industriella segmenten. Det skulle skapas utökade säljresurser och kompetens inom Norden, samtidigt som LightAirs produktportfölj skulle ge det eventuellt förvärvade bolaget än större möjligheter genom ett vidgat erbjudande på den lokala marknaden. Sammantaget skulle vi som bolag få ett mycket positivt bidrag organisatoriskt och kunskapsmässigt, samt från första dagen addera en betydande ökning gällande omsättning, resultat och antal kunder.
Lars Liljeholm, vd på LightAir
Eftersom marknadens kunskapsnivå idag är högre än tidigare, kan vi med det unika LightAir Health+ konceptet erbjuda den kommersiella marknaden en minskad smittspridning när vi sakta återgår till det nya normala. Fortsättningsvis ökar även vårt industriella erbjudande våra marknadsytor och potential.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Att se till att kontor, skolor och industrier har ren och virusfri luft är vårt kall, och är det som driver vår tillväxtsatsning framöver. Vi ser med tillförsikt fram mot vår fortsatta marknadsbearbetning, där vi redan nu kan dra stor nytta av en bredare produktportfölj och kunna erbjuda lösningar för olika delar av våra företagskunders verksamheter.
Lars Liljeholm, vd på LightAir
Vi har länge sett fördelarna med den grundläggande CellFlow-teknologin och levererat den till åtskilliga kunder. LightAir är en viktig del av vår framtid kring att erbjuda ledande luftrening till såväl slöjdsalar som andra inomhusmiljöer runt om i Sverige.
Patrik Schillerström, projektledare och andra generationens företagare på Trä & Miljö
Det finns stora beröringspunkter mellan vår satsning på ren luft hos kommersiella kontor och skolor och den industriella målgruppen, som ofta har en mer etablerad insikt i problematiken kring luftkvalitet och ohälsosamma partiklar.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Numera har vi egen tillverkning av industriella lösningar i Åkersberga, samtidigt som vi effektivt kan ta fram prototyper för olika framtidssatsningar. Vi har direkt sett hur detta underlättar och effektiviserar vår produktutveckling. Det har redan framkommit enklare justeringar vi kan göra för att bland annat pressa tillverkningskostnader, förbättra prestanda och förkorta ledtider.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Det gläder mig att kunna presentera ett förvärv som väsentligt stärker LightAirs position.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Cair har drygt 500 abonnemang i Finland, vilka för närvarande genererar intäkter om 4,8 MSEK årligen.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Genom den finska verksamheten ger detta något av en turboeffekt på vår omställning att rikta oss mot det kommersiella segmentet, med kontor och skolor i främsta fokus.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Vidare får vi in utökade resurser och kompetens inom produktutveckling och tillverkning, samtidigt som den industriella produktportföljen ger oss möjligheter att bygga ett nytt, framtida viktigt, affärsområde för vårt erbjudande inom luftrening och virushämning.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Vår helt egna marknadsbearbetning inom B2B är initialt inriktad på den skandinaviska hemmamarknaden, detta oavsett om vi pratar kontor och skolor eller lösningar specifikt för industrikunder.
Lars Liljeholm, VD på LightAir