LightAir: Halvårsrapport 2023

Report this content

(NGM)

Halvårsrapport 2023

LightAir Halvårsrapport 2023
 

  • Orderingången för första halvåret uppgick till 9 110 TSEK (8 343). Orderboken vid halvårsskiftet uppgick till 6 672 TSEK (7 364), varav 6 568 TSEK (6 254) i abonnemangsintäkter kommande tolv månader.
  • Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 9 118 TSEK (7 129).
  • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, för första halvåret uppgick till -5 526 TSEK (-6 922).
  • Resultat per aktie för första halvåret uppgick till -0,09 SEK (-0,24).
  • Resultat per aktie efter utspädning för första halvåret uppgick till -0,08 SEK (-0,24).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för första halvåret uppgick till -5 313 TSEK (-5 720).
     

Fortsatt drift
LightAirs styrelse arbetar med LightAirs kapitalstruktur för fortsatt drift och arbetar aktivt med att minska kapitalbindningen. Med ökad försäljning och minskad kapitalbindning bedömer styrelsen att LightAir har kapital för kommande tolv månader.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
LightAirs valberedning föreslår nyval av Otto Persson som styrelseledamot, att beslutas på extra bolagsstämma den 11 september 2023. Otto Persson är civilekonom med stor erfarenhet av styrelsearbete och är bland annat grundare och styrelseordförande i Train Alliance, noterat på Nasdaq First North. Peter Holmberg har avböjt omval.

Styrelsen föreslår att stämman också beslutar om att minska aktiekapitalet med 33,7 MSEK för avsättning till fritt eget kapital i syfte att åstadkomma en optimal kapitalstruktur. Efter minskningen uppgår aktiekapitalet till 8,4 MSEK och kvotvärdet till 0,10 kronor.

LightAir-koncernen har ett dotterbolag och ett tidigare intressebolag som har varit licensinnehavare till CellFlow DEP-teknologin. LightAir har under det senaste året förvärvat patent och rättigheter till CellFlow DEP-teknologin och dessa två bolag fyller därför inte längre något syfte utan ska avvecklas.

 

Nyckeltal
       jan - juni jan - dec
Koncernen (TSEK) 2023 2022 2022
Nettoomsättning 9 118 7 129 13 710
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) -5 526 -6 922 -20 343
Rörelseresultat -7 352 -10 387 -49 667
Resultat före skatt -7 291 -10 212 -49 816
Periodens resultat -7 291 -12 212 -51 816
Soliditet, % 58,9 79,4 66,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 313 -5 720 -9 838
Medelantalet medarbetare 9 10 10
Aktiedata
       jan - juni jan - dec
2023 2022 2022
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,09 -0,24 -0,96
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,08 -0,24 -0,94
Eget kapital per aktie, SEK 0,26 0,95 0,34
Börskurs vid periodens slut, SEK 0,38 1,88 0,78
Genomsnittligt antal aktier (tusental) 84 164 50 164 54 091
Antal aktier vid periodens slut (tusental) 84 248 52 872 83 748

Nyckeltal - halvårsöversikt
jan - juni juli - dec jan - juni juli - dec jan - juni
Koncernen (TSEK) 2023 2022 2022 2021 2021
Nettoomsättning 9 118 6 581 7 129 8 573 8 588
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) -5 526 -13 421 -6 922 -6 436 -6 314
Rörelseresultat -7 352 -39 280 -10 387 -11 206 -9 000
Resultat före skatt -7 291 -39 604 -10 212 -11 327 -8 977
Periodens resultat -7 291 -39 604 -12 212 -13 327 -8 977
Soliditet, % 58,9 66,1 79,4 81,2 88,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 313 -4 117 -5 720 -3 630 -7 590
Medelantalet medarbetare 9 9 10 9 7

 

LightAirs VD kommenterar

Ökad omsättning samt väsentligt utökad offertstock ger goda förutsättningar

LightAir visar tillväxt under första halvåret och i vår industriella försäljning stänger vi allt fler affärer. Utvecklingen utgår dock från historiskt låga nivåer. Antalet kundmöten och utestående offerter har under perioden ökat kraftigt. Under första halvårets slut började vi även stänga allt fler upparbetade affärer efter cirka sex månaders säljcykler. Nu tar vi ansats mot ett spännande andra halvår, med stort fokus på avslut av befintliga och upparbetade dialoger med presumtiva kunder.

Steg för steg fullföljer vi LightAirs strategiska omställning med ett allt starkare erbjudande inom huvudsakligen industriell luftrening. Med fokus på fördjupad marknadsbearbetning har vi under det första halvåret tiodubblat vår offertstock samt genomfört ett flertal testinstallationer och kundavtal. 

Försäljningen ökade med 39 procent för halvåret jämfört med andra halvåret 2022. Vår strategiska omläggning visar sig genom att andelen av omsättningen från industriell luftrening ökat från 15 procent till 31 procent jämfört med föregående halvår.

Den upparbetade offertstocken samt ökad förståelse av industriella köpmönster och säljcykler förstärker tron på en gryende försäljningstillväxt.

Erfarenheter från den svenska industriella målgruppen visar på att säljcyklerna är 6-9 månader. Gällande större affärer kan säljcykeln till och med vara drygt 12 månader. Denna tidsåtgång för det konkreta säljarbetet bekräftas av de avslut vi åstadkommit under periodens avslutande månader.

Bland nya avtal som tecknats under första halvåret 2023 återfinns välrenommerade industriella kunder som Bergkvist Siljan, Heidelberg, Kulleborn & Stenström, Proplate och Sandåsa Timber. Vår samlade försäljning gentemot industrikunder uppgick till 2,8 MSEK, jämfört med 1,0 MSEK andra halvåret 2022.

Andra halvåret mycket intressant
Vår intensiva bearbetning av potentiella kunder och antalet lämnade offerter har lagt en god grund för det andra halvåret, då arbetet givetvis är hårt inriktat på att stänga affärer. Bedömningen är även att redan levererade och nytillkommande testinstallationer bör leda till större och mer omfattande affärer. Testinstallationer verifierar effekten hos krävande kunder, särskilt innan vi byggt upp en kritisk massa med referenser och välfungerande installationer inom olika delbranscher av industrisektorn.

Vi följer samtidigt den makroekonomiska utvecklingen noggrant. Vår målgrupp består numera främst av industribolag, vilka påverkas olika av det rådande ekonomiska läget. Vissa bolag är klart negativt påverkade av dagens räntenivåer och den svenska kronans värde. Andra bolag upplever snarast en ökad efterfrågan och stark investeringsvilja, inte minst inom tillverkande exportindustri som snarare stärkts av kronans nedgång. LightAir fortsätter bearbeta tillverkande industri och där problem med luftkvalitet är synnerligen uppenbara – exempelvis sågverk, metallbearbetning och tvätterier.

Lansering av uppkopplade produkter
Under halvåret har det initierats ett intensivt utvecklingsarbete för att såväl kontrollera som styra funktionalitet i våra industriella luftrenare genom så kallad IoT (Internet of Things). Projektet som går under namnet LightAir Connect är betydligt bredare och har högre ambition än någon konkurrerande lösning. Successiv lansering av konceptet kommer påbörjas under hösten. I övrigt fortsätter arbetet med att optimera produktportföljen och befintliga produkter. 

Utvecklingsprojekt hos Chalmers
Vidare kan vi med stolthet lyfta fram ett under halvåret igångsatt utvecklingsarbete som sker hos Chalmers i Göteborg. Man har erhållit statligt finansieringsstöd i syfte att utveckla en lösning för att säkerställa så ren luft som möjligt i utsatta operationsrum och vårdlokaler. Projektet planeras fortlöpa under tre års tid och luftreningsteknologin som inkluderas är LightAirs CellFlow DEP. Framtida kommersiell potential kan vara betydande.

Anpassad och optimerad lagerhantering
Vi har nyligen genomfört ett effektiviseringsprojekt för att optimera våra lager, särskilt gällande internationella konsumentmarknader. Lagerhanteringen anpassas efter vår nuvarande inriktning på svenska och finska industriella målgrupper, vilket kommer att innebära kostnadsbesparingar och frigöra kapital.

Framtidstro och vändning
LightAir står alltjämt inför stora utmaningar i vårt turn-around-arbete, vilket kräver uthållighet. Samtidigt möjliggör våra teknologier och industriella inriktning att vi på sikt kan bygga ett framgångsrikt och vinstdrivande tillväxtföretag inom en mycket intressant nisch. Sedan årsskiftet har vi skapat en stor offertstock, som nu skall leda till avslut och affärer. Fortsatt vidareutvecklat försäljningsarbete är avgörande för vår tillväxt.
   
Antal avslut och testinstallationer ökade under halvårets avslutande del och vi har höga försäljningsambitioner framgent. Jag är ödmjuk inför utmaningarna, men hyser god tilltro till våra möjligheter. Detta utifrån vår idag uppnådda position och hur det industriella marknadssegmentet under det första halvåret visat sig mottagligt för vårt budskap och erbjudandets komparativa fördelar.

Peter Svensk
Verkställande direktör

 

Verksamhet och resultat

Belopp inom parentes avser belopp för motsvarande period föregående år förutom belopp avseende Finansiell ställning och likviditet, där belopp vid utgången av föregående år avses.

Väsentliga händelser under första halvåret
LightAir tecknade ramavtal gällande luftrening med Elis Textil Sverige AB, en del av Europas ledande koncern inom textil- och hygienservice. Generellt sett återfinns specifika utmaningar inom tvätteribranschen på grund av höga partikelhalter, som oundvikligen alstras genom hantering av stora mängder av textilier.

LightAir erhöll ett licensavtal som ger LightAir rättigheter att tillämpa CellFlow-teknologin på alla marknader i Nordamerika förutom HVAC/ventilation. Som tidigare kommunicerades i pressmeddelande den 25 februari 2022 hade LightAir ingått avtal om att förvärva dessa rättigheter. LightAirs styrelse beslutade om emission av 500 000 aktier med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2022. I samband med beslutet tecknades även alla aktier i emissionen. Utöver 500 000 aktier betalade LightAir 200 TSEK för rättigheterna i Nordamerika. Antalet aktier i emissionen motsvarade 0,6 procent av antalet utestående aktier efter emissionen.

LightAir utsåg Erik Penser Bank till likviditetsgarant för LightAirs aktier som är listade på Nordic SME Sweden (NGM).

Styrelsen i LightAir beslutade den 4 april 2023 att tillsätta Peter Svensk som ny vd och koncernchef med omedelbar verkan.

LightAirs finska verksamhet har förlängt ett existerande prenumerationsavtal med en finländsk kommun. Avtalet fortsätter att löpa under de kommande två åren och rör ett antal hundratals enheter, samt innebär en omsättning på cirka två miljoner svenska kronor på årsbasis.

LightAirs partner Habitat Solutions BV har sålt virushämmande luftrening till ytterligare sex holländska skolor. Habitat har varit en mångårig partner till LightAir i Benelux inom främst konsumentinriktad försäljning och distribution. Under senare tid har man liksom LightAir påbörjat en tydligare bearbetning av kommersiella och industriella målgrupper, vilket nu börjat visa tydliga resultat.

LightAir har under senare år fokuserat sin strategi allt hårdare på företagsförsäljning och då framför allt tyngre industrilösningar. Som ett resultat av denna strategiska förändring har avtal tecknats med Albion Nordic AB gällande ett övertagande av sälj- och distributionsansvaret för de nordiska och baltiska konsumentmarknaderna.

Chalmers Industriteknik (CIT) har beviljats forskningsmedel från det statliga forskningsrådet Formas. Detta med syftet att finna lösningar för att skapa så ren luft som möjligt i operationsrum och vårdlokaler som byggs upp tillfälligt eller utifrån bristande resurser och infrastruktur. Det ställs alltid höga krav på luftrenhet i denna typ av miljöer, vilket ofta är en utmaning i såväl låg- som höginkomstländer. Projektet ska fortlöpa under tre års tid och LightAir bistår projektet med expertis inom luftrening samt anpassad applikationsutveckling baserad på sin patenterade teknologi CellFlow DEP.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
LightAirs valberedning föreslår nyval av Otto Persson som styrelseledamot, att beslutas på extra bolagsstämma den 11 september 2023. Otto Persson är civilekonom med stor erfarenhet av styrelsearbete och är bland annat grundare och styrelseordförande i Train Alliance, noterat på Nasdaq First North. Peter Holmberg har avböjt omval.

Styrelsen föreslår att stämman också beslutar om att minska aktiekapitalet med 33,7 MSEK för avsättning till fritt eget kapital i syfte att åstadkomma en optimal kapitalstruktur. Efter minskningen uppgår aktiekapitalet till 8,4 MSEK och kvotvärdet till 0,10 kronor.

LightAir-koncernen har tidigare haft ett dotterbolag och ett intressebolag som har varit licensinnehavare till CellFlow DEP-teknologin. LightAir har under det senaste året förvärvat patent och rättigheter till CellFlow DEP-teknologin, och LightAir CellFlow East AB och LightAir CellFlow West AB fyllde därför inte längre något syfte utan avvecklades.
LightAirs styrelse arbetar med LightAirs kapitalstruktur för fortsatt drift och arbetar aktivt med att minska kapitalbindningen. Med ökad försäljning och minskad kapitalbindning bedömer styrelsen att LightAir har kapital för kommande tolv månader.

Nettoomsättning och resultat
Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 9 118 TSEK (7 129). Övriga rörelseintäkter om 0 TSEK (514) avser för motsvarande period föregående år fakturerade kostnader avseende intresseföretagets verksamhet.

Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till -7 352 TSEK (-10 387). Förbättringen med 3 035 TSEK avser främst minskade avskrivningar samt förbättrad marginal.

Industrial-segmentet hade intäkter för första halvåret på 2 790 TSEK (2 408). Verksamheten förvärvades av LightAir-koncernen den 16 mars 2022.

Health+-konceptet hade intäkter för första halvåret på 3 567 TSEK (2 494), både för försäljning och abonnemang. Antalet abonnemang uppgick vid ingången av första halvåret till 834 (330) och vid utgången av första halvåret till 757 (850). Övrig försäljning om 2 761 TSEK (2 227) härrör framför allt från konsumentmarknaden.

Skatt på årets resultat, 0 TSEK (-2 000), avser för motsvarande period föregående år nedskrivning av uppskjuten skattefordran.

Finansiell ställning och likviditet
Koncernens egna kapital uppgick till 21 763 TSEK (28 704). Soliditeten uppgick till 58,9 procent (66,1). Koncernens likvida medel uppgick till 8 829 TSEK (14 636).

Utöver likvida medel har koncernen vid första halvårets utgång en beviljad checkräkningskredit om 500 TSEK (500), varav utnyttjat belopp var 503 TSEK (0).

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten för första halvåret uppgick till -5 313 TSEK (-5 720). Förbättringen jämfört med motsvarande period föregående år, 407 TSEK, avser framför allt ett förbättrat resultat och minskad kapitalbindning i varulager och kortfristiga skulder, vilket delvis motverkas av ökad kapitalbindning i fordringar jämfört med motsvarande period föregående år.

Kassaflödet från investeringsverksamheten för första halvåret, -186 TSEK, avser investeringar i patent och rättigheter samt försäljning av det tidigare intresseföretaget LightAir CellFlow West AB. Motsvarande period föregående år avser kassaflödet från investeringsverksamheten, -566 TSEK, framför allt produktutveckling. Det negativa kassaflödet från finansieringsverksamheten, -308 TSEK, avser amortering av erhållet lån från kreditinstitut. Det positiva kassaflödet från finansieringsverksamheten motsvarande period föregående år, 1 692 TSEK, avser erhållet lån från kreditinstitut. Första halvårets kassaflöde uppgick till -5 807 TSEK (-4 594).

Investeringar och produktutveckling
Investeringar i uthyrningsutrustning för första halvåret uppgick till 0 TSEK (58).

Utgifter för produktutveckling, nya patent, licenser och registrering av varumärken uppgick för första halvåret till 0 TSEK (680), 0 TSEK (1 475), 550 TSEK (0) respektive 0 TSEK (0). Motsvarande period föregående år uppgick förvärv av koncernbolaget LightAir Industrial AB med goodwill till 12 796 TSEK. Mer information om förvärvet av koncernbolag finns i not 2.

Intresseföretag
LightAir-koncernen har varit delägare i ett bolag för att utveckla, kommersialisera och sälja CellFlow-teknologin i Nordamerika; LightAir CellFlow West AB (”CellFlow West”). CellFlow West avyttrades i början av 2023. CellFlow West redovisades som intresseföretag i koncernen. CellFlow West hade ingått uppdragsavtal med koncernen om produkt- och produktionsutveckling, försäljnings- och marknadsföringsutveckling samt operativ drift och företagsledning av CellFlow-produkter, inklusive finansiering av intresseföretagets verksamhet. Försäljning av CellFlow-produkter uppgick till 0 TSEK (239). Fakturerade kostnader av LightAir avseende intresseföretagets verksamhet uppgick till 0 TSEK (514). Resultatet från intresseföretaget, 0 TSEK (-142), motsvarar koncernens andel av intresseföretagets resultat. Koncernens andelar i CellFlow West uppgick till 0 TSEK (19) vid första halvårets utgång. På CellFlow West hade koncernen vid första halvårets utgång långfristiga fordringar om 0 TSEK (0) redovisade som finansiella anläggningstillgångar, kortfristiga fordringar om 15 TSEK (2 142) och kortfristiga skulder om 0 TSEK (0). Alla koncernens transaktioner med intresseföretaget har skett på marknadsmässiga villkor.

LightAir-aktien
Aktiekapitalet uppgick vid första halvårets utgång till 42 123 760,50 SEK (79 308 420), fördelat på 84 247 521 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,50 SEK. LightAirs aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB). Den 30 juni 2023 var aktiekursen 0,383 SEK och det totala marknadsvärdet uppgick till 32,3 MSEK.

Medarbetare
Medelantalet medarbetare under första halvåret var 9, att jämföra med 10 motsvarande period föregående år.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
LightAir är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom bolaget pågår en kontinuerlig process att identifiera förekommande risker och bedöma hur dessa ska hanteras. För en fullständig redogörelse av identifierade risker och bolagets arbete med att hantera dessa i sin framtida verksamhet, hänvisas till avsnittet ”Risker, osäkerhetsfaktorer och riskhantering” i årsredovisningen för 2022. Som där framgår är en av riskerna globala ekonomiska förhållanden och trender. Koncernens försäljning är till viss del beroende av den globala konjunkturen och omvärldsfaktorer i LightAirs verksamhetsområden. Det är i dagsläget svårt att fastslå hur omvärldsfaktorerna påverkar koncernen, men en utdragen konjunkturnedgång med minskad vilja till konsumentköp skulle kunna medföra en minskning av efterfrågan på LightAirs produkter, vilket kan påverka verksamheten finansiellt. Koncernens finansiella risker bedöms huvudsakligen vara finansieringsrisk, likviditetsrisk och valutarisk.

Moderbolaget
Koncernen omfattar moderbolaget LightAir AB (publ) och de helägda dotterbolagen LightAir Holding AB, LightAir International AB, LightAir Industrial AB, LightAir CellFlow East AB, LifeAir Development AB och LifeAir AB. Någon verksamhet bedrivs inte i dotterbolagen LifeAir Development AB och LifeAir AB. LightAir CellFlow East AB avyttrades för avveckling den 14 augusti 2023.

 

Kommande rapporttillfällen

LightAir tillämpar halvårsrapportering.

Bokslutskommuniké 2023        29 februari 2024
Halvårsrapport 2024                29 augusti 2024

LightAirs finansiella rapporter publiceras på LightAirs webbplats www.lightair.com.

  
LightAir Halvårsrapport 2023

 

För ytterligare information kontakta:

Peter Svensk
VD, LightAir AB (publ)
070-562 72 72
peter.svensk@lightair.com

Martin Eliasson
Ekonomichef, LightAir AB (publ)
0766-36 94 90
martin.eliasson@lightair.com

 

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2023 kl. 21:00 CET.

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Försäljningen ökade med 39 procent för halvåret jämfört med andra halvåret 2022.
Peter Svensk, VD i LightAir AB (publ)
Antal avslut och testinstallationer ökade under halvårets avslutande del och vi har höga försäljningsambitioner framgent.
Peter Svensk, VD i LightAir AB (publ)