Dela

Om oss

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.

Länkar

Citat

LightAir kan erbjuda effektiv och snabb luftrening i stora lokaler och samtidigt ta hand om virussmitta direkt i luftmiljön.
Mikael Pérez, VD i LightAir
Grunden läggs nu för ett LightAir med stor kommersiell potential både under 2019 och kommande år.
Mikael Pérez, VD i LightAir
2019 har goda förutsättningar att bli ett mycket intressant år för LightAir, både kommersiellt och utvecklingsmässigt.
Mikael Pérez, VD i LightAir
Valberedningen är nöjd med förslaget till styrelse och att kunna föreslå Lars Liljeholm till ny styrelseordförande i LightAir. Lars kommer på ett betydande sätt bidra till styrelsens diskussioner och arbete kring LightAirs försäljning och marknadsföring. Bolaget har goda marknadsförutsättningar och en mycket intressant produktportfölj på plats och skall nu fokusera på försäljning och på att ta marknadsandelar. Jag ser personligen fram emot att fortsätta följa och stödja bolaget som aktieägare och potentiell rådgivare.
Paul Fischbein, valberedningens ordförande
Det här är något helt unikt som vi är ensamma om att jobba med. IonFlow oskadliggör virus i luften. Om du är sjuk och nyser elimineras viruset direkt i luften, innan det hinner smitta andra.
Stefan Ekvall, försäljningschef på LightAir
Att förhindra spridning av virussjukdomar innebär en stor nytta för individen som slipper bli sjuk, för arbetsgivaren med minskad sjukfrånvaro och för samhället i stort genom minskad belastning av sjukvården.
Mikael Pérez, VD på LightAir
LightAirs ambition är nu att ta ett helhetsgrepp kring att erbjuda frisk luft som är fri från både smittor och föroreningar, för såväl hem-, arbets- och djurhållningsmiljö.
Mikael Pérez, VD på LightAir
Jag är mycket glad att styrelsen kunnat utse Mikael Pérez till ny VD. Mikaels erfarenheter av försäljning och marknadsföring av elektronikprodukter till både företag och konsumenter kommer att vara väldigt centrala för bolagets fortsatta utveckling.
Paul Fischbein, styrelseordförande i LightAir
Jag vill även tacka Joakim Hansson för hans bidrag till LightAir, där han under 2018 har lett bolaget under pågående omstruktureringar som lagt grunden för kommande satsningar. Joakim har av personliga skäl beslutat sig för att lämna posten som VD för bolaget. Joakim kommer att kvarstå inom bolaget under en period för att säkerställa en ordnad överlämning. Jag önskar Joakim lycka till i hans framtida karriär.
Paul Fischbein, styrelseordförande i LightAir
Jag är hedrad över att få styrelsens förtroende att ta över som VD och att få leda ett bolag med så stark kompetens och potential. Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med LightAirs medarbetare, kunder och partners och leda nästa fas av bolagets utveckling med att lansera innovativa produkter och skapa förutsättningar för lönsam långsiktig tillväxt.
Mikael Pérez, tillträdande VD i LightAir
Under de kommande två åren planerar LightAir lanseringar av ett antal nya produkter och affärsområden. Detta utgör starten av LightAirs introduktion av luftrenare baserade på CellFlow-teknologin, som kompletterar bolagets befintliga sortiment från IonFlow-teknologin. LightAirs nya bredare produktportfölj erbjuder unika konkurrensfördelar både inom konsumentmarknaden och inom för bolaget nya affärsområden som Business-to-business och Agriculture. Jag ser nu mycket fram emot att vidareutveckla bolaget under denna spännande fas.
Mikael Pérez, tillträdande VD i LightAir
De omstruktureringar som pågår förväntas vara genomförda under det närmaste halvåret. LightAirs vidareutvecklade distributörsnätverk samt en förstärkning av den för framtiden mer och mer betydelsefulla näthandeln beräknas bidra starkt positivt till såväl försäljning som lönsamhet. Detta sammanfaller dessutom med lanseringen av de nya CellFlow-produkterna.
Mikael Pérez, tillförordnad VD i LightAir
Jag ser med stor entusiasm och tillförsikt fram emot ett starkt tillväxtår 2019 drivet av en förstärkt organisation, lansering av nya produktsortiment samt av nya affärsområden.
Mikael Pérez, tillförordnad VD i LightAir
Koncernens stärkta distributionsnätverk kommer då att bidra positivt till såväl försäljning som lönsamhet, framförallt när LightAirs nya produkter når marknaderna.
Joakim Hansson, VD i LightAir
Under hösten och vintern faller många av de långsiktiga förstärkningarna på plats. Vi ser fram emot ett effektivare försäljningsnätverk, en förstärkt organisation, en lägre kostnadskostym än tidigare och ett bredare produktsortiment inom luftrening och viruskontroll för såväl människor som djur. Dessa förstärkningar öppnar upp stora möjligheter för LightAir.
Joakim Hansson, VD i LightAir
Jag vill tacka alla befintliga aktieägare som har deltagit i emissionen för sitt fortsatta stöd och hälsa nya aktieägare varmt välkomna. Vi befinner oss i en spännande period i bolagets utveckling och vi ser nu fram emot att ta nästa steg i implementeringen av den nya affärsplanen genom lansering av de första produkterna i CellFlow-familjen
Joakim Hansson, VD i LightAir
Som verkställande direktör för LightAir är jag stolt över det vi har åstadkommit hittills. Med över 170 000 sålda IonFlow-produkter har vi kunnat visa att Bolaget har förmåga och kapacitet att driva sin verksamhet med en långsiktig affärsmodell. Med lansering av produkter med CellFlow-teknologin når vi nya marknadssegment och vi tror på en snabb tillväxtkurva. Det är ett nytt LightAir som växer fram
Joakim Hansson, VD i LightAir
Med över 170 000 sålda IonFlow-produkter har vi kunnat visa att Bolaget har förmåga och kapacitet att driva sin verksamhet med en långsiktig affärsmodell. Med lansering av produkter med CellFlow-teknologin når vi nya marknadssegment och vi tror på en snabb tillväxtkurva. Det är ett nytt LightAir som växer fram
Joakim Hansson, VD i LightAir
Planerade förstärkningar av organisationen har genomförts och vi står rustade att utnyttja de nya möjligheter vi nu skapar för oss själva
Joakim Hansson, VD i LightAir
I vår nya distributör Cardinahl har vi en professionell distributionspartner med förmåga att bearbeta såväl e-handel som traditionella butikskedjor i den största marknaden i Europa. Partnerskapet innebär stora möjligheter för vår försäljning av IonFlow samtidigt som vi positionerar oss för att dra maximal nytta av våra nya produktlanseringar under 2019
Joakim Hansson, VD i LightAir
Vi blir en starkare organisation med Mikael och Stefan på plats i teamet. Deras erfarenheter kommer väl till pass då vi den närmaste tiden introducerar flera kompletterande produkter och ökar vårt arbete med marknadsföring genom vårt nätverk av distributörer
Joakim Hansson, VD i LightAir
LightAir går från att arbeta med ett affärsområde till att aktivt bearbeta tre; Home, Professional och Agriculture. Med ett utökat sortiment och en förstärkt organisation kan vi tillsammans med vårt etablerade försäljningsnätverk nå stora framgångar i en snabbt växande marknad
Joakim Hansson, VD i LightAir
Vi har idag redan etablerade framgångsrika partners i dessa tre betydande marknader och kan därför omgående vid lanseringen dra nytta av marknadstillgången. Med våra lanseringar av konkurrenskraftiga CellFlow-produkter under 2019 ger vi LightAir och våra partners väsentligt starkare förutsättningar att växa tillsammans under de närmaste åren
Joakim Hansson, VD i LightAir
Första halvåret 2018 visar en svagare försäljning än motsvarande period förra året. Det är framförallt andra kvartalets försäljning som varit lägre än tidigare och huvudorsaken är ett pågående arbete med att uppgradera försäljningsnätverket. Under perioden har LightAir på flera marknader påbörjat en omstrukturering av försäljningen där gamla distributörer och återförsäljare utvärderats. En del av dessa distributörer har haft begränsade förutsättningar att genomföra de förändringar som krävs. Detta har lett till att flera nyckelmarknader under kvartalet har befunnit sig i ett skede där befintlig distributör är kvar i en utfasning medan en ny distributör ännu inte är på plats. Samtidigt har ett flertal marknader gått in i perioden med alltför höga lagervärden. De omstruktureringar som pågår förväntas vara genomförda under den närmaste framtiden och kommer då bidra positivt till såväl försäljning som lönsamhet. I senaste kvartalsrapporten berördes insatser för att stärka försäljningen i Norden och Europa. Ett par av dessa förhandlingar har tagit längre tid än beräknat och bolagets skifte av varumärke till LightAir bidrog ytterligare till det. Samtidigt har bolaget knutit till sig en ny försäljningspartner i Tyskland som är en viktig del i att stärka försäljningen i Europa. På samma sätt pågår sedan en tid en dialog med en ny partner i Storbritannien. Bolaget har under de senaste månaderna arbetat med att stärka upp organisationen. Nu kompletteras försäljnings- och marknadsarbetet med en senior Account Manager och en Försäljnings- och Marknadschef, båda med stor erfarenhet från försäljning och affärsutveckling inom konsumentelektronik. Som vi tidigare kommunicerat lanseras inom kort produkter inom ett nytt affärsområde, Agriculture. Med en aktiv virushämmare, LightAir AgroPro, bearbetas en mycket stor marknad inom flera typer av djuruppfödning och hästsport. Potentialen är stor och bara i Sverige finns det idag 355 000 hästar varav 20 000 är i aktiv träning inom trav och galopp. Djuruppfödning utförs i allt högre grad inomhus och som en följd av det ökar behovet av att kunna kontrollera luftburen virusspridning. En forskningsstudie från Karolinska institutet visar att LightAir IonFlow-teknologin, som används i AgroPro, eliminerar 97 % av luftburet virus vilket gör produkten mycket attraktiv vid samtal med potentiella kunder. Under 2019 laseras en satsning på en kommersiell produktlinje avsedd för skolor, serverhallar och hälsovård. Produkterna baseras på den unika svenska CellFlow-teknologin som ger betydligt lägre driftskostnader än traditionella luftrenare med HEPA-filter. Driftskostnaden beräknas kunna sänkas med så mycket som 60 % och det får ett stort genomslag i en skolbyggnad eller i en serverhall. Luftrenaren kompletteras med en IonFlow virushämmare som effektivt förhindrar spridning av virus som kan innebära betydligt färre sjukdagar och ökad produktivitet. Under hösten och vintern faller många av de långsiktiga förstärkningarna på plats. Vi ser fram emot ett effektivare försäljningsnätverk, en förstärkt organisation, en lägre kostnadskostym än tidigare och ett bredare produktsortiment inom luftrening och viruskontroll för såväl människor som djur. Dessa förstärkningar öppnar upp stora möjligheter för LightAir.
Joakim Hansson, VD i LightAir
Jag har haft LightAir AgroPro installerat vid varannan box i mitt stall under två år och det har hållit tillbaka infektioner. Vi har inte haft några större utbrott och hästarna har hållit en jämn kvalitet under året
Svante Båth i Stall Svante Båth
Med LightAir AgroPro tar vi ytterligare ett steg i att utnyttja IonFlow-teknologins unika egenskaper kring virusbekämpning. LightAir arbetar sedan länge passionerat med att förbättra människors hälsa genom avancerad teknologi. Nu tar vi initiativ till att göra samma sak inom djurhållning, ett område med stor potential
Joakim Hansson, VD i LightAir
Genom att fokusera på ett varumärke kan vi bättre utnyttja våra resurser i arbetet med marknadsföring och försäljning. Det skapar gynnsamma förutsättningar att genomföra framtida satsningar och lanseringar av nya produkter.
Joakim Hansson, VD i LifeAir
Jag tillträdde som ny VD under december 2017 och årets första kvartal har inneburit genomgång av bolagets förutsättningar och möjligheter. Efter detta har jag med hjälp av våra distributörer och teamet fått en tydlig bild av förutsättningarna och kunnat utarbeta ett angreppssätt för att ta LifeAir till den nivå som företaget och produkterna har kapacitet till. Jag ser mycket positivt på dessa möjligheter. Försäljningen under kvartalet har fortsatt i den årstakt som vi lämnade 2017 med. Många av de åtgärder som görs idag förväntas bidra positivt till försäljningen längre fram. Tidigare prishöjningar har dock lagt grunden till en förbättrad bruttomarginal än under 2017. Detta visar en underliggande styrka i våra produkter och deras unika användarvärden. Samtidigt har det omfattande arbetet med att överkomma kvalitetsproblem burit frukt och kostnader för garantiåtagande har därmed minskat påtagligt. Periodens resultat är trots en lägre försäljning en klar förbättring jämfört med samma period förra året. Vi har uppnått ett begränsat positivt resultat före avskrivningar och den bakomliggande orsaken är att genomförda effektiviseringsåtgärder gradvis anpassar kostnadsbasen till verksamhetens intäkter. Nu ligger fokus på den närmaste framtiden och i det två stora uppgifter, försäljning och framtida produkterbjudanden. Ett arbete med att förstärka försäljningen pågår och det tar sin utgångspunkt i att successivt förbättra förutsättningarna i hemmamarknaderna i Norden och Europa. Flera lovande förhandlingar som syftar till att driva utvecklingen pågår och ett par av dessa befinner sig i ett slutskede. Ett troligt scenario är att dessa kontakter bidrar positivt till vår försäljning och vårt kassaflöde framgent. Samtidigt som dessa åtgärder kommer på plats är vi i början av en process med motsvarande genomlysning och förstärkning av den nordamerikanska marknaden. LifeAir har de senaste åren investerat i ny teknologi och framtida produkter baserat på densamma. Investeringarna har lagt grunden för goda möjligheter att kraftigt stärka bolagets produkterbjudande inom konsumentsegmentet samt att på ett konkurrenskraftigt sätt kunna ta sig an den väsentligt större marknaden inom det kommersiella segmentet för luftrening. Vid en lansering av framtida produkter kommer det förstärkta återförsäljarnätverket också att vara redo. Marknaden för luftrenare växer och exempelvis en stor marknad som Indien förutspås i marknadsanalyser ha en årlig tillväxt på upp emot 50 %. Strax efter influensan kommer nu pollensäsongen och gör åter våra produkter högaktuella. Rapporter om förorenad luft i stadsmiljöer fortsätter att strömma in och nyligen rapporterade WHO att 90 % av jordens befolkning andas luft som inte möter utsatta gränsvärden. I denna miljö fortsätter LifeAir att jobba för att hjälpa folk att andas ren och hälsosam luft. Jag kan konstatera att allt sammantaget innebär starka förutsättningar och en stor potential för LifeAir.
Joakim Hansson, VD i LifeAir
Som nytillträdd VD har jag under mina första två månader på LifeAir fokuserat på att lära känna verksamheten närmare. Jag konstaterar att 2017 var ett år med stora förändringar relaterade till såväl verksamheten som ägarstruktur och styrelse. Genom en apportemission lyftes ny verksamhet in i det, på Nordic MTF, redan listade bolaget. Sedan jag tillträdde har en strategiöversyn påbörjats som förväntas vara slutförd de kommande månaderna. Vi adresserar försäljningsstrategier, investeringar i det framtida produkterbjudandet men också initiativ som syftar till att effektivisera bolagets alla delar. Vissa av dessa effektiviseringsåtgärder sjösattes redan under det fjärde kvartalet och det är glädjande att se att det delvis fått omedelbar effekt i form av sänkta kostnader och ett neutralt operativt kassaflöde redan under det fjärde kvartalet. Vår översyn har även lett till beslutet att införa en garantiavsättning i samband med försäljning och, inte som tidigare, vid utfall av garantikostnader. Detta, i kombination med omstrukturering och vd-byte, medförde en negativ resultatpåverkan av engångskaraktär om 4,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet. I kombination med det kapital som tillkom i samband med den nyligen genomförda konvertibelemissionen, ger detta LifeAir och mig som nytillträdd VD möjlighet att djupare utvärdera företagets förutsättningar och strategiska vägval. Försäljningen av IonFlow-produkter blev under 2017 lägre än förväntat och det kan ta flera kvartal innan vi kan se betydande försäljningsökningar. Men med detta sagt, ser jag mycket positivt på LifeAir och våra långsiktiga möjligheter. Flera av de viktigaste grundstenarna för en framgångsrik verksamhet är på plats. Vi verkar på en intressant global marknad som är i stark tillväxt med stort fokus på hälsa och livsmiljö. Den patenterade IonFlow-teknologin levererar solida kundvärden för såväl hälsa som driftsekonomi. I tillägg har vi goda exempel på att produkterna har haft bra efterfrågan på selekterade marknader i både Asien och Europa. Med mina erfarenheter av marknad och försäljning inom konsumentelektronik kommer jag tillsammans med teamet på LifeAir att bättre utnyttja bolagets potential i tillgängliga teknologier, produkter och marknaden.
Joakim Hansson, VD i LifeAir
Det är glädjande att intresset för denna emission varit så stort bland investerare. Med tillskottet i kapital skapas goda förutsättningar för LifeAir att fortsätta vidareutveckla verksamheten.
Joakim Hansson, VD i LifeAir
Jag är mycket glad att kunna utse Joakim Hansson till LifeAirs nye VD. Joakims erfarenheter av att leda försäljningsarbete av elektronikprodukter till både företag och konsumenter kommer att vara väldigt centrala för bolagets fortsatta utveckling. Marknaden för luftrenare växer väldigt snabbt och vi har stora möjligheter att ta marknadsandelar med våra intressanta produkter. Styrelsen ser väldigt mycket fram emot att utveckla bolaget under Joakims ledning.
Paul Fischbein, styrelseordförande i LifeAir
Fokus på behovet av ren och hälsosam luft har aldrig varit större. Det känns otroligt inspirerande att få jobba med LifeAir och produkter i marknadens absoluta framkant.
Joakim Hansson, tillträdande VD för LifeAir
Jag vill även tacka Roger Sogge för hans bidrag till LifeAir. Roger har beslutat sig för att lämna bolaget efter att han under lång tid varit med och byggt LifeAir. Han har haft en viktig roll i utvecklingen av bolaget under de senaste tio åren och jag önskar Roger lycka till i hans framtida karriär.
Paul Fischbein, styrelseordförande i LifeAir
Att styrelsen får möjlighet att gå in som ägare i bolaget är väldigt positivt och en utökad spridning av ägandet kommer att gagna bolagets utveckling
Paul Fischbein, styrelsens ordförande
Nettoomsättningen för det tredje kvartalet har ökat något jämfört med motsvarande kvartal 2016. Resultatet har också förbättrats något under kvartalet till följd av den högre försäljningen såväl som en förbättrad bruttomarginal. Sammantaget är vi emellertid inte tillfreds med försäljningsvolymerna och resultatet under perioden. Vi siktar högre men arbetar också intensivt med att nå lönsamhet och ett förbättrat kassaflöde. Detta skall i huvudsak genereras av högre försäljningsvolymer men också genom att bruttomarginalen fortsätter att förstärkas samt att kostnadsnivån sänks och löpande anpassas till försäljningen. Vi räknar med att detta kommer att generera ett förbättrat kassaflöde och resultat framgent.
Roger Sogge, VD i LifeAir
LifeAir AB (publ) marknadsför och säljer luftrenare på en globalt växande marknad. Den ökande orderingången från första kvartalet fortsatte under det andra kvartalet. Ökningen har huvudsakligen skett i Europa
Roger Sogge, VD i LifeAir.
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera