Årsredovisning 2015

(NGM: BIOL MTF)

Finansiellt

• Nettoomsättningen för helåret förändrades med -476 TSEK till 12 040 TSEK (12 516)

• Rörelseresultatet för helåret förändrades med -2 939 TSEK till -5 860 TSEK (-2 921)

• Resultatet före skatt för helåret förändrades med -3 127 TSEK till -5 900 TSEK (-2 773)

• Resultat per aktie för året uppgick till -0,02 kr (-0,01) och efter utspädning -0,02 kr (-0,01)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret förändrades med -3 588 TSEK till -7 095 TSEK (-3 507).

 

Operativt

• Bolaget har genomgått en betydande omstrukturering under 2015. Den fasta kostnadsbasen har sänkts och resurser har frigjorts för att på allvar kunna arbeta med en konkurrenskraftig produkt för humanmarknaden.

• Biolight har under 2015 påbörjat arbetet med att stärka det vetenskapliga underlaget för bolagets metod. Detta för att möjliggöra en lansering mot sportmedicinen inom humanmarknaden.

• Precis som under föregående år har intäkterna under 2015 främst kommit från hästsporten. För denna marknad har Biolight övergått till en distributörsmodell där all försäljning sker genom affärspartnern Conpendi AB:s bolag.

• Den internationella expansionen som inleddes med en satsning på hästsporten i Frankrike har lagts ner och kommer eventuellt i ett senare skede att upptas igen, då enbart med distributörsupplägg.

 

Koncernen (TSEK)

2015

2014

2013

2012

2011

Avkastning på eget kapital, %

neg.

neg.

neg.

neg.

neg.

Avkastning på sysselsatt kapital, %

neg.

neg.

neg.

neg.

neg.

Rörelsekapital

20 569

15 897

3 195

13 447

5 435

Balanslikviditet (ggr)

13

7

2

4

3

Soliditet, %

93,1

87,8

61,0

75,6

62,4

Investeringar i anläggningstillgångar

635

608

1 221

-

56

Medelantal medarbetare

8

5

5

6

7

 

Aktiedata

         

Årets resultat per aktie före utspädning (SEK)

-0,02

-0,01

-0,06

-0,10

-0,36

Årets resultat per aktie efter utspädning (SEK)

-0,02

-0,01

-0,06

-0,10

-0,36

Eget kapital per aktie (SEK)

0,08

0,07

0,03

0,10

0,09

Börskurs vid årets slut (SEK)

0,17

0,23

0,30

0,14

0,50

Genomsnittligt antal aktier (tusental)

273 355

223 417

137 019

99 872

36 108

Antal aktier vid periodens slut (tusental)

284 230

240 728

137 028

137 006

61 480

 

Detta är Biolight

Biolight är ett medicintekniskt företag som säljer en egenutvecklad metod och utrustning för avancerad ljusbehandling. Metoden är baserad på rött och infrarött pulserat ljus i specifika frekvenser och pulssekvenser. När kroppen belyses av detta ljus accelererar ett antal helt naturliga processer. Resultaten blir ökad blodcirkulation, bättre syresättning av musklerna och ökad produktion av cellenergi.

Biolights produkt är mycket enkel att använda. Den är liten, lätt och batteridriven. Alla Biolightbehandlingar utförs utvärtes, varar mellan 4,5 och 10 minuter och kan utföras en eller flera gånger dagligen beroende på behandling.

Biolightmetoden har bevisats ha effekt vid läkning av sår och inflammationsdämpning i kliniska studier, alla utförda vid stora svenska sjukhus och forskningsenheter. Vidare har Biolight klinisk bevisning för att metoden är fullständigt smärtfri och helt ofarlig. Därför kan Biolightbehandlingar utföras av vem som helst utan någon som helst risk. Tillsammans med de fina och snabba behandlingsresultaten, så utgör just detta Biolights stora konkurrensfördel.

 

För ytterligare information kontakta:

Jenny Carenco

VD, Biolight AB

08-622 52 70, 070-637 76 36

jenny.carenco@biolight.se

 

Biolight AB (publ) är ett medicintekniskt företag som säljer en egenutvecklad patenterad utrustning för avancerad ljusbehandling. Metoden, som lämpar sig för såväl människor som djur, används exempelvis vid läkning av sår och andra inflammatoriska tillstånd, eller för återhämtning efter kraftiga muskelansträngningar. Bolagets aktie är noterad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB).

Om oss

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.