Ascenditur: Biolight AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2015

(För fullständig rapport, se bifogad fil).

”Biolight hade som mål att uppnå lönsamhet under 2015. Detta skulle ske genom en kraftig satsning på försäljning till hästsporten, i Sverige och utomlands. Satsningen internationellt började mycket lovande och vi kunde redovisa bra försäljningsresultat under första halvåret. Försäljningen utomlands avstannade dock mycket kännbart under sommaren 2015. Efter djupgående efterforskningar har vi nu kunnat dra slutsatsen att orsaken ligger i veterinärernas ifrågasättande av Biolights vetenskapliga grunder. Biolight har inte kunna möta dessa invändningar, då existerande studier inte anses ge tillräckligt stöd för metoden. Ska Biolight bli ett framgångsrikt och lönsamt bolag måste vi ha en mycket solidare vetenskaplig grund att bygga på. Därför lägger vi stort fokus på att förbättra vårt underlag. Fokus måste också läggas på att skapa möjligheter på humanmarknaden då animalmarknaden är för liten och för begränsad. Den omstrukturering som genomförts i slutet av 2015 ger Biolight en betydligt lägre kostnadsbas och frigör nödvändiga resurser för att både utföra ett flertal viktiga vetenskapliga studier och arbeta intensivt med den tekniska utvecklingen för att få fram en attraktiv produkt för humanmarknaden”, säger Jenny Carenco, VD i Biolight.

 
Biolight AB (publ)

Bokslutskommuniké januari – december 2015

(NGM: BIOL MTF)
 

  • Nettoomsättningen för helåret förändrades med -476 TSEK till 12 040 TSEK (12 516). Nettoomsättningen för andra halvåret förändrades med -4 368 TSEK till 3 403 TSEK (7 771)
  • Rörelseresultatet för helåret förändrades med -2 939 TSEK till -5 860 TSEK (-2 921). Rörelseresultatet för andra halvåret förändrades med -2 965 TSEK till -4 092 TSEK (-1 127)
  • Resultatet före skatt för helåret förändrades med -3 127 TSEK till -5 900 TSEK (-2 773). Resultatet före skatt för andra halvåret förändrades med -3 064 TSEK till -4 119 TSEK (-1 055)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret förändrades med -3 588 TSEK till -7 095 TSEK (-3 507). Kassaflödet från den löpande verksamheten för andra halvåret förändrades med -5 183 TSEK till -5 128 TSEK (55)
Nyckeltal        
  jul - dec jan - dec
Koncernen (TSEK) 2015 2014 2015 2014
         
Nettoomsättning 3 403 7 771 12 040 12 516
Rörelseresultat -4 092 -1 127 -5 860 -2 921
Resultat före skatt -4 119 -1 055 -5 900 -2 773
Periodens resultat -4 119 -1 093 -5 900 -2 811
Soliditet, % 93,1 87,8 93,1 87,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 128 55 -7 095 -3 507
Medelantalet medarbetare 7 5 8 5


Aktiedata        
  jul - dec jan - dec
  2015 2014 2015 2014
         
Resultat per aktie, SEK -0,01 0,00 -0,02 -0,01
Eget kapital per aktie, SEK 0,08 0,07 0,08 0,07
Börskurs vid periodens slut, SEK 0,17 0,23 0,17 0,23
Antal aktier vid periodens slut (tusental) 284 230 240 728 284 230 240 728


 
 
Jenny Carenco, Biolights VD, kommenterar

”Biolight har genom åren satsat på olika marknader inom animal och human vård. Dock har satsningarna aldrig räckt till för att nå lönsamhet i bolaget. Mycket förståeligt har tålamodet börjat tryta bland våra aktieägare. Strategin att satsa ordentligt på ökad försäljning inom hästsporten var i grunden riktig, då detta segment svarade bäst på Biolights metod. Med ett kraftigt förbättrat resultat 2014 bedömdes att lönsamheten var inom räckhåll och en betydande satsning internationellt inleddes. Under de första månaderna 2015 såg satsningen främst i Frankrike ut att bli riktigt lyckad, vilket återspeglades i omsättning och resultat för första halvåret.

Under sommaren 2015 avstannade försäljningen utomlands kännbart. Efter omfattande analyser av anledningarna till detta har vi kunnat dra slutsatsen att det vetenskapliga underlaget för Biolights metod inte räckt till för att övertyga veterinärer i andra europeiska länder. Veterinärerna har rått sina kunder att inte köpa och använda Biolight. Den organisation vi byggt upp för försäljning i Europa blev snabbt en förlust att bära varje månad. Även i Sverige bromsade försäljningen in för första gången på flera år och alla Biolights resurser mobiliserades att vända den negativa trenden.

Under september månad 2015 samlades ledning och styrelse för att fatta en rad viktiga och avgörande beslut för Biolights framtid. Med vetskap om att hästsporten utgör en för liten och för begränsad marknad för bolaget, fattades beslutet att övergå till en distributionsmodell där alla marknads- och försäljningsrelaterade kostnader bärs av distributören. Biolights dåvarande försäljningschef tog över organisation och ansvar för hästsportsegmentet.

Med en lägre kostnadsbas och frigjorda resurser kan nu Biolight fokusera på två för framtiden helt avgörande utmaningar; att utveckla en konkurrenskraftig konsumentprodukt för humanmarknaden och att stärka det vetenskapliga underlaget för Biolights metod.

Efter omfattande analys av existerande litteratur och av externa vetenskapliga studier, har ledning och styrelse identifierat sportmarknaden - och då främst uthållighetssporter - som den marknad där Biolights metod både kan ha värdefull effekt för användaren och där bolaget har resursmässiga möjligheter att lyckas. Denna marknad med sporter som löpning, cykling och långfärdsskidor, har ett mycket stort antal utövare i många länder. Framgångar för bolag inom sportteknik som till exempel Garmin, visar på god potential inom denna marknad.

Vi arbetar nu med stort fokus på att genomföra vetenskapliga studier där Biolights effekt på prestation i uthållighetssporter utvärderas och valideras. Vi genomför en omfattande studie vid ett sportuniversitet i Litauen som vi fått oss rekommenderat av Karolinska Institutet. I studien kommer Biolights effekt på prestation utvärderas över flera veckor i ett så kallat Wingate-protokoll. Vidare utför vi studier på odlade muskelceller vid Universitetssjukhuset i Linköping där själva grundprincipen i Biolights metod (våglängder, pulsering och rotation) utvärderas. Vi hoppas således kunna optimera effekten av framtida Biolight-produkter samt få en stabil vetenskaplig grund för metoden.

Parallellt arbetar vi intensivt med design och teknisk utveckling av en tunn, böjbar produkt som ska kunna fästas runt de stora muskelgrupperna, till exempel en lårmuskel. Således kan man mycket effektivt behandla, utan att som idag behöva hålla i produkten. Vi har också ökat behandlingsytan för att stödja en statisk behandling, där maskinen inte behöver förflyttas fram och tillbaka över kroppsytan.

I det här skedet har vi inte lyckats få EU-finansiering för utvecklingsprojekten, men vi har för avsikt att lämna in en ny ansökan när vi har ett bättre vetenskapligt underlag. Med anledning av detta första avslag har vi varit mycket kostnadsmedvetna vid upphandlingen av både vetenskapliga studier, teknisk utveckling och design. För denna första fas i arbetet kommer vi ha en totalkostnad understigande 450 TSEK. 

Resultaten av studierna och en prototypdesign kommer att kunna redovisas under maj månad. Ett erhållande av tillfredsställande resultat av studierna tillsammans med en modern och funktionell produktdesign kommer att utgöra en solid bas för en kommersiell framgång för bolaget.”

Belopp inom parantes avser belopp för motsvarande period föregående år förutom belopp avseende Finansiell ställning och likviditet, där belopp vid utgången av föregående år avses.

 
Nettoomsättning och resultat

 
Andra halvåret

Nettoomsättningen för andra halvåret förändrades med -4 368 TSEK till 3 403 TSEK (7 771). Den lägre nettoomsättningen beror på införandet av ny distributionsmodell för animalmarknaderna med försäljning enbart via distributör för att ge bättre förutsättningar för tillväxt på dessa marknader och kunna fokusera på framtagande av produkter för humanmarknaderna. Detta har inneburit lägre försäljningspriser och lägre försäljning på animalmarknaderna samt nedläggning av verksamheten i det franska dotterbolaget.

Rörelseresultatet för andra halvåret förändrades med -2 965 TSEK till -4 092 TSEK (-1 127). Minskningen är en följd av lägre nettoomsättning, nedläggning av verksamheten i det franska dotterbolaget samt viss tidsfördröjning innan förväntade betydande kostnadsminskningar uppnås genom försäljning via distributör och minskad personalstyrka. Merparten av dessa kostnadsminskningar i moderbolaget beräknas uppnås från och med början av 2016. Det franska dotterbolaget belastade koncernens rörelseresultat med -1 549 TSEK och -2 222 TSEK för andra halvåret respektive helåret och kommer inte påverka koncernens resultat framöver.

 
Helåret

Nettoomsättningen för helåret 2015 förändrades med -476 TSEK till 12 040 TSEK (12 516). Förklaringen till försämringen är densamma som för andra halvåret.

Rörelseresultatet för helåret förändrades med -2 939 TSEK till -5 860 TSEK (-2 921). Förklaringen till försämringen är densamma som för andra halvåret.

 
Finansiell ställning och likviditet

Koncernens egna kapital uppgick till 22 741 TSEK (17 676). Soliditeten uppgick till 93,1 % (87,8 %). Koncernens likvida medel uppgick till 18 501 TSEK (15 266).

 
 
Kassaflöde

 
Andra halvåret

Kassaflödet från den löpande verksamheten för andra halvåret 2015 förändrades med -5 183 TSEK till -5 128 TSEK (55). Försämringen förklaras främst av lägre rörelseresultat och temporärt ökat varulager till följd av införande av ny distributionsmodell för animalmarknaderna.

Kassaflödet från investeringsverksamheten under andra halvåret, -262 TSEK (-474), avser utgifter för immateriella tillgångar om produktutveckling och nyanskaffning av patent. Andra halvårets kassaflöde förändrades med -4 941 TSEK till -5 348 TSEK (-407).

 
Helåret

Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret 2015 förändrades med -3 588 TSEK till -7 095 TSEK (-3 507). Förklaringen till försämringen är densamma som för andra halvåret.

Kassaflödet från investeringsverksamheten under helåret, -635 TSEK (-608), avser huvudsakligen utgifter för immateriella tillgångar om produktutveckling och nyanskaffning av patent. Likvida medel om 10 923 TSEK har under första halvåret 2015 erhållits genom inlösen av teckningsoptioner. Under helåret 2014 erhölls 15 840 TSEK genom nyemission och inlösen av teckningsoptioner. Helårets kassaflöde försämrades med -8 502 TSEK till 3 235 TSEK (11 737).

 
Förvärv och avyttringar

Inga förvärv och avyttringar har inträffat under helåret.

 
Investeringar och produktutveckling

Investeringar i inventarier under helåret uppgick till 10 TSEK (0). Försäljning av inventarier uppgick till 0 TSEK (0).

Utgifter för produktutveckling och nya patent uppgick under helåret till 595 TSEK (319) respektive 30 TSEK (289).

 
Biolight-aktien

Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till 17 053 819,92 kr (14 443 655,40 kr), fördelat på 284 230 332 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,06 kr. Bolagets aktie är noterad på NGM Nordic MTF (Nordic Growth Market AB). Den 31 december 2015 var aktiekursen 0,17 kr. Det totala börsvärdet vid årsskiftet uppgick till 48,3 MSEK.

 
Medarbetare

Medelantalet medarbetare under helåret var 8 att jämföra med föregående år då medelantalet var 5.

 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Biolight är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom bolaget pågår en kontinuerlig process att identifiera förekommande risker och bedöma hur dessa ska hanteras. Då bolaget är i en tidig kommersiell fas ligger en väsentlig risk i att försäljningsutvecklingen är svår att prognostisera. För en fullständig redogörelse av identifierade risker och bolagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet ”Risker, osäkerhetsfaktorer och riskhantering” i årsredovisningen för 2014.

 
Moderbolaget

Koncernen omfattar moderbolaget och de helägda dotterbolagen Biolight Patent Holding AB, Biodynam AB och Biolight France. Dotterbolaget i Frankrike startades under 2014 och verksamhet började utföras i dotterbolaget under det fjärde kvartalet 2014. Dotterbolagets verksamhet har lagts ned under andra halvåret 2015. Någon verksamhet bedrivs inte i övriga dotterbolag.

 
Förslag på utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2015.

 
Händelser efter rapportperiodens utgång

Inga händelser att rapportera efter årets utgång.

 
Kommande rapporttillfällen

Årsredovisning 2015 26 april 2016
Delårsrapport januari – juni 2016 29 augusti 2016

 
Biolights finansiella rapporter publiceras på Biolights webbplats www.biolightab.se.

 
För ytterligare information kontakta:

Jenny Carenco, VD, tel. 070-637 76 36

 
(För fullständig rapport, se bifogad fil).

Biolight AB (publ) är ett medicintekniskt företag som erbjuder lösningar som bygger på bolagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromatiskt ljus. Bolagets metod kortar ner läkningstider av sår, inflammationer och smärttillstånd. Biolightaktien är noterad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB).

Taggar:

Om oss

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.

Prenumerera