Ascenditur: Delårsrapport januari – juni 2015

(för fullständig rapport, se bifogad fil)

(NGM: BIOL MTF)

  • Nettoomsättningen för första halvåret förbättrades med 3 892 TSEK till 8 637 TSEK (4 745)
  • Rörelseresultatet för första halvåret förbättrades med 26 TSEK till -1 768 TSEK (-1 794)
  • Resultatet före skatt för första halvåret förändrades med -63 TSEK till -1 781 TSEK (-1 718)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för första halvåret förbättrades med 1 595 TSEK till -1 967 TSEK (-3 562)

Nyckeltal      
  jan - jun jan - dec
Koncernen (TSEK) 2015 2014 2014
       
Nettoomsättning 8 637 4 745 12 516
Rörelseresultat -1 768 -1 794 -2 921
Resultat före skatt -1 781 -1 718 -2 773
Periodens resultat -1 781 -1 718 -2 811
Soliditet, % 89,1 93,3 87,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 967 -3 562 -3 507
Medelantalet medarbetare 9 5 5


Aktiedata      
  jan - jun jan - dec
  2015 2014 2014
       
Resultat per aktie, SEK -0,01 -0,01 -0,01
Eget kapital per aktie, SEK 0,09 0,08 0,07
Börskurs vid periodens slut, SEK 0,30 0,18 0,23
Antal aktier vid periodens slut (tusental) 284 230 240 728 240 728


Jenny Carenco, Biolights VD, kommenterar

”Biolight har gjort betydande satsningar för att öka försäljningen under årets första hälft. Vi har lyckats öka försäljningen med 82 %, jämfört med samma period förra året tack vare investeringar i fler säljare, bättre kampanjer och erbjudanden och bättre kommunikation. Detta innebär att relativt stora kostnader har tagits under första halvåret, varför det operativa resultatet inte har förbättrats jämfört med motsvarande period 2014.

Ända sedan sommaren 2014 har Biolight stadigt ökat försäljningen. Fokus har legat på att maximera försäljningen mot hästsportmarknaden, och vår säljorganisation har gjort ett mycket bra arbete med att hela tiden ta försäljningsvolymerna till nya nivåer. Den professionella hästsportmarknaden är dock en relativt liten marknad och vi har börjat märka en mättnad i Skandinavien. I Frankrike, där Biolight snabbt rönte fina försäljningsresultat har vi, i takt med att Biolight blev mer och mer känt, stött på motstånd från veterinärerna. Detta har lett till en trögare försäljning än vad vi initialt kunnat förutse.

Biolight utvärderar nu olika möjligheter för att på ett lönsamt sätt utveckla försäljningen mot hästsporten. Fler kvalificerade återförsäljare och på fler marknader och lägre fasta kostnader i organisationen är bara några av de åtgärder som kommer att vidtas under de närmaste månaderna.

Sedan ett år tillbaka har vi även arbetat aktivt med att ta fram grunden för verkligt intressanta produkter inom sportmedicin och sårvård och vi kommer ganska snart att kunna presentera mer detaljer kring detta arbete.”

Belopp inom parantes avser belopp för motsvarande period föregående år förutom belopp avseende Finansiell ställning och likviditet, där belopp vid utgången av föregående år avses.

 
Nettoomsättning och resultat

Nettoomsättningen för första halvåret 2015 förbättrades med 3 892 TSEK till 8 637 TSEK (4 745). Nettoomsättningen är 82 % högre jämfört med motsvarande period föregående år genom ökat kundfokus samt försäljning i det franska dotterbolaget.

Rörelseresultatet för halvåret förbättrades med 26 TSEK till -1 768 TSEK (-1 794). Dotterbolaget i Frankrike är nyetablerat och har haft ett negativt resultat.

 
Finansiell ställning och likviditet

Koncernens egna kapital uppgick till 26 818 TSEK (17 676). Soliditeten uppgick till 89,1 % (93,3 %). Koncernens likvida medel uppgick till 23 849 TSEK (15 266).

 
Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten för första halvåret förbättrades med 1 595 TSEK till -1 967 TSEK (-3 562). Förbättringen förklaras främst av att kortfristiga skulder var temporärt låga vid periodens utgång föregående år.

Kassaflödet från investeringsverksamheten under halvåret, -373 TSEK (-134), avser huvudsakligen utgifter för immateriella tillgångar om produktutveckling och nyanskaffning av patent. Likvida medel om 10 923 TSEK har under första halvåret erhållits genom inlösen av teckningsoptioner. Under första halvåret föregående år erhölls 15 840 genom nyemission och inlösen av teckningsoptioner. Halvårets kassaflöde förändrades med -3 561 TSEK till 8 583 TSEK (12 144).

 
Förvärv och avyttringar

Inga förvärv och avyttringar har inträffat under helåret.

 
Investeringar och produktutveckling

Investeringar i inventarier under helåret uppgick till 10 TSEK (0). Försäljning av inventarier uppgick till 0 TSEK (0).

Utgifter för produktutveckling och nya patent uppgick under helåret till 333 TSEK (134) respektive 30 TSEK (0).

 
Biolight-aktien

Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till 17 053 819,92 kr (14 443 655,40 kr), fördelat på 284 230 332 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,06 kr. Bolagets aktie är noterad på NGM Nordic MTF (Nordic Growth Market AB). Den 30 juni 2015 var aktiekursen 0,30 kr. Det totala börsvärdet vid halvårsskiftet uppgick till 85,3 MSEK.

 
Medarbetare

Medelantalet medarbetare under halvåret var 9 att jämföra med motsvarande period föregående år då medelantalet var 5.

 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Biolight är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom bolaget pågår en kontinuerlig process att identifiera förekommande risker och bedöma hur dessa ska hanteras. Då bolaget är i en tidig kommersiell fas ligger en väsentlig risk i att försäljningsutvecklingen är svår att prognostisera. För en fullständig redogörelse av identifierade risker och bolagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet ”Risker, osäkerhetsfaktorer och riskhantering” i årsredovisningen för 2014.

 
Moderbolaget

Koncernen omfattar moderbolaget och de helägda dotterbolagen Biolight Patent Holding AB, Biodynam AB och Biolight France. Dotterbolaget i Frankrike startades under 2014 och verksamhet började utföras i dotterbolaget under det fjärde kvartalet 2014. Någon verksamhet bedrivs inte i övriga dotterbolag.

 
Händelser efter rapportperiodens utgång

Inga händelser att rapportera efter periodens utgång.

 
Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké januari – december 2015 29 februari 2016
Årsredovisning 2015 April 2016
Delårsrapport januari – juni 2016
29 augusti 2016

Biolights finansiella rapporter publiceras på Biolights webbplats www.biolightab.se.

  
För ytterligare information kontakta:

Jenny Carenco, VD, tel. 070-637 76 36

 
(För fullständig rapport, inkl tabeller, se bifogad fil)

Taggar:

Om oss

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.

Prenumerera