Bokslutskommuniké januari - december 2014

(NGM: BIOL MTF)

”Biolight hade inför 2014 lagt en ny strategi, med ökad kostnadskontroll och bättre fokus i försäljning och marknadsföring. Denna strategi har börjat bära frukt och bolaget ökar sin nettoomsättning med hela 51 % med en reducerad kostnadsbild och förbättrar därmed resultatet med närmare 6 MSEK jämfört med 2013. Utlandssatsningarna ser mycket lovande ut och vi kommer att satsa betydligt på den internationella verksamheten under 2015.”, säger Jenny Carenco, VD i Biolight.

  • Nettoomsättningen för helåret förbättrades med 4 229 TSEK till 12 516 TSEK (8 287). Nettoomsättningen för fjärde kvartalet förbättrades med 2 878 TSEK till 4 122 TSEK (1 244)
  • Rörelseresultatet för helåret förbättrades med 5 911 TSEK till -2 921 TSEK (-8 832). Rörelseresultatet för fjärde kvartalet förbättrades med 2 043 TSEK till -1 151 TSEK (-3 194)
  • Resultatet före skatt för helåret förbättrades med 5 919 TSEK till -2 773 TSEK (-8 692). Resultatet före skatt för fjärde kvartalet förbättrades med 2 062 TSEK till -1 114 TSEK (-3 176)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret förbättrades med 4 853 TSEK till -3 507 TSEK (-8 360). Kassaflödet från den löpande verksamheten för fjärde kvartalet förbättrades med 1 257 TSEK till -579 TSEK (-1 836)

Nyckeltal

 

okt - dec

jan - dec

Koncernen (TSEK)

2014

2013

2014

2013

         

Nettoomsättning

4 122

1 244

12 516

8 287

Rörelseresultat

-1 151

-3 194

-2 921

-8 832

Resultat före skatt

-1 114

-3 176

-2 773

-8 692

Periodens resultat

-1 152

-3 176

-2 811

-8 692

Resultat per aktie, SEK

0,00

-0,02

-0,01

-0,06

Eget kapital per aktie (SEK)

0,07

0,03

0,07

0,03

Soliditet, %

87,8

61,0

87,8

61,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-579

-1 836

-3 507

-8 360

Medelantalet medarbetare

6

6

5

5

Aktiedata 

 

okt - dec

jan - dec

 

2014

2013

2014

2013

         

Resultat per aktie efter utspädning (SEK)

0,00

-0,02

-0,01

-0,06

Börskurs vid periodens slut (SEK)

0,23

0,30

0,23

0,30

Genomsnittligt antal aktier (tusental)

240 728

137 028

223 417

137 019

Antal aktier vid periodens slut (tusental)

240 728

137 028

240 728

137 028

 

 Jenny Carenco, Biolights VD, kommenterar

”2014 har varit Biolights bästa år någonsin. Tack vara bättre fokus och ny försäljnings- och marknadsstrategi, så har försäljningen ökat med hela 51 % under året, samtidigt som vi lyckats reducera kostnaderna. Lönsamhet på helårsbasis ligger inom räckhåll och vi är övertygade om att vi för 2015, tack vare stora satsningar i utlandet, kommer att kunna redovisa ett positivt resultat. Försäljningen under fjärde kvartalet mer än tredubblades jämfört med samma period 2013 och vi går in i 2015 med mycket goda förutsättningar att nå våra lönsamhetsmål.

Etableringen av dotterbolag i Frankrike har vart lyckosam och en fullskalig men kostnadseffektiv organisation är nu på plats.

I enlighet med den strategi som lades i oktober 2013, kommer vi nu att med solid likviditet investera i kraftigt ökad försäljning på internationella marknader. Frankrike förväntas under 2015 generera lika mycket försäljning som Sverige gör idag och under året kommer försäljning även i ett annat stort europeiskt land att startas upp; Tyskland eller England.

Vidare kommer vi att investera i att utveckla en förbättrad och mer användarvänlig produkt som främst kommer att anpassas till humanmarknaden. En lansering av denna produkt är satt till första kvartalet 2016.

För att på bästa sätt rusta företaget för denna utveckling, kommer vi också under 2015 att byta lista till First North.

Vi ser med stor tillförsikt på framtiden och räknar med att kunna redovisa kraftigt ökad försäljning under 2015 och att förbereda ett efterlängtat intåg på humanmarknaden.”

Belopp inom parantes avser belopp för motsvarande period föregående år förutom belopp avseende Finansiell ställning och likviditet, där belopp vid utgången av föregående år avses.

 

Nettoomsättning och resultat

Fjärde kvartalet

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2014 förbättrades med 2 878 TSEK till 4 122 TSEK (1 244) och med 473 TSEK jämfört med tredje kvartalet (3 649). Nettoomsättningen är 231 % högre jämfört med motsvarande period föregående år, tack vare större kundfokus och effektivare säljprocesser.

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2014 förbättrades med 2 043 TSEK till -1 151 TSEK (-3 194) och försämrades med 1 175 TSEK jämfört med tredje kvartalet (24). Förbättringen jämfört med motsvarande kvartal föregående år avser både ökad försäljning och en lägre kostnadsbas. Försämringen mot tredje kvartalet avser i huvudsak kostnader för ökad marknadsföring.

 

Helåret

Nettoomsättningen för helåret 2014 förbättrades med 4 229 TSEK till 12 516 TSEK (8 287). Förklaringen till förbättringen är densamma som för fjärde kvartalet.

Rörelseresultatet för helåret förbättrades med 5 911 TSEK till -2 921 TSEK (-8 832). Förklaringen till förbättringen är densamma som för fjärde kvartalet.

 

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens egna kapital uppgick till 17 676 TSEK (4 635). Soliditeten uppgick till 87,8 % (61,0 %).

Koncernens likvida medel uppgick till 15 266 TSEK (3 529).

 

Kassaflöde

Fjärde kvartalet

Kassaflödet från den löpande verksamheten för fjärde kvartalet uppgick till -579 TSEK (-1 836). Förbättringen på 1 257 TSEK förklaras av ökat rörelseresultat.

Kassaflödet från investeringsverksamheten under fjärde kvartalet, -339 TSEK (-114), avser utgifter för immateriella tillgångar om produktutveckling och patentanskaffning. Kvartalets kassaflöde förbättrades med 1 227 TSEK och uppgick till -906 TSEK (-2 133).

 

Helåret

Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret förbättrades med 4 853 TSEK till -3 507 TSEK (-8 360). Förbättringen förklaras av ökat rörelseresultat.

Kassaflödet från investeringsverksamheten under helåret, -608 TSEK (-1 221), avser utgifter för immateriella tillgångar om produktutveckling och nyanskaffning av patent. Likvida medel om 15 805 TSEK har under det första kvartalet erhållits genom nyemission. Helårets kassaflöde förbättrades med 21 494 TSEK till 11 737 TSEK (-9 757).

 

Förvärv och avyttringar

Inga förvärv och avyttringar har inträffat under helåret.

 

Investeringar och produktutveckling

Investeringar i inventarier under helåret uppgick till 0 TSEK (0). Försäljning av inventarier uppgick till 0 TSEK (0).

Utgifter för produktutveckling och nya patent uppgick under helåret till 319 TSEK (933) respektive 289 TSEK (288).

                                                                                                              

Medarbetare

Medelantalet medarbetare under helåret var 5, detsamma som för föregående år.

 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Biolight är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom bolaget pågår en kontinuerlig process att identifiera förekommande risker och bedöma hur dessa ska hanteras. Då bolaget är i en tidig kommersiell fas ligger en väsentlig risk i att försäljningsutvecklingen är svår att prognostisera. För en fullständig redogörelse av identifierade risker och bolagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet ”Risker, osäkerhetsfaktorer och riskhantering” i årsredovisningen för 2013.

 

Moderbolaget

Koncernen omfattar moderbolaget och de helägda dotterbolagen Biolight Patent Holding AB, Biodynam AB och Biolight France. Dotterbolaget i Frankrike startades under året och verksamhet började utföras i dotterbolaget under det fjärde kvartalet. Någon verksamhet bedrivs inte i övriga dotterbolag.

 

Förslag på utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2014.

 

Händelser efter rapportperiodens utgång

Inga händelser att rapportera efter periodens utgång.

 

Kommande rapporttillfällen

Årsredovisning 2014                                            28 april 2015

Delårsrapport januari – juni 2015                         31 augusti 2015

Bokslutskommuniké januari – december 2015    29 februari 2016

 

Biolights finansiella rapporter publiceras på Biolights webbplats www.biolightab.se.

 

För ytterligare information kontakta:

Jenny Carenco, VD, tel. 070-637 76 36

 

(för fullständig rapport, se bifogad fil)

Om oss

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.