Bokslutskommuniké januari – december 2016

”LifeAir AB (publ) har sedan juni 2016 sökt efter en ny verksamhet att förvärva och har analyserat en rad olika företag inom olika branscher och av varierande storlek. På den extra bolagsstämman den 20 december 2016 godkände stämman styrelsens förslag att förvärva samtliga aktier i LightAir Holding AB genom en apportemission. LifeAir hade vid tidpunkten för förvärvet ingen operativ verksamhet varför LightAir Holding är den nya och enda verksamheten för koncernen. LightAir Holding säljer luftrenare på en starkt växande global marknad med en årlig tillväxt om 14 procent. Produkterna säljs och marknadsförs genom ett globalt nät av distributörer. Genom listningen på Nordic MTF får koncernen utökad tillgång till kapitalmarknaden, vilket skapar större möjligheter att genomföra en snabbare expansion av verksamheten”, säger Roger Sogge, VD i LifeAir.

(NGM: LAIR MTF)

Den tidigare verksamheten avyttrades i september 2016. Ny verksamhet genom förvärvet av LightAir Holding AB ingår i koncernens redovisning från och med den 1 januari 2017. Rapporterat resultat, finansiell ställning och kassaflöde i denna bokslutskommuniké avser således inte och ger inte någon information om den nya verksamheten. I bilaga finns information om koncernens finansiella ställning per den 1 januari 2017.

 • Nettoomsättningen för helåret förändrades med -10 809 TSEK till 1 231 TSEK (12 040).
  Nettoomsättningen för andra halvåret förändrades med -2 915 TSEK till 488 TSEK (3 403)
   
 • Rörelseresultatet för helåret förändrades med -2 745 TSEK till -8 605 TSEK (-5 860).
  Rörelseresultatet för andra halvåret förändrades med 1 039 TSEK till -3 053 TSEK (-4 092)
   
 • Resultatet före skatt för helåret förändrades med -2 640 TSEK till -8 540 TSEK (-5 900).
  Resultatet före skatt för andra halvåret förändrades med 1 106 TSEK till -3 013 TSEK (-4 119)
   
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret förändrades med -1 959 TSEK till
  -9 054 TSEK (-7 095).
  Kassaflödet från den löpande verksamheten för andra halvåret förändrades med -2 192 TSEK till -7 320 TSEK (-5 128)
Nyckeltal
juli - dec jan - dec
Koncernen (TSEK) 2016 2015 2016 2015
Nettoomsättning 488 3 403 1 231 12 040
Rörelseresultat -3 053 -4 092 -8 605 -5 860
Resultat före skatt -3 013 -4 119 -8 540 -5 900
Periodens resultat -3 013 -4 119 -8 540 -5 900
Soliditet, % 91,6 93,1 91,6 93,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 320 -5 128 -9 054 -7 095
Medelantalet medarbetare 2 7 2 8


Aktiedata
juli - dec jan - dec
2016 2015 2016 2015
Resultat per aktie, SEK -0,03 -0,01 -0,04 -0,02
Eget kapital per aktie, SEK 5,00 0,08 5,00 0,08
Börskurs vid periodens slut, SEK 6,05 0,17 6,05 0,17
Genomsnittligt antal aktier (tusental) 96 638 284 230 190 434 273 355
Antal aktier vid periodens slut (tusental) 2 842 284 230 2 842 284 230


Roger Sogge, LifeAirs VD, kommenterar 

”Luftföroreningar och relaterade sjukdomar är idag ett kraftigt växande problem över hela världen. Varje dag insjuknar och dör människor som direkt följd av förorenad luft vilket medför att medvetenheten hos stater och enskilda individer ökar. Vår vision är att etablera LifeAir som ett ledande företag som förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att erbjuda de absolut bästa produkterna för en ren och hälsosam inomhusluft. Våra två revolutionerande patenterade teknologier och vår affärsmodell möjliggör expansion på en global marknad som kommer att växa med 14 procent de kommande fem åren enligt Market & Research.

Vi är redo för nästa steg

Med LifeAirs förvärv av LightAir Holding öppnas nya möjligheter och det skapas också ett större intresse för vår verksamhet. LifeAirs teknologier är ledande vad gäller att effektivt rena inomhusluft från de mest hälsovådliga partiklarna, det vill säga de allra minsta partiklarna som utgör 90-99 procent av alla partiklar i normal inomhusluft. LifeAirs produkter kan hantera dessa partiklar och samtidigt behålla andra viktiga funktioner som återanvändbara filter, låg ljudnivå och låg energiförbrukning, som är viktiga aspekter vid val av luftrenare.

Beprövat och bevisat

Sedan företaget etablerades har IonFlow-produkternas prestanda vad gäller att reducera partikelhalten i luften erkänts världen över av ett flertal testinstitut. Därutöver har flera års forskning på Karolinska Institutet påvisat att vår IonFlow-teknolog effektivt oskadliggör luftburna virus redan i luften, vilket publicerats i Nature Scientific Reports. IonFlow-teknologin har således vetenskapligt visat att den effektivt förhindrar spridning av luftburna smittsamma virus. 

Stor marknadspotential

LifeAir vänder sig idag till en relativt liten del av den kraftigt ökande konsumentmarknaden. Med nya produkter utvecklade på den fläktbaserade och patenterade CellFlow-teknologin kommer vi att kunna utmana och ta viktiga marknadsandelar från luftrenare baserade på konventionella mekaniska filter vilka idag är klart dominerande på marknaden. Därutöver kommer marknaden för kommersiella och industriella produkter som tillsammans anses stå för 70 procent av den totala marknaden. LifeAir kommer under 2017 att lansera och marknadsföra sina första produkter för den kommersiella marknaden. Möjligheterna att applicera vårt kunnande och våra teknologier på nya produkter och koncept skapar flexibilitet och tillväxt framöver. 

En stark affärsmodell

LifeAir arbetar med ett Premium Distributor Program där valda distributörer ansvarar för att marknadsföra och bygga upp lokala distributionsnät av återförsäljare. LifeAirs egna kostnader för verksamheten kan därigenom begränsas. Vidare kommer flexibiliteten att snabbt kunna anpassa produktutveckling och marknadsföring till förändringar på lokala marknader att leda till bibehållen och stärkt konkurrenskraft. LifeAirs målsättning är att stödja distributörers och därmed återförsäljares marknadsföring och försäljning genom att tillhandahålla ett komplett koncept för produkter, varumärke och marknadsmaterial.

Det har varit en mycket spännande resa där det senaste året kantats av etablering på nya marknader, utveckling av nya produkter och omprofilering av företagets identitet. Med bättre finansiella förutsättningar, ny stark företagsprofil och en intressant och unik produktportfölj ser vi fram emot att tillsammans med våra samarbetsparters och andra intressenter göra LifeAir till en succé världen över.

Breathe easy and enjoy life!”

Belopp inom parantes avser belopp för motsvarande period föregående år förutom belopp avseende Finansiell ställning och likviditet, där belopp vid utgången av föregående år avses.

Nettoomsättning och resultat

Andra halvåret 

Nettoomsättningen för andra halvåret förändrades med -2 915 TSEK till 488 TSEK (3 403). Den låga nettoomsättningen föregående år beror på en övergång till försäljning via distributör hösten 2015. Detta år beror den på att bolaget avyttrade sin tidigare verksamhet i september 2016 och har sedan dess inte bedrivit någon verksamhet.

Rörelseresultatet för andra halvåret förändrades med 1 039 TSEK till -3 053 TSEK (-4 092) trots lägre omsättning. Förbättringen förklaras av avyttringen av den tidigare verksamheten med lägre kostnader som följd.  

Helåret

Nettoomsättningen för helåret förändrades med -10 809 TSEK till 1 231 TSEK (12 040). Försämringen förklaras framför allt av betydligt högre nettoomsättning under första halvåret 2015 jämfört med 2016. Omsättningen under andra halvåret 2015 var också högre jämfört med 2016.

Rörelseresultatet för helåret förändrades med -2 745 TSEK till -8 605 TSEK (-5 860). Försämringen är en följd av lägre nettoomsättning men också betydligt lägre kostnader samt nedskrivning av tillgångar till följd av avyttring av den tidigare verksamheten.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens egna kapital uppgick till 14 201 TSEK (22 741). Soliditeten uppgick till 91,6 procent (93,1). Koncernens likvida medel uppgick till 10 104 TSEK (18 501).

Kassaflöde

Andra halvåret

Kassaflödet från den löpande verksamheten för andra halvåret 2016 förändrades med -2 192 TSEK till -7 320 TSEK (-5 128). Försämringen förklaras av temporär utlåning om 5 MSEK. I övrigt har kassaflödet förbättrats till följd av bättre rörelseresultat och minskat rörelsekapital till följd av avyttring av den tidigare verksamheten.   

Det positiva kassaflödet från investeringsverksamheten för andra halvåret, 837 TSEK (-262), avser tillgångar tillhörande den tidigare och avyttrade verksamheten. Andra halvårets kassaflöde förändrades med -1 135 TSEK till -6 483 TSEK (-5 348).

Helåret

Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret 2016 förändrades med -1 959 TSEK till
-9 054 TSEK (-7 095). Försämringen förklaras liksom för andra halvåret av temporär utlåning vilken till stor del har motverkats av minskat rörelsekapital till följd av avyttring av den tidigare verksamheten.

Det positiva kassaflödet från investeringsverksamheten för helåret, 657 TSEK (-635), har samma förklaring som för andra halvåret. Föregående år erhölls under första halvåret 10 923 TSEK genom nyemission. Detta förklarar i hög grad att helårets kassaflöde försämrades med -11 632 TSEK till -8 397 TSEK (3 235).

Förvärv och avyttringar

Den tidigare verksamheten avyttrades i september 2016.

Bolaget har sedan juni 2016 sökt efter en ny verksamhet att förvärva och har analyserat en rad olika företag inom olika branscher och av varierande storlek. På den extra bolagsstämman den 20 december 2016 godkände stämman styrelsens förslag att förvärva samtliga aktier i LightAir Holding AB genom en apportemission av 9 515 539 aktier. Med en emissionskurs på 5 SEK per aktie är det totala vederlaget 47 578 TSEK vid full teckning. Efter genomförd apportemission uppgår antalet utestående aktier i LifeAir till 12 357 843. Apportemissionen slutfördes i början av 2017 men den nya styrelsen började sitt arbete vid ingången av 2017. Bolaget hade vid tidpunkten för förvärvet ingen operativ verksamhet varför LightAir Holding är den nya och enda verksamheten för koncernen.

Förvärvet ingår i koncernens redovisning från och med den 1 januari 2017. Således har förvärvet inte haft någon effekt på koncernens redovisning för 2016 och upplysningar om förvärvet kommer att lämnas först i den finansiella rapporteringen för 2017. Förvärvet kommer att redovisas som ett omvänt förvärv enligt K3 19.6 då LightAir Holding anses vara förvärvaren då dess ägare får det bestämmande inflytandet över koncernen. Värdet av LifeAir har satts till 14 212 TSEK. Den negativa goodwill som uppstår, 3 365 TSEK, kommer att redovisas direkt till det egna kapitalet som en tilläggspost. Koncernens balansräkning per den 1 januari 2017 framgår av bilaga.

Investeringar och produktutveckling

Investeringar i inventarier under helåret uppgick till 0 TSEK (10). Försäljning av inventarier uppgick till 7 TSEK (0).

Utgifter för produktutveckling och nya patent uppgick under helåret till 187 TSEK (595) respektive 0 TSEK (30).

LifeAir-aktien

Aktiekapitalet uppgick vid årets utgång till 17 053 824 SEK (17 053 819,92), fördelat på 2 842 304 aktier, envar med ett kvotvärde om 6 SEK. Bolagets aktie är noterad på NGM Nordic MTF (Nordic Growth Market AB). Den 31 december 2016 var aktiekursen 6,05 SEK. Det totala börsvärdet vid årsskiftet uppgick till 17,2 MSEK.

Medarbetare

Medelantalet medarbetare under helåret var 2 att jämföra med föregående år då medelantalet var 8. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

LifeAir är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom bolaget pågår en kontinuerlig process att identifiera förekommande risker och bedöma hur dessa ska hanteras. För en fullständig redogörelse av identifierade risker och bolagets arbete med att hantera dessa i sin framtida verksamhet, hänvisas till avsnittet ”Riskfaktorer” i ”Bolagsbeskrivning med anledning av styrelsens förslag till förvärv av LightAir Holding AB” utgiven i november 2016.

Moderbolaget

Koncernen omfattar moderbolaget och det helägda dotterbolaget Redray AB. Någon verksamhet bedrivs inte i dotterbolaget.

Förslag på utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2016.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Inga händelser att rapportera efter årets utgång.

Kommande rapporttillfällen

Årsredovisning 2016                                    24 april 2017

Delårsrapport januari – juni 2017                   25 augusti 2017

LifeAirs finansiella rapporter publiceras på LifeAirs webbplats www.lifeair.com.

För ytterligare information kontakta:

Roger Sogge
VD, LifeAir AB (publ)
070-961 51 15
roger.sogge@lifeair.com

Martin Eliasson
Ekonomichef, LifeAir AB (publ)
0766-36 94 90
martin.eliasson@lifeair.com

---

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2017 kl. 17:30 CET.


Om LifeAir

LifeAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB). Lär mer på www.lifeair.com.

Om oss

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.

Prenumerera

Dokument & länkar