Kommuniké från extra bolagsstämman i LifeAir AB (publ)

Vid extra bolagsstämman i LifeAir AB (publ) i Stockholm den 10 januari 2018 fattades följande beslut:

 


Val av styrelse

Nyval av Bengt Holmqvist som styrelseledamot. Omval av styrelseledamöterna Paul Fischbein, Per Hedebäck, Peter Holmberg och Magnus Khysing. Göran Wikström hade avböjt omval.

Paul Fischbein valdes om som styrelsens ordförande.

Beslut om riktad emission av konvertibler

I syfte att finansiera bolagets verksamhet beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om att uppta ett konvertibelt lån om högst 8 070 000 SEK genom emission av högst 2 017 500 konvertibler, envar om nominellt 4 SEK, till följd varav bolagets aktiekapital kan öka med högst 3 026 250 SEK, exklusive konvertering av upplupen ränta (”Konvertibelemissionen”). För det fall full konvertering sker vid konvertibelns förfallodag kan ytterligare högst 277 406 aktier komma att ges ut och aktiekapitalet kan ökas med ytterligare högst 416 109 SEK, motsvarande den kapitaliserade och upplupna räntan. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att underlätta erforderlig kapitalanskaffning då bolaget är i behov av kapital för att kunna finansiera verksamheten.

Teckningsförbindelser motsvarande 8 070 000 SEK hade inför stämman erhållits från ett antal befintliga ägare, ledningen, styrelseledamöter och nya långsiktiga investerare, vilket motsvarar 100 procent av Konvertibelemissionen. LifeAir har inte betalat någon ersättning för teckningsförbindelserna och teckningsförbindelserna är inte säkerställda genom förhandsbetalning eller annan säkerhet.

För Konvertibelemissionen gäller följande villkor:

  • Rätt att teckna konvertibler tillkommer ett begränsat antal personer som varit villiga att stötta Bolaget med kapital, däribland personer från styrelsen och ledningen i LifeAir.
  • Lånet löper med 10 procent årlig ränta till och med 31 maj 2019.
  • Teckning av konvertibler ska ske genom betalning under tiden från och med den 10 januari 2018 till och med den 16 januari 2018.
  • Konvertering till aktier kan ske under perioden från och med tidpunkten för registrering vid Bolagsverket av emissionsbeslutet till och med den 31 maj 2019 till en konverteringskurs om 4 SEK. Vid konvertering konverteras nominellt belopp och därpå upplupen ränta. Till följd av konvertering kan högst 2 017 500 aktier ges ut (exklusive upplupen ränta) och, för det fall full konvertering sker vid konvertibelns förfallodag, ytterligare högst 277 406 aktier ges ut, motsvarande den upplupna räntan. Om emissionen fulltecknas och full konvertering sker medför emissionen en utspädning om ca 18,6 procent.

För ytterligare information kontakta:

Joakim Hansson
VD, LifeAir AB (publ)
070-961 56 10
joakim.hansson@lifeair.com

 

Om LifeAir

LifeAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lifeair.com.

Om oss

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.

Prenumerera

Dokument & länkar