LifeAir: Delårsrapport januari – juni 2017

”LifeAir AB (publ) marknadsför och säljer luftrenare på en globalt växande marknad. Den ökande orderingången från första kvartalet fortsatte under det andra kvartalet. Ökningen har huvudsakligen skett i Europa”, säger Roger Sogge, VD i LifeAir.

(NGM: LAIR MTF)

Den tidigare verksamheten avyttrades i september 2016. Ny verksamhet genom förvärvet av LightAir Holding AB ingår i koncernens redovisning från och med den 1 januari 2017. Rapporterat resultat, finansiell ställning och kassaflöde i denna bokslutskommuniké avser den nya verksamheten.

  • Orderingången för första halvåret förändrades med 4 588 TSEK till 19 365 TSEK (14 777)
  • Nettoomsättningen för första halvåret förändrades med -3 961 TSEK till 15 250 TSEK (19 211)
     
  • Rörelseresultatet för första halvåret förändrades med 450 TSEK till -4 405 TSEK (-4 855)
  • Resultatet före skatt för första halvåret förändrades med -41 TSEK till -5 146 TSEK (-5 105) 
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för första halvåret förändrades med -11 679 TSEK till
    -9 746 TSEK (1 933)
Nyckeltal
jan - jun jan - dec
Koncernen (TSEK) 2017 2016 2016
Nettoomsättning 15 250 19 211 29 245
Rörelseresultat -4 405 -4 855 -13 674
Resultat före skatt -5 146 -5 105 -15 081
Periodens resultat -5 146 -5 105 -15 081
Soliditet, % 72,3 -18,3 46,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 746 1 933 -18 314
Medelantalet medarbetare 7 7 7


Aktiedata
jan - jun jan - dec
2017 2016 2016
Resultat per aktie, SEK -0,42 -0,54 -1,58
Eget kapital per aktie, SEK 1,86 -0,44 1,47
Börskurs vid periodens slut, SEK 4,20 - -
Genomsnittligt antal aktier (tusental) 12 358 9 516 9 516
Antal aktier vid periodens slut (tusental) 12 358 9 516 9 516

Roger Sogge, LifeAirs VD, kommenterar 

”Luftföroreningar och relaterade sjukdomar är idag ett kraftigt växande problem över hela världen. Varje dag insjuknar och dör människor som en direkt följd av förorenad luft vilket medför att medvetenheten hos enskilda individer ökar. Vår vision är att etablera LifeAir som ett ledande företag som förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att erbjuda de absolut bästa produkterna för en ren och hälsosam inomhusluft.

Den ökande orderingången från första kvartalet fortsatte under det andra kvartalet vilket medförde att det första halvårets orderingång ökade med 31 procent jämfört med första halvåret 2016. Två tredjedelar av den ökade orderingången hänför sig till andra kvartalet och kommer huvudsakligen från Europa. Även nettoomsättningen har ökat under andra kvartalet jämfört med samma period 2016.

Marknaden för luftrenare är under kraftig utveckling. Det är vår målsättning att skapa rätt förutsättningar att effektivt kunna ta vara på möjligheterna. Med vår teknologi har vi mycket bra förutsättningar att utveckla och marknadsanpassa produkter. Vi vidareutvecklar vår ”go to market” strategi för marknadsföring, PR, försäljning och distribution, som ska implementeras och ligga till grund för samarbetet med våra distributörer. Det är av väsentlig betydelse att denna strategi är utarbetad och fastlagd innan vi lanserar nya produkter. Detta förarbete är viktigt och tar tid vilket kan innebära att introduktion av CellFlow-produkter kan komma att förskjutas. Vi är i färd med att bygga en stabil och långsiktig grund för framtiden.

Vid årsstämman tillträdde en ny styrelse med ny energi och mycket hög kompetens inom såväl luftrening som e-handel vilket passar vår långsiktiga strategi mycket väl.

Breathe easy and enjoy life!”

Belopp inom parantes avser belopp för motsvarande period föregående år förutom belopp avseende Finansiell ställning och likviditet, där belopp vid utgången av föregående år avses.

Nettoomsättning och resultat

Nettoomsättningen för första halvåret förändrades med -3 961 TSEK till 15 250 TSEK (19 211). Under första halvåret 2016 gjordes en försäljning med en intäkt på cirka 4,6 MSEK och vars fordran skrevs ner senare i den perioden. Försäljningen har således ökat både nettoomsättning och rörelsens kostnader för denna period. Exklusive denna intäkt har nettoomsättningen varit 4,2 procent högre för första halvåret jämfört med motsvarande period föregående år.

Rörelseresultatet för första halvåret förändrades med 450 TSEK till -4 405 TSEK (-4 855). Ovannämnda försäljning har ökat rörelsens kostnader för motsvarande period 2016 med både nedskrivning och kostnad för de sålda varorna, totalt cirka 7 MSEK. Beaktat denna effekt har rörelsens kostnader för första halvåret ökat med cirka 2,8 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år till följd av ökad marknadsföring, ökad verksamhet för intresseföretagen, omläggning av pensionssystem samt som noterat bolag införande av både egen ekonomifunktion och extern styrelse. Räntekostnader och liknande resultatposter avser i huvudsak värdeförändringar på omsättningstillgångar och skulder i utländska valutor.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens egna kapital uppgick till 23 000 TSEK (13 945). Soliditeten uppgick till 72,3 procent (46,0). Koncernens likvida medel uppgick till 7 303 TSEK (7 053).

Utöver likvida medel har koncernen vid periodens utgång en beviljad checkräkningskredit om
2 000 TSEK (2 000), varav utnyttjat belopp var 1 248 TSEK (1 439) och ingår i kortfristiga skulder.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten för första halvåret förändrades med -11 679 TSEK till
-9 746 TSEK (1 933). Försämringen förklaras till stor del av förbättrad likviditet under perioden till följd av förvärvet av LifeAir och därigenom möjlighet att investera i behövligt rörelsekapital. Lageruppbyggnad har därför skett under perioden medan lagret minskade kraftigt under första halvåret 2016. Kortfristiga skulder har också minskat under perioden jämfört med motsvarande period föregående år. Kundfordringar var i stort sett oförändrade under perioden medan de minskade under första halvåret 2016.

Det positiva kassaflödet från investeringsverksamheten för första halvåret, 9 996 TSEK (-2 165) avser främst omvänt rörelseförvärv av LifeAir vars likvida medel om 10 104 TSEK tillförts verksamheten. Andra halvårets kassaflöde förändrades med 482 TSEK till 250 TSEK (-232).

Förvärv och avyttringar

På den extra bolagsstämman den 20 december 2016 godkände stämman styrelsens förslag att förvärva samtliga aktier i LightAir Holding AB genom en apportemission av 9 515 539 aktier i LifeAir AB. Apportemissionen fulltecknades och med en emissionskurs på 5 SEK per aktie var det totala vederlaget 47 578 TSEK. Genom förvärvet blev LifeAir AB moderbolag i koncernen och redovisningen av moderbolaget avser LifeAir.

Apportemissionen som slutfördes i början av 2017, var till stor del garanterad i december 2016.  Den nya styrelsen började sitt arbete vid ingången av 2017 och förvärvet ingår i koncernens redovisning från och med den 1 januari 2017.

LifeAir hade vid tidpunkten för förvärvet ingen operativ verksamhet varför LightAir Holding är den nya och enda verksamheten för koncernen.

Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv enligt K3 19.6 då LightAir Holding anses vara den redovisningsmässiga förvärvaren då dess ägare får det bestämmande inflytandet över koncernen. Ett omvänt förvärv innebär att den legala förvärvaren, dvs. enheten som utfärdar värdepappren, LifeAir, blir det förvärvade bolaget. Jämförelseperioder 2016 och fram till förvärvstidpunkten avser LightAir Holding-koncernen.

Anskaffningsvärdet för LifeAir har satts till 14 212 TSEK baserat på 2 842 304 utestående aktier och en emissionskurs på 5 SEK. Enligt bolagsledningens uppskattning motsvaras verkligt värde för förvärvade tillgångar och övertagna skulder deras bokförda värden. Med anledning av att LifeAir inte bedrev någon verksamhet har mellanskillnaden av förvärvade nettotillgångar och anskaffningsvärdet, 11 TSEK, förts direkt till eget kapital. 

Verkligt värde för förvärvade tillgångar och skulder var som följer:

Kortfristiga fordringar 5 403
Likvida medel 10 104
Kortfristiga skulder -1 306
Förvärvade nettotillgångar 14 201
Anskaffningsvärde 14 212
Mellanskillnad 11
Förvärvad likvid: LifeAirs likvida medel 10 104
Utbetald likvid: Apportemission 0
Förvärvad likvid utöver utbetald likvid 10 104

Investeringar och produktutveckling

Investeringar i inventarier under halvåret uppgick till 0 TSEK (0). Försäljning och utrangering av inventarier uppgick till 0 TSEK (22).

Utgifter för produktutveckling, nya patent och registrering av varumärken uppgick under halvåret till 0 TSEK (236), 0 TSEK (0) respektive 63 TSEK (228).

Intresseföretag

LifeAir-koncernen är delägare i två bolag för att utveckla och kommersialisera CellFlow-teknologin; LifeAir CellFlow East AB och LifeAir CellFlow West AB. Dessa två bolag redovisas som intresseföretag i koncernen. Intresseföretagen har ingått uppdragsavtal med koncernen om produkt- och produktionsutveckling, försäljnings- och marknadsföringsutveckling samt operativ drift och företagsledning av CellFlow-produkter, inklusive finansiering av intresseföretagens verksamhet. Under perioden och motsvarande period föregående år har intresseföretagen enbart bedrivit produktutveckling vars utgifter om 969 TSEK (722) debiterats av koncernen och till största del aktiverats. Resultatet från intresseföretagen, -98 TSEK (-10), motsvarar koncernens andel av deras resultat. På intresseföretagen har koncernen långfristiga fordringar om 2 912 TSEK (2 722) redovisade som finansiella anläggningstillgångar, och kortfristiga fordringar om 5 124 TSEK (1 706). Alla koncernens transaktioner med intresseföretagen har skett på marknadsmässiga villkor.

LifeAir-aktien

Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till 18 536 764,50 SEK (17 053 819,92), fördelat på 12 357 843 aktier, envar med ett kvotvärde om 1,50 SEK. Bolagets aktie är noterad på NGM Nordic MTF (Nordic Growth Market AB). Den 30 juni 2017 var aktiekursen 4,20 SEK. Det totala börsvärdet vid halvårsskiftet uppgick till 51,9 MSEK.

Medarbetare

Medelantalet medarbetare under första halvåret var 7, detsamma som motsvarande period föregående år. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

LifeAir är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom bolaget pågår en kontinuerlig process att identifiera förekommande risker och bedöma hur dessa ska hanteras. För en fullständig redogörelse av identifierade risker och bolagets arbete med att hantera dessa i sin framtida verksamhet, hänvisas till avsnittet ”Risker, osäkerhetsfaktorer och riskhantering” i årsredovisningen för 2016.

Moderbolaget

Koncernen omfattar moderbolaget LifeAir AB (publ) och de helägda dotterbolagen LightAir Holding AB, LifeAir International AB, LifeAir Development AB och Redray AB. Någon verksamhet bedrivs inte i dotterbolagen LifeAir Development AB och Redray AB.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Inga händelser att rapportera efter periodens utgång.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport januari – september 2017                                            30 oktober 2017

Bokslutskommuniké januari – december 2017                                16 februari 2018

LifeAirs finansiella rapporter publiceras på LifeAirs webbplats www.lifeair.com.

LifeAir Delårsrapport januari - juni 2017

För ytterligare information kontakta:

Roger Sogge
VD, LifeAir AB (publ)
070-961 51 15
roger.sogge@lifeair.com

Martin Eliasson
Ekonomichef, LifeAir AB (publ)
0766-36 94 90
martin.eliasson@lifeair.com

---

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017 kl. 08:00 CET.


Om LifeAir

LifeAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB). Lär mer på www.lifeair.com.

Taggar:

Om oss

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

Prenumerera

Citat

LifeAir AB (publ) marknadsför och säljer luftrenare på en globalt växande marknad. Den ökande orderingången från första kvartalet fortsatte under det andra kvartalet. Ökningen har huvudsakligen skett i Europa
Roger Sogge, VD i LifeAir.